2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályi háttér

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységének tájékoztatója 

Information about our company

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

8600 Siófok, Tanácsház u. 7., 8601 Siófok, Pf. 59

II. A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről nem releváns

III. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Ivóvíz-szolgáltatás

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Szolgáltatásaink

Szolgáltatási területünk

A DRV Zrt. működési területe térképen (archív) 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021

2022 

2023

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Szolgáltatásaink

Formanyomtatványaink

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Díjak

Díjkalkulátor – DRV Zrt.

IV. A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
  • munkavállalók személyes adatai
  • felhasználók személyes adatai
  • egyéb természetes személyek adatai
  • víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos műszaki adatok
  • laborvizsgálatokkal kapcsolatos műszaki adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

V. NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei A DRV Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványt. 
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye nem releváns

VI. DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.

 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Közgyűlési határozatok – DRV Zrt.

VII. A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. PÁLYÁZATOK

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Nyilatkozat kiírt pályázatokról

IX. HIRDETMÉNYEK

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek – DRV Zrt.

X. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésének eljárásrendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Igazgatási Csoport
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közérdekű adatok igénylésének módja:

Szóbeli igények benyújtása telefonon, a +36 84 501 000-s telefonszámon történhet.

Írásbeli igények benyújtása

− személyesen:  a drv.zrt@drv.hu címen történő előzetes e-mail-egyeztetést követően a 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. szám alatt,

− postai úton:    a DRV Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. számra címzett levélben,

− elektronikus úton: a drv.zrt@drv.hu e-mail-címre küldött levélben történhet.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet txt-, pdf-, és az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) kormányrendeletben előírt formátumban lehet beterjeszteni.

Az igénylés teljesítéséért felelős szervezeti egység: Igazgatási Csoport

Igazgatási csoportvezető: Pintér Gábor

(Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Igazgatási csoportvezető: Pintér Gábor
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Nyilatkozat közérdekű adatokról
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nyilatkozat közérdekű adatokról
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nyilatkozat közérdekű adatokról

XI. KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Szervezeti és személyzeti adatok – DRV Zrt.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nem releváns

 

4. A DRV Zrt. alapszabálya (mellékletek nélkül)

9. Tájékoztató veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó személyéről

12. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ellátásért felelőssel kötött megállapodásai (üzemeltetési szerődések, megállapodások, működési engedélyek)

13. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által szolgáltatott ivóvíz és tisztított szennyvíz laboradatai

16. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által ellátott települések listája (2024)

18. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szabályozza a közadatok újrahasznosításának feltételrendszerét. A törvény szerint közadat az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj fizetése nélkül újrahasznosíthatók.

Közadatok újrahasznosítására vonatkozó tájékoztató

19. Éves energetikai szakreferensi jelentés: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

20. Adatkezelési szabályzat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

23. A DRV Zrt. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: 

A DRV Zrt. jelenleg nem rendelkezik közadatok kizárólagos újrahasznosítására kötött megállapodásokkal/szerződésekkel.

24. A DRV Zrt. szolgáltatási területén található köztéri ivókutak

26. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.  (alapszabály)

28. Nyilatkozatok