Az igénybevett szolgáltatások ellenértékét a hiteles vízmérőn mért fogyasztás alapján számolja el a Társaság. Az alábbiakban a mérésügyi jogszabályokban előírt, hitelesítési célú vízmérőcserével kapcsolatban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy a bekötési vízmérő 8 évente történő cseréjét, mely a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke, Ön is tegye lehetővé a korrekt, valós fogyasztás elszámolása érdekében!

A vízmérő hitelességéről a plombán (pecsétzár) lévő dátum segítségével győződhetünk meg. A plombán a vízmérő hitelesítésének éve szerepel. A bekötési mérő hitelessége a plombán szereplő dátumtól számított nyolcadik év december 31-én jár le. A Felhasználó felel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) - korábban Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) - és a vízmű részéről elhelyezett zárjegyek (plombák) sértetlenségéért.

A bekötési vízmérő cseréjének tervezett időpontjáról kiértesítést küldünk az érintett Felhasználónak

Kérjük, hogy amennyiben a felajánlott időpont a Felhasználó számára nem megfelelő, szíveskedjen a megjelölt időpontot legalább három munkanappal a helyi tarifával hívható DRV-infovonal (+36 80 240 240) 5-ös menüpontjának választása után új időpontot egyeztetni.

A DRV fényképes igazolvánnyal rendelkező munkatársai a Felhasználó ingatlanán kicserélik a vízmérőt a Felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a mérőcsere csak a Felhasználó vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottja jelenlétében végezhető el.

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét a vízmérőcserét rögzítő bizonylat aláírása előtt a kiszerelt mérő állásának gondos ellenőrzésére, figyelembe véve az utolsó elszámoló számlájában szereplő, számlázott mérőállást!

Amennyiben mellékmérővel is rendelkezik, kérjük, hogy azt is olvassa le a bekötési mérő cseréjének napján. A pontos elszámolás érdekében kérje a cserét végző munkatársunktól a mellékmérő gyári számának és mérőállásának a felvezetését.

A hitelesítési célból történő mellékmérő-csere és az új mérő nyilvántartásba vételének ügyintézési menete

A mellékmérőt a Felhasználónak saját költségén 8 évente le kell cserélnie hitelesítés céljából.

1. A mellékmérő hitelességének lejáratáról a Társaság írásos kiértesítést küld az érintett mellékmérős Felhasználónak, illetve a társasházi/lakóközösségi közös képviselőnek.

2. A mellékmérő cseréjét a Felhasználó/lakóközösség térítés ellenében megrendelheti a DRV Zrt.-től, vagy a feladattal más szakembert is megbízhat. Utóbbi esetben szükség van a beszerelt új mellékmérő DRV általi utólagos átvételére.

3. Amennyiben a nem DRV által lecserélt mellékmérő a későbbiekben nem áll már rendelkezésre, akkor a régi mérő záró és az új mérő induló állását rögzíteni kell és ezt a közös képviselőnek is igazolnia kell aláírásával.

4. A nem DRV által cserélt új mellékmérő átvételéhez (plombálás) és nyilvántartásba történő felvezetéséhez időpontot kell egyeztetni a helyi tarifával hívható DRV-infovonal (+36 80 240 240) 5-ös menüpontjának választása után.

5. A DRV fényképes igazolvánnyal rendelkező kivizsgáló munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a beépített új mellékmérő hitelességét, mérőállását és felhelyezi a DRV záró gyűrűjét. A mérőcsere bizonylatot az adatok ellenőrzését követően a Felhasználónak vagy írásos meghatalmazottjának is alá kell írnia. Amennyiben megbízott van jelen a mellékmérő átvételénél, a meghatalmazást át kell adni munkatársunknak.

6. A Társaság Ügyfélszolgálata rögzíti a mérőcsere bizonylaton szereplő adatokat a nyilvántartásban. Az új mellékmérő átvételének díjáról utólag állítja ki a Társaság a számlát, melyet postai úton küldünk meg a Felhasználónak.

Kérjük Felhasználóinkat, hogy a soron következő elszámoló számlában ellenőrizzék a cserebizonylaton is rögzített záró és induló mérőállásokat!

A bekötési vízmérő és mellékmérők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

A vízellátási rendszerbe bekapcsolt ingatlan egy darab fő-, úgynevezett bekötési vízmérővel rendelkezik. A bekötési vízmérő a víziközmű hálózat része, az állam vagy az adott Önkormányzat tulajdona. A szolgáltató köteles a bekötési vízmérőket saját költségén nyolcévenként hitelesíttetni.

Egyre több társasházon belül szerelnek fel az egyes lakások és a közös vízvételezési helyek fogyasztását mérő ún. mellékmérőket. A lakásokban felszerelt mellékmérők az ingatlan használójának a tulajdonát képezik, ezért karbantartásukról, cseréjükről és hitelesítésükről a tulajdonosnak kell gondoskodni. Az egyéni számlázásra használt mellékmérők hitelességét a mérésügyi hivatal nyolc évben állapította meg.

Felhasználó kötelezettsége és egyben érdeke is a vízmérő rendszeres - havi – ellenőrzése.

Zárja el az épületekben és kertben lévő összes csapot! Ha a házi ivóvízhálózaton nincs meghibásodás akkor a vízmérőn lévő csillagkerék és a számlálókerekek nem mozoghatnak.

Amennyiben mégis hibát észlel, haladéktalanul gondoskodjon szakember közreműködésével a meghibásodás kijavításáról.

Csatornabekötéssel rendelkező Felhasználóink az elfolyt vízmennyiség után kérhetik a csatornadíj jóváírását, melyhez helyszíni kivizsgálási jegyzőkönyv felvétele szükséges.

A vízmérő fagytól és más károktól történő megóvásáról, víztelenítésről az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kell gondoskodni.

A vízmérő rendellenes működéséről a felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Ha a vízmérő működésének helyességét a Felhasználó kétségbe vonja, a költségek megelőlegezésével kérheti a Szolgáltatótól annak rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését. Ha a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a vízmérő hibája + / - 4%-os szolgáltatási hibahatáron belül van, akkor a vízmérő méréstechnikai szempontból nem kifogásolható.

Rendkívüli mérőhitelesítés Felhasználó kezdeményezésére

A vízmérő rendellenes működéséről a Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Ha a vízmérő működésének helyességét a Felhasználó kétségbe vonja, a költségek megelőlegezésével kérheti a Szolgáltatótól annak rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését.

Az egyébként költséges felülvizsgálat előtt mindenképpen célszerű a házi ivóvízhálózatot leellenőrizni, az esetleges meghibásodások (pl. csőtörés, szivárgás, stb.) feltárása érdekében.

A Felhasználó kezdeményezésére végrehajtott rendkívüli mérőhitelesítés ügyintézésének menete

1. A Felhasználó Ügyfélszolgálatunk elérhetőségeinek valamelyikén kezdeményezheti a vízmérő rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését.

2. A Felhasználónak az Árnyilvántartásban rögzített díjat be kell fizetnie a szolgáltatás megrendeléséhez. A befizetésről szóló csekkmásolatot, vagy a banki teljesítésigazolás másolatát az alábbi módok egyikén be kell mutatnia Ügyfélszolgálatunknak.

3.  A szolgáltatás díjának befizetéséről szóló igazolás után Ügyfélszolgálatunk telefonon/személyesen időpontot egyeztet a Felhasználóval a mérőcserére.

4. A Társaság fényképes igazolvánnyal rendelkező munkatársai az egyeztetett időpontban kicserélik a vízmérőt a Felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétében a felhasználási helyen. Amennyiben megbízott van jelen a vízmérő cseréjénél, az írásos meghatalmazást át kell adni munkatársainknak.

Az adatok ellenőrzését követően a mérőcsere bizonylatot és jegyzőkönyvet a Felhasználónak/meghatalmazottjának alá kell írnia. A kiszerelt mérőt munkatársaink fadobozba teszik, melyet lezárnak és lepecsételnek.

5. A vízmérőt a zárt dobozban munkatársaink beszállítják a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) hitelesítő laboratóriumába.

6.  Amennyiben a helyszínen kitöltött jegyzőkönyvön jelzi igényét, lehetősége van a mérő bevizsgálásán személyesen részt venni. Az MKEH munkatársa a megadott telefonszámon/postai úton levélben egyezteti a Felhasználóval a bevizsgálás időpontját.

7. Az MKEH elvégzi a vízmérő bevizsgálását és rendkívüli hitelesítését. A mérőről bizonyítványt állít ki, mely alapján a vízmérő

  • a mérésügyi törvényben foglaltaknak megfelel, méréstechnikai szempontból nem kifogásolható.
  • a mérésügyi törvényben foglaltaknak nem felel meg, hiteles mérésre alkalmatlan.

8.  Az MKEH bizonyítvány alapján a DRV Zrt. Ügyfélszolgálata

  • írásban elutasítja a reklamációt az MKEH bizonyítvány megküldésével, ha a mérő megfelelt a felülvizsgálaton;
  • a meghibásodás időszakára átlagfogyasztást számít és az átlagfogyasztás feletti víz- és/vagy csatornadíjat jóváírja, ha a mérő nem felelt meg a felülvizsgálaton. Ez esetben a felülvizsgálat díját is visszatérítjük Felhasználónknak. A helyesbítő számlát a válaszlevéllel együtt küldjük meg a Felhasználónak és intézkedünk az esetleges túlfizetés visszautalásáról is.