A részletfizetési kérelem ügyintézésének menete

1. A részletfizetési kérelmet írásban kell jelezni Ügyfélszolgálatunknak az azonosításhoz szükséges adatok (pl. felhasználó azonosító szám, számla száma, igényelt részletek száma, stb.) megadásával az alábbi módok egyikén:

2. A Társaság a benyújtott részletfizetési kérelmet az alábbi szempontok alapján bírálja el.

Nem adható részletfizetési kedvezmény annak a Felhasználónak,

 • aki egy éven belül már részesült részletfizetési kedvezményben, de nem teljesítette időben a befizetéseket,
 • akinek tartozása per alatt van és még nincs ítélet,
 • akivel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • aki előző tartozása miatt a szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása hatálya alatt van,
 • aki esetében már a Felhasználó személyében megtörtént a változás bejelentése, kivéve öröklés,
 • akinek a kérelmében foglalt összeg nem haladja meg a kibocsátott számla elszámolási időszakára eső átlagfogyasztásának ellenértékét.

A kérelem elbírálása alapján,

 • részletfizetési tervet küldünk a Felhasználónak a befizetéshez szükséges csekkekkel és fizetési határidők megadásával;
 • elutasító válaszlevelet küldünk a Felhasználónak és kérjük a tartozás egy összegben történő kiegyenlítését.

3. Amennyiben a Társaság megadja a részletfizetési kedvezményt, de a Felhasználó bármely részlet határidőre történő befizetését elmulasztja, a fennmaradó tartozás azonnal egy összegben esedékessé válik a költségekkel és késedelmi kamatokkal együtt az eredeti lejárattal, illetve a Felhasználó újabb részletfizetési kérelme automatikusan elutasításra kerül.

Felhasználónak a részletek fizetése mellett a mindenkor esedékes számlákat is ki kell egyenlítenie.
A Felhasználó, a részletfizetési kérelmen kívül, fizetési halasztást is kérhet a Társaságtól.
A fizetési halasztás iránti kérelem elbírálására a részletfizetésnél írtak az irányadóak.

Százalékos locsolási kedvezmény igénylése

A Társaság a házi kert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, mennyiségi korrekció útján is biztosítja, ha azt a Felhasználó – az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával – kéri.

Elkülönített mérés hiányában a házi kert öntözéséhez, kizárólag a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban, az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka vehető figyelembe.

A mennyiségi korrekcióra vonatkozó kedvezmény az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe:

 • a Felhasználó rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás igénybevételére,
 • a felhasználási hely lakossági felhasználási hely,
 • a felhasználási hely hiteles bekötési vízmérővel rendelkezik,
 • a Felhasználónak a víziközmű-szolgáltatóval szemben nem lehet 90 napon túli díjhátraléka.

A Társaság a locsolási mennyiségi korrekció alapján érvényesíthető kedvezményt a Felhasználó igénybejelentése alapján, és az előírt feltételek teljesülése esetén biztosítja.

A Társaság a benyújtott igényeket 30 napon belül, az adatok valódiságának helyszíni ellenőrzése után elbírálja, és a Felhasználót értesíti az előírt feltételek teljesülése esetén a locsolási mennyiségi korrekció alapján érvényesíthető kedvezmény biztosításáról, vagy az előírt feltételek részbeni vagy nem teljesülése esetén az elutasításról.

A Felhasználóval történő elszámolás során a Társaság, a beadott igénylőlap adatai alapján, a számlázási rendszerében a locsolással összefüggő mennyiségi korrekciót a május 1. és szeptember 30. közötti időszakra kibocsátott elszámoló számlákban érvényesíti.

A Társaság a locsolási mennyiségi korrekciót mindaddig érvényesíti, ameddig a Felhasználó az igénybejelentését vissza nem vonja, illetve az előírt feltételek teljesülése fennáll.

A Felhasználó köteles a locsolási mennyiségi korrekció biztosításához előírt feltételekben bekövetkező változásokat a Társaságnak a változástól számított 30 napon belül bejelenteni.

A locsolási mennyiségi korrekció alapján érvényesíthető kedvezményt igénybevevő Felhasználó a kedvezményezett időszakot kezdetét közvetlenül megelőző (április 20-30) és a végét közvetlenül követő (október 1-10) napokban bejelenthetik mérőállásukat, hogy a tényleges szezoni fogyasztás mértékére érvényesüljön a kedvezmény.

Amennyiben a Felhasználó nem él mérőállás bejelentési lehetőségével, akkor a Társaság az éves ivóvízfogyasztás alapján számolja ki a május 1. és szeptember 30. közötti időszakra időarányosan eső fogyasztást, és a 10%-os kedvezményt ebből biztosítja.

Letölthető nyomtatványok