Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete értelmében közzéteendő adatok:

Tulajdonosi joggyakorló (felettes szerv): Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

     Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2–4.
     E-mail: nemzetivizmuvek@nvmzrt.hu
     Weboldal: www.nemzetivizmu.hu

Törvényességi ellenőrzésre jogosult: Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal

     Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
     Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
     Telefon: + 36 1 459 7777
     Fax: + 36 1 459 7766
     E-mail: mekh@mekh.hu
     Weboldal: www.mekh.hu
     Ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36 1 459 7740
     Zöldszám: + 36 80 205 386
     Fax: + 36 1 459 7739
     E-mail: fogyasztovedelem@mekh.hu 

A törvényességi felügyeletet ellátja: Kaposvári Törvényszék

     Székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
     Postacím: 7401 Kaposvár Pf. 116
     Telefon: +36 82 528 228
     E-mail: kaposvaritvsz@birosag.hu


Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján közzéteendő adatok:

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. K. Nagy Judit

2014. évi XLI. évi törvény az egyes közszolgáltatási törvény módosításáról 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításának 1§ alapján közzéteendő adatok:

  1. а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége;
  2. а közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése;
  3. az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai;
  4. а közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, a közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeletek településenkénti bontásban;
  5. а panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk;
  6. а feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei
  7. az ügyfélszolgálat elérhetőségei és működésére vonatkozó informaciók;
  8. az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek.


A Közadatkereső felületét szemléltető kép, melyre kattintva a https://kozadat.hu/kereso/ töltődik be.