Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Jogszabályi háttér

2. Szervezeti és működési szabályzat

3. Szervezeti és működési szabályzat archívum

4. A DRV Zrt. alapszabálya (mellékletek nélkül)

5. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. közszolgáltatási tevékenységei:

1.    Ivóvíz-szolgáltatás

2.    Szennyvízelvezetés és -tisztítás

6. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatási díjai

7. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. sajtószobája

8. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. hírei

9. Tájékoztató veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó személyéről

10. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységének tájékoztatója (angol)

11. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. kötelező statisztikai adatszolgáltatásának adatai

12. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ellátásért felelőssel kötött megállapodásai (üzemeltetési szerődések, megállapodások, működési engedélyek)

13. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által szolgáltatott ivóvíz és tisztított szennyvíz laboradatai

14. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatán elektronikusan és telefonon elintézhető ügyek fajtái

15. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. szolgáltatásaiért fizetendő díjakhoz (előzetes) díjkalkulátor

16. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által ellátott települések listája (2024)

17. A DRV Zrt. működési területe térképen (archív) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

18. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény szabályozza a közadatok újrahasznosításának feltételrendszerét. A törvény szerint közadat az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az újrahasznosíthatóként értelmezett közadatait a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett közadatok nyilvánosak, bárki által hozzáférhetők és külön díj fizetése nélkül újrahasznosíthatók.

Közadatok újrahasznosítására vonatkozó tájékoztató

19. Éves energetikai szakreferensi jelentés: 2019, 2020, 2021, 2022

20. Adatkezelési szabályzat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

21. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

22. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítésének eljárásrendje

Közérdekű adatok igénylésének módja:

Szóbeli igények benyújtása telefonon, a +36 84 501 000-s telefonszámon történhet.

Írásbeli igények benyújtása

− személyesen:  a drv.zrt@drv.hu címen történő előzetes e-mail-egyeztetést követően a 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. szám alatt,

− postai úton:    a DRV Zrt., 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. számra címzett levélben,

− elektronikus úton: a drv.zrt@drv.hu e-mail-címre küldött levélben történhet.

Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet txt-, pdf-, és az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) kormányrendeletben előírt formátumban lehet beterjeszteni.

Az igénylés teljesítéséért felelős szervezeti egység: Igazgatási Csoport

Igazgatási csoportvezető: Pintér Gábor

23. A DRV Zrt. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: 

A DRV Zrt. jelenleg nem rendelkezik közadatok kizárólagos újrahasznosítására kötött megállapodásokkal/szerződésekkel.

24. A DRV Zrt. szolgáltatási területén található köztéri ivókutak

25. A DRV Zrt. 63/2022. (II. 28.) kormányrendelet alapján készített intézkedési terve az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

26. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.  (alapszabály)

27. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

MEKH átfogó ellenőrzés megállapításai (2022)

Tulajdonosi ellenőrzés (2021): 

Ellenőrzési jelentés

Ellenőrzésijelentés-tervezet

Állami tulajdonú vagyonelemekre vonatkozó állományváltozás ellenőrzése 

Állami tulajdonú víziközműrendszereken megvalósuló beruházások nyomon követése

Állami tulajdonú vagyonelemekre vonatkozó hasznosítási szerződések vizsgálata

Állami tulajdonú vagyonelemeken végzett, megtérítési igénnyel nem jelentkező beruházások nyomon követési vizsgálata

Állami, haváriatípusú munkák ellenőrzése

Felhalmozási célú támogatás ellenőrzése

Működési célú támogatás ellenőrzése

28. Nyilatkozatok