Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete értelmében közzéteendő adatok:

Az egyes szervezeti egységek által ellátott feladatokat a társaság Szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

  • A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. felettes szervei:

​Tulajdonos: Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

     Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
     E-mail: nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
     Weboldal: www.nemzetivizmu.hu

 

Törvényességi ellenőrzésre jogosult: Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal

     Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
     Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
     Telefon: + 36 1 459 7777
     Fax: + 36 1 459 7766
     E-mail: mekh@mekh.hu
     Weboldal: www.mekh.hu
     Ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 1 459 7740
     Zöldszám: + 36 80 205 386
     Fax: + 36 1 459 7739
     E-mail: fogyasztovedelem@mekh.hu 

A törvényességi felügyeletet ellátja: Kaposvári Törvényszék

     Székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
     Postacím: 7401 Kaposvár Pf. 116
     Telefon: +36 82 528 228
     E-mail: kaposvaritvsz@birosag.hu


Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján közzéteendő adatok:

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. K. Nagy Judit             nagy.judit@drv.hu              +36 20 352 8488

2014. évi XLI. évi törvény az egyes közszolgáltatási törvény módosításáról 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításának 1§-a alapján közzéteendő adatok:

  1. а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége;
  2. а közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése;
  3. az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai;
  4. а közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, a közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeletek településenkénti bontásban;
  5. а panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk;
  6. а feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei;
  7. az ügyfélszolgálat elérhetőségei és a működésére vonatkozó információk;
  8. üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek.

A 24/2013. (V.29) NFM-rendelet 4. sz. melléklete ALAPJÁN a víziközmű-szolgáltató honlapján KÖZZÉTEENDŐ ADATOK:

1. A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetősége

2. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok menüpont 16. pontjában érhető el

3. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

4. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata

5. A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A vízminőségadatok a településkereső menüpontban (fenti link) érhetők el minden ellátott településre vonatkozóan, az alkalmazott díjakkal és vízmérő-leolvasási renddel együtt.
A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről.

6. Műszaki adatok, melyek a gazdálkodási adatok 6. pontjában érhetők el:
a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),
b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),
c) átvett víz mennyisége (m3/év),
d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),
e) hálózati vízveszteség (m3/év),
f) szennyvíztisztító telepek száma (db),
g) átemelők száma (db),
h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d),
i) víziközmű-hálózat hossza (km),
j) meghibásodások száma (db/év).

7. Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend

8. A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla

9. A jóváhagyott beszerzési szabályzat

A Közadatkereső felületét szemléltető kép, melyre kattintva a https://kozadat.hu/kereso/ töltődik be.