Cégbemutató

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatójaként a magyar állam és az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközműveket üzemelteti. Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben csaknem 378 település 851 000 lakosának ivóvízellátását, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek vízellátását biztosítja a kezelésében lévő regionális kistérségi és helyi vízművek, ipari vízellátó rendszerek üzemeltetésével. Ezen kívül mintegy 220 településen, 636 000 lakos számára gondoskodik a keletkező szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről.

Az éves ivóvíztermelés mennyisége 55 millió m3, a szennyvíztisztításé 31 millió m3. A vízvezeték-hálózat hossza 6708 km, míg a csatornahálózaté 4662 km.

A DRV Zrt. társvállalatok felé is szolgáltat ivóvizet, a Fejérvíz Zrt., a Bakonykarszt Zrt., a Tettye Forrásház Zrt., a Mohácsvíz Kft. és a Mezőföldvíz Kft. részére, valamint szennyvízátvétel is történik a Bakonykarszt Zrt.-től, a Mezőföldvíz Kft.-től és a KAVÍZ Kft.-től.

A társaság központja Siófokon található. Kiterjedt szolgáltatási területén a felhasználók ellátásáról üzemvezetőségek gondoskodnak.
A vállalat mintegy 1800 főt foglalkoztat, elsősorban mérnököket, vegyészeket, technológusokat, szakmunkásokat.

A DRV a felhasználó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltató, ahol a hatékonyság minden munkánk alapelve.

Kiadványaink:

Éves jelentés 2020

Éves jelentés 2019

Company brochure (2020)

Company brochure (2020) – lapozható verzió

Toborzó kiadvány (2020)

Toborzó kiadvány (2020) – lapozható verzió

Co-branding cégbemutató kiadvány (2019)

Co-branding cégbemutató kiadvány (2019) – lapozható verzió

Cégismertető kiadvány

Éves jelentés 2018

Éves jelentés 2017

 

A Társaság működését meghatározó értékek:

  • Egy cég, egy kultúra
  • Egyszerűség
  • Bátorság, nyitottság, bizalom
  • Büszkeség és együttműködés
  • Felelősségvállalás és fenntarthatóság
  • Megbízhatóság, hitelesség, legalitás
  • Szolgáltatásbarát működés
  • Teljesítményalapú gondolkodás

Cégtörténet

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. történetének kezdete a múlt század elejéhez kötődik. Az 1900-as évek első két évtizedében már több Balaton-parti település rendelkezett önálló vízművel – Siófokon például 1909-ben kezdték meg a vízmű építését, – amelyek főleg néhány közintézmény ellátását szolgálták, a lakossági igényeket pedig közkifolyókon keresztül elégítették ki. 1953-ig a vízművek községi tulajdonban voltak, üzemeltetésüket a helyi községi közművállalatok végezték, melyek szűkös anyagi lehetőségei egyre inkább gátjai voltak a vízigények emelkedéséből adódó szükséges fejlődésnek.

A közművállalatok tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében, valamint hogy elinduljanak az egyre sürgetőbbé váló fejlesztések, 1960 októberében egyesítették a Balaton déli partján működő vízműveket, mellyel megalakult a Dél-balatoni Víz- és Csatornamű Vállalat. Ezzel párhuzamosan a Balaton északi partján is létrehoztak egy új vállalatot, a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatot, amely elsőként az országban megyei szinten egyesítette a vízműveket. Mindkét vállalat irányítását Rózsavölgyi Imre végezte, így valójában már a 60-as évek elején egy kézben összpontosult a Balaton-part vízellátása és szennyvíztisztítása. 1967 júliusában a két társaság eszközeinek koncentrálása érdekében a Dél-balatoni Víz- és Csatornamű Vállalatból és a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatból megalakult a Balatoni Vízművek, amely szélesebb körű feladatokkal és ellátási területtel regionális vállalatként működött tovább.

A vállalat a jelenlegi tevékenységi körben és működési területen 1970-ben jött létre Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat (DRVV) néven, a Balatoni Vízművek jogutódjaként, majd 1980-ban Somogy megye kérésére fuzionált a korábban önálló vállalatként működő Somogy Megyei Víz- és Csatornaművekkel. 1986-tól a vállalat neve Dunántúli Regionális Vízművekre (DRV) módosult, funkciója, ellátási felelőssége igazodott a régió dinamikus fejlődéséhez. A Társaság 1993-tól már Dunántúli Regionális Vízmű Rt. néven, többségi állami tulajdonú (90%) részvénytársasági formában működött. 2000-ben dolgozói részvények kibocsátásával alaptőke emelésre került sor, majd 2003-ban a visszavásárolt dolgozói részvények újraértékesítése révén a működési területen található néhány helyi önkormányzat is az Rt. tulajdonosává vált.

A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 2006. március 13-tól kezdődően Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.) néven folytatja tevékenységét a társaság. A sok változás közepette alaptevékenysége mit sem változott, küldetése az évek alatt bekövetkezett külső változások nyomán újrafogalmazásra került. 

2021. január elsejétől az újonnan megalakult Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NV Zrt.) gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami tulajdonú víziközmű-vállalatok, valamint víziközműrendszerek, így a DRV Zrt. felett is.