Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete értelmében közzéteendő adatok:

Felettes szerv: Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter

     Székhelye: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.
     E-mail-címe: sajto@nvtnm.gov.hu
     Weboldal: www.kormany.hu

Törvényességi ellenőrzésre jogosult: Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal

     Székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
     Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
     Telefon: + 36 1 459 7777
     Fax-száma: + 36 1 459 7766
     E-mail-címe: mekh@mekh.hu
     Weboldal: www.mekh.hu
     Ügyfélszolgálatának telefonszáma: + 36 1 459 7740
     Zöldszám: + 36 80 205 386
     Fax-száma: + 36 1 459 7739
     E-mail-címe: fogyasztovedelem@mekh.hu 


Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján közzéteendő adatok:

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. K. Nagy Judit


2014. évi XLI. évi törvény az egyes közszolgáltatási törvény módosításáról 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításának 1§ alapján közzéteendő adatok:

  1. а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége;
  2. а közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése;
  3. az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai;
  4. а közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, a közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeletek településenkénti bontásban;
  5. а panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk;
  6. а feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervekbékéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei
  7. az ügyfélszolgálat elérhetőségei és működésére vonatkozó informaciók;
  8. az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek.