2020.12.14.

 

A d a t k e z e l é s i      t á j é k o z t a t ó

 

a víziközmű-szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.; cégjegyzékszám: 14-10-300050;  továbbiakban: „Adatkezelő”) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

 

Az Adatkezelő adatai

Neve:             Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:       8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Postacím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

E-mail:           drv.zrt@drv.hu

Telefon:          06 84 501 000

Honlap:          www.drv.hu (Az adatkezelő frissített adatkezelési tájékoztatója ezen a felületen érhető el, valamint az ügyfélszolgálati irodákban is kifüggesztésre kerül.)

 

Az adatvédelmi tisztviselő adatai

Neve: dr. K. Nagy Judit  

Postacím, elérhetőség: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. B épület IV. emelet

Telefon: 06 20 352 8488, E-mail-cím: nagy.judit@drv.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

-    GDPR (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN);

-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504).

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

3. Az adatkezelésre vonatkozó adatok

3.1 A kezelt személyes adatok

kezelésének célja:

az 1. számú mellékletben található

az adatkezelés jogalapja:

az 1. számú mellékletben található

tárolásának időtartama:

az 1. számú mellékletben található

felsorolása illetőleg kategóriái:

az 1. számú mellékletben található

forrása:

az 1. számú mellékletben található

 

A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, jogszabályon alapuló, szerződés teljesítésével kapcsolatos, valamint hozzájáruláson és jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozik.

 

Az adatkezelési célok, a kezelt adatok, az adatkezelés jogcíme, a címzettek, részletesen az 1. számú mellékletben találhatóak.

 

Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltató érdekmérlegelési teszteket végzett az alábbi célokból történő adatkezelések tekintetében. Ezen érdekmérlegelési tesztek eredményei alapján a DRV Zrt.

j o g o s    é r d e k b ő l

kezel személyes adatokat az alábbi célokból (a kezelt adatok részletesen az 1. számú mellékletben olvashatóak)

 • Közszolgáltatási, mellékszolgáltatási valamint egyéb, a víziközmű-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződés megkötése, módosítása érdekében az érintettek adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, továbbítása (csak a számlafogadók, illetve  a felhasználó képviselője vonatkozásában)
 • A víziközműhálózatba történő bekötésre irányuló igénybejelentéssel kapcsolatosan az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése
 • Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezéséhez szükséges hozzájárulások és adatok rögzítése, továbbítása a hatóság felé
 • Tulajdoni lap lekérése, illetve az azon szereplő adatokba betekintés, az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése az alábbi célokból:                                                                                                                a felhasználó személyének megállapítása érdekében, illetve felhasználói panaszok kezelése céljából, valamint szennyvíziszap/komposzt mezőgazdasági felhasználása céljából a tulajdonos, ill. egyéb jogosultak személyének megállapítása érdekében, továbbá  víziközmű fejlesztéshez és engedélyezési eljárások lefolytatása érdekében Felhasználók korlátozásával, ellenőrzéssel kapcsolatos adatlapok és adatok kezelése,
 • Felhasználók terv engedélyezetéséhez kapcsolódó adatkezelés,
 • Felhasználó ivóvíz fogyasztási adatainak a kezelése, továbbítása a társvízműnek a szennyvízszolgáltatás számlázási tevékenységhez kapcsolódóan.
 • Havária valamint a vízminőséget veszélyeztető rendkívüli eseményekhez kapcsolódó adatok rögzítése, felhasználása, tárolása.
 • Polgári jogi jogviszonyból eredő igények érvényesítése, igénnyel szembeni védekezés érdekében az elévülési időn belül az adatok, nyilatkozatok, tárolása, felhasználása, törlése (teljes körű adat és dokumentum megőrzés).
 • A Társaság informatikai rendszereinek üzemetetése, fejlesztése céljából történő adatkezelés.
 • A közszolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok hatékony, költségtakarékos elvégzése (pl: szennyvíz-rákötés, költségtakarékos fizetési módra áttérés előmozdítása, mellékmérő-csere, plombálás ütemezése, stb.) érdekében felhasználói kedvezmények, más előnyök biztosítása céljából az adatok lekérdezése, rendszerezése, felhasználása, rögzítése, tárolása.
 • Víziközmű-szolgáltatás jogszerű feltételeinek megteremtése céljából adatok kezelése számlázási tevékenységhez kapcsolódóan, és adatok kezelése és továbbítása az Önkormányzatnak.

 

Az Adatkezelő jogos érdekét megalapozó körülmények többek között ( a felsorolás nem teljes körű!): A Számlafogadó és a felhasználó képviselőjének adatai ( név, levelezési cím) esetében a jogos érdek mind az adatkezelő, mind pedig a felhasználó jogos érdeke. Az adatkezelő DRV Zrt., mint közszolgáltató köteles a szolgáltatásról a számlát kiállítani és azt, a felhasználó által megjelölt címre megküldeni. Az adatkezelő jogos érdeke, hogy rendelkezzen olyan számlázási címmel, melyre a felhasználó részére kézbesíthetőek a számlák, melynek révén a víziközmű-szolgáltató hozzájut a számla ellenértékéhez is. A felhasználó jogos érdeke abban áll, hogy képviseletre jogosult (illetve számlafogadó) részére kerüljenek a számlái kézbesítésre olyan esetben, ha bizonyos okokból nem elérhető, illetve a küldemények átvételében akadályozó körülmények léptek fel. Amennyiben kézbesítési címmel nem rendelkezik a felhasználó, a számlákat nem kapja meg. A felhalmozott számlatartozás miatt pedig a  szolgáltatás korlátozására kerül sor, mely kifejezett hátrány a felhasználó számára.

Egyéb esetekben a felhasználási hely, illetve a felhasználó azonosítása céljából szükséges a felhasználási hely adatainak pontosítása, illetve a felhasználó személyének beazonosítása. A víziközmű-szolgáltató a felhasználási hely pontosítását, beazonosítását, tulajdoni lap, illetve egyéb okiratok (pl: adásvételi szerződés) alapján végzi el. A Felhasználó személyét, amennyiben kétség merül fel szintén azonosítania szükséges a szolgáltatónak, ebből a célból tulajdoni lapot kérhet le a szolgáltató, a közhiteles nyilvántartásból. Az adatkezelő jogos érdeke ebben az esetben az, hogy a felhasználó személyének beazonosítsát követően a szolgáltatás ellenértékéhez hozzájusson. A felhasználási hely beazonosítására szükség van új bekötés, illetve terv engedélyezés esetében is.

 

Amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, az Ön szabad döntésén múlik, hogy az adatkezeléshez hozzájárul-e.

Hozzájárulása hiányában azonban nem tud az online ügyfélszolgálaton keresztül ügyet intézni, email címére nem tudunk tájékoztatást adni közszolgáltatási jogviszonyával kapcsolatos ügyeiben, illetve telefonon sem tudjuk felhívni, hogy tájékoztassuk közszolgáltatási ügyével kapcsolatban. Nevének, email címének, felhasználó azonosítójának, a mérő gyári számának és telefonszámának megadása nélkül pedig nem tud regisztrálni az online ügyfélszolgálatra.

Abban az esetben azonban amennyiben az adatkezelő egyéb, - a hozzájáruláson kívüli – jogszerű jogalap alapján kezeli az adatot, akkor az adatkezelő az érintett személyes adatát a hozzájárulás visszavonása ellenére továbbra is kezelheti.

Amennyiben a mellékletben foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett a fenti esetekben köteles a személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

- adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása.

- adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása

- adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása

- adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja,a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására javasoljuk a www.drv.hu/Jogi nyilatkozat menüpontban található dokumentum használatát.

 

Ön a honlapon az „Online ügyfélszolgálatra” kattintással kezdeményezett online ügyintézés esetén, a felugró checkbox bepipálásával, a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt (1.sz. mellékletben részletezett) adatkezelési célok érdekében – amelyeknél hozzájárulás jogalap van feltüntetve - személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához).

 

3.2 Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban

 

Alkalmaz ilyet az Adatkezelő?                                                 Nem alkalmaz.

Az alkalmazott logikára vonatkozó információk:                      nem releváns

Mi a jelentősége és következménye az érintettre nézve:        nem releváns

 

3.3 Ha van Címzett

A „Címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Címzettek megnevezése:         az 1. számú mellékletben található

Közlés célja:                           az 1. számú mellékletben található

 

3.4  Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében vagy az Adatkezelő Ügyfélszolgálaton lévő munkatársai megismerik az érintett személyes adatait. Az 1. számú mellékletben írt esetekben, erre irányuló hatósági, bírósági, önkormányzati megkeresés esetén, az érintett hatóság/bíróság/önkormányzat ismerheti meg, a mellékletben felsorolt személyes adatát. 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

A GDPR értelmében „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek:

 • Dr. Pongor Tamás ügyvéd 8600 Siófok, Sió u. 19.
 • Dr. Pavlek Tünde ügyvéd 8600 Siófok, Fő u. 174.
 • Fórizs-Schneider-Szép.Zaccomer Ügyvédi iroda 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. képviseletében eljáró Dr. Schneider Erzsébet ügyvéd
 • Fodorné dr. Máté Zsuzsa ügyvéd 8600 Siófok, Batthyány L. u. 19. (a felsorolt ügyvédek követeléskezelés céljából járnak el.)
 • Kódlabor Kft. (székhely: 7630 Pécs, Vándor u. 10.) (Informatikai rendszer üzemeltetése, fejlesztése céljából.)
 • e-Post Hungary Kft. székhely: 6722, Szeged, Tisza Lajos krt. 47. VIII. em. (Elektronikus fizetési meghagyás szolgáltatás nyújtása céljából)
 • Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (székhely:7030 Paks, Gagarin utca 1.; cégjegyzékszám: 17-10-001241) és MVMI Zrt. 7030 Paks, Vasút utca 1. / Informatikai rendszer üzemeltetése és fejlesztése céljából)
 • Delta Systems Kft. 1138 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74. (Elektronikus iktatási rendszer üzemeltetése és fejlesztése céljából)

 

3.5  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése:                                                  nem releváns

Az EU Bizottság megfelelőségi határozata, ennek hiányában garanciák megjelölése:           nem releváns

Kötelező erejű vállalati szabály:                                                                                               nem releváns

Különös helyzetekre vonatkozó eltérések:                                                                               nem releváns

 

3.6  Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a Címzetteknél (3.3 pont) megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

4. Az Ön jogai

 

4.1 A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: (      az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal ténye,

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.2 A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni az alábbiak szerint: Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3 A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték;       a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4.4 A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

      

4.5 A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.6 A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. és az adatkezelés automatizált módon történik.

4.7 A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban a hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat kitöltésével vagy amennyiben az érintett ennél egyszerűbb módon kívánja visszavonni hozzájárulását akkor annak megfelelő alkalmazásával visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.
 

5. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Kérjük, hogy panasz, illetve per kezdeményezése előtt forduljon társaságunkhoz. Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  postacím:          1363 Budapest, Pf. 9. e-mail:                   ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:       +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410 honlap:       www.naih.hu

 

1. számú melléklet

Adatkezelés célja

 

 

 

Kezelt adatok kategóriái

 

 

Adatkezelés időtartama

 

 

Adatkezelés jogalapja

 

 

Adatok forrása

 

 

Címzett (ha van)

 

 

 

Közlés célja (ha van)

 

 

 

Közszolgáltatási, mellékszolgáltatási valamint egyéb a víziközmű-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződések megkötése, módosítása érdekében az érintettek adatainak a rögzítése, felhasználása tárolása, továbbítása.

Személyes adatok:

természetes személy esetén annak neve, születési neve, lakcíme, levelezési/értesítési címe, anyja neve, születési helye és ideje, aláírása, adószáma,  bankszámlaszáma, fogyasztásmérő gyári száma, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének és kapcsolattartójának neve és adatai (lakcíme, levelezési/értesítési címe,anyja neve telefonszáma, e-mail címe, aláírása), tartozás összege, a tartozással érintett számlák (bírósági végrehajtás útján történő árverés esetében)  .

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

Felhasználó esetében: szerződés teljesítése

 

Felhasználó képviselője, illetve a számlafogadó esetében:

Jogos érdek

közvetlenül az érintett

hatóság, bíróság

megkeresések és szerződés teljesítése

Felhasználók által előterjesztett panaszok kezelése érdekében az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése és továbbítása,

Személyes adatok:

név, lakcím,  felhasználási hely címe, panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a Felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, felhasználó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

Jegyzőkönyv és válasz keletkezését követő 5 év.

jogi kötelezettség

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 89/C. § (5) bek.)

közvetlenül az érintett

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, bíróság, hatóság

 

jogszabályi kötelezettség és megkeresések teljesítése

 

Felhasználó panaszbejelentés és hibajelentés rögzítése során a felhasználó azonosítása, jogosultságkezelés, a tevékenység naplózása.

Személyes adatok:

név, cím, telefonszám.

Hanganyag keletkezését követő 5 év.

jogi kötelezettség

(a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 17/B. § (3) bek.)

közvetlenül az érintett

jogi képviselő, hatóság, bíróság

igényérvényesítés, ügyintézés, szerződés teljesítése

A víziközműhálózatba történő bekötésre irányuló igénybejelentéssel kapcsolatosan az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Személyes adatok:

A tervet benyújtó tervező, valamint kivitelező vállalkozás esetében a tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló és a személyesen közreműködő tag neve, székhelye, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma, email címe, képesítése,egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, valamint a) felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét,

b) nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, annak minőségi jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre,

c) a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint - ha az nem azonos a bejelentővel - az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilatkozata alapján az ingatlanhasználat jogcímét és

d) a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit. A tulajdonos, illetve egyéb jogcímen használó neve és a hozzájárulásban szereplő személyes adatai

Igénybejelentés elfogadása esetén a szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év), az igénybejelentés elutasítása esetén pedig az elutasítás közlésétől számított elévülési ideig (5 év)

jogi kötelezettség

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 55. § (1) bek.) szerződés teljesítése vagy jogos érdek

közvetlenül az érintett, más adatkezelő

-

-

Felhasználókkal megkötött/létrejött szerződésekhez kapcsolódóan a számlázási tevékenység támogatása céljából történő - így különösen méréshez, leolvasáshoz kapcsolódó - adatok rögzítése, felhasználása tárolása.

Személyes adatok:

méréshez, leolvasáshoz, számlázáshoz szükséges adatok: felhasználási hely szerinti fogyasztási adatok, felhasználó azonosító száma, felhasználó neve, értesítési címe

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett illetve a társaság által  az ellenőrzés, mérés, leolvasás során

NÜSZ Zrt.  MVMI

Informatikai rendszer üzemeltetése és fejlesztése céljából

Felhasználókkal megkötött/létrejött szerződésekhez kapcsolódóan a számlázási tevékenység támogatása céljából méréshez, leolvasáshoz kapcsolódó adatok mobil applikáción keresztül történő rögzítése, és ebből a célból a felhasználó beazonosítása

méréshez, leolvasáshoz, számlázáshoz szükséges adatok: felhasználási hely szerinti  fogyasztási adatok, felhasználó azonosító száma, felhasználó neve,  értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, személyes adatok (anyja neve, születési helye, születési dátuma)IP cím

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett illetve a társaság által  az ellenőrzés, mérés, leolvasás során

NÜSZ Zrt. MVMI Zrt.

Informatikai rendszer üzemeltetése és fejlesztése céljából

Közszolgáltatási, mellékszolgáltatási valamint egyéb a víziközmű-szolgáltatás nyújtásának vonatkozásában megkötött szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás céljából az érintett adatainak rögzítése, felhasználása és tárolása.

 

Személyes adatok:

Név, lakcím. levelezési/értesítési címe, telefonszáma, mobiltelefonszáma, e-mail címe, ,

Szerződést megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

hozzájárulás

közvetlenül az érintett

hatóság, bíróság

megkeresések és jogszabályi kötelezettség teljesítése

Védendő felhasználókat megillető kedvezmény biztosítása érdekében a védendő felhasználókról nyilvántartás vezetése céljából az érintett adatainak a rögzítése, felhasználása és tárolása.

Személyes adatok:

védendő felhasználó neve, születési neve, lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje, felhasználási hely azonosító, felhasználási hely címe.

 

Különleges adatok:

egészségügyi adatok és azzal kapcsolatos orvosi igazolások (fogyatékosság).

 

Gyermekek adatai:

neve, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje.

Jogosultság megszűnését követő 5 év.

jogi kötelezettség  (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/A. §)

közvetlenül az érintett

hatóság, bíróság

megkeresések és jogszabályi kötelezettség teljesítése

Védendő felhasználói státusz igazolására átadott iratok, és azon szereplő adatok megőrzése, felhasználása és tárolása.

Személyes adatok:

védendő felhasználó neve, születési neve, lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje, felhasználási hely azonosítója, felhasználási hely címe, igazgatási szerv által kitöltött igazolás.

 

Különleges adatok:

egészségügyi adatok és azzal kapcsolatos orvosi igazolások (fogyatékosság).

 

Gyermekek adatai:

neve, anyja neve, lakcíme.

Jogosultság megszűnését követő 5 év.

jogi kötelezettség

 

(Vksztv. 61/A. § és 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 88/B. § (4) bek.)

közvetlenül az érintett

hatóság, bíróság

megkeresések teljesítése, ügyintézés

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerinti talajterhelési díjmegállításához  érdekében az adatok megőrzése, felhasználása és továbbítása

Személyes adatok:

név, anyja neve, cím, felhasználási hely. vízfogyasztás mennyisége

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

jogi kötelezettség (a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (3) bek.)

közvetlenül az érintett

önkormányzat, egyéb hatóságok

 

jogszabályi kötelezettség és megkeresések teljesítése

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos adatok rögzítése, felhasználása, tárolása (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. (2) g) pont, az illetékes önkormányzat rendelete valamint 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint).

Személyes adatok:

név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége.

Közszolgáltatási szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogi kötelezettség (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. (2) g) pont, az illetékes önkormányzat rendelete valamint 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint).

közvetlenül az érintett, más adatkelő (önkormányzat)

önkormányzat, hatóság

 

jogszabályi kötelezettség és megkeresések teljesítése

 

Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezéséhez szükséges hozzájárulások és adatok rögzítése, továbbítása a hatóság felé.

Személyes adatok:

név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Gyermekek adatai:

név, anyja neve, lakcím.

Az engedély érvényességi idejéig.

jogi kötelezettség

(a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés valamint 5. §) jogos érdek

közvetlenül az érintett, más adatkezelő (földhasználó)

önkormányzat, hatóság

 

jogszabályi kötelezettség és megkeresések teljesítése

 

Tulajdoni lap lekérése, illetve az azon szereplő adatokba betekintés, az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése az alábbi célokból:                                                                                                                a felhasználó személyének megállapítása érdekében, illetve felhasználói panaszok kezelése céljából, valamint szennyvíziszap/komposzt mezőgazdasági felhasználása céljából a tulajdonos, ill. egyéb jogosultak személyének megállapítása érdekében, továbbá  víziközmű fejlesztéshez és engedélyezési eljárások lefolytatása érdekében

Személyes adatok:

név, lakcím, születési év, anyja neve.

Alapszerződés megszűnését követő (alapesetben) 5 év.

jogi kötelezettség

(a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, és annak végrehajtási rendelete),

jogos érdek

közvetlenül az érintett

hatóság, önkormányzat, külső szakértő

ügyintézés

 

Felhasználók terv engedélyeztetéséhez kapcsolódó adatkezelés.

Személyes adatok:név, lakcím, levelezési/értesítési címe, anyja neve, születési helye és ideje, telefonszám, e-mail cím. Tervező, illetve munkavállalói személyes adatai

Tervek megőrzési ideig.

szerződés teljesítése, hozzájárulás, jogos érdek

közvetlenül az érintett

bíróság, hatóság

 

megkeresések teljesítése

 

Felhasználók korlátozásával, ellenőrzéssel kapcsolatos adatlapok és adatok kezelése.

Személyes adatok:

név, felhasználási hely, felhasználó azonosító száma.

Szerződést megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogos érdek

 

közvetlenül az érintett

hatóság, külső programfejlesztő 

 

megkeresések teljesítése, rendszerfejlesztése

Felhasználók víz-mérőóra cseréjének teljesítése érdekében az érintett személyes adatainak felhasználása, tárolása, továbbítása.

Személyes adatok:

név, lakcím, anyja neve, felhasználási hely, felhasználó azonosító szám, fogyasztásmérő gyári száma

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogi kötelezettség

közvetlenül az érintett

Mellékvízmérő esetében a bekötési mérő szerinti felhasználó, míg Társasház esetében a közös képviselő részére történik adatátadás (a felhívás megküldése), jogszabályi kötelezettség alapján

A Vhr 64.§ (10), (11) bek-ében foglalt kötelezettség teljesítése

Felhasználó ivóvíz fogyasztási adatainak a kezelése, továbbítása a szennyvízszolgáltatás számlázási tevékenységhez kapcsolódóan.

Személyes adatok:

felhasználó személyes adatai (természetes személy esetén annak neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve) és fogyasztási adatai, fogyasztásmérő gyári száma, a felhasználás idényes/állandó valamint lakossági/közületi jellege

 

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogos érdek

közvetlenül az érintett

más víziközmű-szolgáltató társaság

 

megkeresések teljesítése

 

Havária valamint a vízminőséget veszélyeztető rendkívüli eseményekhez kapcsolódó adatok rögzítése, felhasználása, tárolása.

Személyes adatok:

név, cím.

Polgári jogi felelősség elévüléséig (esemény bekövetkeztétől számított 5 év).

jogos érdek

közvetlenül az érintett

hatóság, hivatal, illetékékes népegészségügyi szerv

 

megkeresések teljesítése

 

Polgári jogi jogviszonyból eredő igények érvényesítése, igénnyel szembeni védekezés érdekében az elévülési időn belül az adatok, nyilatkozatok, tárolása, felhasználása, törlése (teljes körű adat és dokumentum megőrzés).

Személyes adatok:

természetes személy esetén annak neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, felhasznált víz mennyisége, számlák összege, felhasználási helye, hangfelvétel jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve)felhasználói azonosítószáma, felhasznált víz mennyisége, számlák összege, felhasználási helye, hangfelvétel

szerződésből eredő igények elévülési idejéig

jogos érdek

közvetlenül az érintett, más adatkezelő (cégjegyzék)

szükség esetén közjegyző, bíróság, bírósági végrehajtó,   biztosító, jogi képviselő, követeléskezelő társaság, ügyvédek

(Dr. Pongor Tamás ügyvéd, Dr. Pavlek Tünde ügyvéd, Dr. Schneider Erzsébet ügyvéd, Fodorné dr. Máté Zsuzsa ügyvéd), e-Post Hungary Kft.
Székhely: 6722, Szeged, Tisza Lajos krt. 47. VIII. em

 

 

igényérvényesítés

A Társaság informatikai rendszereinek üzemeltetése, fejlesztése céljából történő adatkezelés

Személyes adatok:Szoftver által kezelt felhasználói adatok

jogviszony megszűnéséig

jogos érdek

közvetlenül az érintett

Kódlabor Kft. 7630 Pécs, Vándor u. 30.s,,  Delta Systems Kft. 1138 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

Rendszerfejlesztés, elektronikus iktatási rendszer fejlesztése, üzemeltetése

A közszolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok hatékony, költségtakarékos elvégzése (pl: szennyvíz-rákötés, költségtakarékos fizetési módra áttérés előmozdítása, mellékmérő-csere, plombálás ütemezése, stb.) érdekében felhasználói kedvezmények, más előnyök biztosítása céljából az adatok lekérdezése, rendszerezése, felhasználása, rögzítése, tárolása.

Személyes adatok: Felhasználó neve, lakcíme, levelezési/értesítési címe, telefonszáma, email címe, felhasználási hely címe, fogyasztásmérő gyári száma, ivóvíz fogyasztási adatok

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év)

jogos érdek

közvetlenül az érintett

nincs

nincs

Víziközmű-szolgáltatás jogszerű feltételeinek megteremtése céljából adatok kezelése számlázási tevékenységhez kapcsolódóan, és adatok kezelése és továbbítása az Önkormányzatnak

 

 

Személyes adatok: Felhasználó neve, lakcíme, levelezési/értesítési címe, felhasználási hely címe

a víziközmű-szolgáltatás feltételeinek jogszerűvé válásától számított elévülési ideig

jogos érdek

közvetlenül az érintett/másik víziközmű-szolgáltató

Érintett Önkor-mányzat

megkeresés teljesítése abból a célból,hogy a víziközmű-szolgáltatás jogszerűvé tételéhez szükséges feltételek megteremthetőek legyenek

Felhasználói elégedettség felmérés teljesítése céljából az adatok rögzítése, tárolása, továbbítása

Személyes adatok:Felhasználó, leendő felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, email címe

a felmérést követő elévülési időn belül

jogos érdek és hozzájárulás

közvetlenül az érintett/ felhasználói elégedettség felmérést végző társaság

Kutatópont Kft. (illetve a felmérését végző más társaság)

Felhasználói elégedettség felmérés eredményének értékelése céljából