Mérőcsere, hitelesítés

A bekötési vízmérő hitelesítési cseréje

A vízmérő cserével kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült „Mérőcsere, hitelesítés” tájékoztató rovatunkban találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

A bekötési mérő cseréjének napján kérjük, olvassák le a mellékmérőket is. A pontos elszámolás érdekében, a mérőcsere kiértesítővel egyidejűleg megküldött táblázatba vezessék fel a mellékmérők állását. A listát adják le a cserét végző munkatársunknak, vagy küldjék meg Ügyfélszolgálatunknak.
Felhívjuk a közös képviselők figyelmét a vízmérőcserét rögzítő bizonylat aláírása előtt a kiszerelt főmérő záró, illetve a beszerelt főmérő induló állásának gondos ellenőrzésére.

Az igénybe vehető kedvezmények miatt célszerű a tárgyévben lejáró mellékmérőket egyidejűleg lecserélni. Adott közösségen belüli legalább 10 db mellékmérő cseréje, illetve átvétele esetében a Társaság csoportos, azaz az egyedi átvételhez képest kedvezményes díjszabás szerint számlázza a mérő átvételének költségeit az érintettek részére.
Kérjük továbbá, hogy a mellékmérős Felhasználók részére, mérőcsere értesítő levelünkkel csatoltan megküldött, a kiszerelt és beszerelt mellékvízmérők adatairól szóló alábbi nyilatkozatot aláírásával ellátni szíveskedjék. A nyilatkozat kitöltésével a mellékmérő cseréket követő esetleges elszámolási problémák elkerülhetőek.

Vízmérők, a fogyasztás mérése

Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatot mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni a szolgáltatónak. Minden társasházi közösség esetében a „bekötési vízmérő szerinti felhasználó” meghatározás alatt magát a lakóközösséget értjük.
A bekötési főmérő és a mellékmérők közötti felhasználás különbözetről a legpontosabb képet abban az esetben kapjuk, amennyiben az aktuális vízmérő leolvasás az összes mellékmérő és bekötési vízmérő esetében egyidejűleg megtörténik.
Fogyasztási különbözet számos műszaki és „emberi” tényező okozhat.

Műszaki okok lehetnek például:

  • A bekötési vízmérő és a költségek megosztására szolgáló mellékvízmérők közötti mérési pontosság, illetve a mérők érzékenysége közötti különbség. A bekötési vízmérőt követően, de a költség megosztó mérőket megelőző, házi vezetékszakaszon bekövetkezett meghibásodás miatti vízelfolyás.
  • Az úgynevezett méretlen vízvételezési helyek, például a bekötési vízmérőt követően kialakított, mindenki számára hozzáférhető kerti csap, közös használatban levő tároló helységekben létrehozott vízvételezési hely stb.

Emberi tényezők például:

  • Jelentős hányadát teszik ki az Ön által is írt, sikertelen mérőleolvasást követően a becsült vízmérőállások.
  • Az esetleges illegális vízvételezés, illetve a szolgáltatást szabálytalanul igénybevevő felhasználók.

Rendkívüli mérőhitelesítés a felhasználó kezdeményezésére

A felhasználó kezdeményezésére végrehajtott rendkívüli mérőhitelesítés ügyintézésének menete:

Ha a bekötési főmérő működésének helyességét a közösség kétségbe vonja, a költségek megelőlegezésével kérheti a szolgáltatótól annak rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését. Az egyébként költséges felülvizsgálat előtt mindenképpen célszerű a házi ivóvízhálózatot leellenőrizni, az esetleges meghibásodások (pl. csőtörés, szivárgás, stb.) feltárása érdekében.

Az ügyintézés menete megegyezik az önálló bekötési vízmérő rendkívüli vizsgálatával, amelynek részletes leírását honlapunk idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Mérőcsere, hitelesítés tájékoztató rovatában találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

A rendkívüli pontossági vizsgálat eredményének függvényében, azaz „nem felelt meg” minősítést kapott mérő eszköz esetében a vitatott időszak felhasználását felülvizsgáljuk. A korrekt elszámolás érdekében javasoljuk, hogy a vizsgálatra történő mérő kiszerelés napján, saját érdekükben a kapcsolódó mellékmérőket teljeskörűen leolvasni szíveskedjenek.

 Bekötés tájékoztató

Bekötés létesítése, megszüntetése

1. Új ivóvízbekötés létesítése, bekötés áthelyezése 

Az új ivóvízbekötés létesítésével kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó "lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

2. A mellékvízmérővel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A mellékmérős bekötés kiépítésével kapcsolatos részletes tudnivalókat idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

A mellékvízmérő a szolgáltatási ponton túl, a házi ivóvízhálózaton kerül felszerelésre, és a Felhasználó tulajdonát képezi. Ezért valamennyi, a mellékvízmérővel kapcsolatosan felmerülő költség (pl. hitelesítés, csere, meghibásodás, stb.) a Felhasználót terheli. 

Az ügyintézés menete röviden:

1.  A tervet a Társasággal engedélyeztetni kell.

2.  Az engedélyezett tervnek megfelelően fel kell szereltetni a mellékvízmérőt/mellékvízmérőket.

3.  Azt egy előre leegyeztetett időpontban munkatársaink átveszik és leplombálják.

A mérőhely terveztetésének illetve kialakításának költségei a Felhasználót terhelik.

Új mellékmérővel elkülönített mérőhely kiépítésének feltétele az, hogy ahhoz a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, társasházi közösségek esetén a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozatát adja. Kérjük, hogy mellékmérő felszerelési igény esetén az írásos nyilatkozatot a tervdokumentációval egyidőben a Társaság felé benyújtani szíveskedjenek.

3. Új szennyvízbekötés létesítése

Az új szennyvízbekötés létesítésével kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

4. Locsolási célú mellékvízmérő létesítése

A locsolási célú felhasználás mérésével kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

Társasházi közösségek esetében a locsolási célú felhasználás elkülönített mérésére szolgáló mérőhelyet kizárólagosan a bekötési vízmérőt követő, de a mellékmérőket megelőző vezetékszakaszon lehet kialakítani. Az így kiépített mérőhelyre beszerelt locsolási célú mellékmérőben mért felhasználás után csatorna használati díjat nem számítunk fel.

Amennyiben a közösség a locsolási célú felhasználást nem kívánja elkülönített mérőeszközzel mérni, úgy lehetősége van igénybe venni, állami tulajdonú víziközművek esetében biztosított 10%-os locsolási kedvezményt a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társasházi közösségek esetében és a kedvezményezett időszakban nem a bekötési vízmérő teljes felhasználására, hanem a főmérő és a mellékmérők közötti felhasználás különbözetre vonatkozóan érvényesítjük a 10 %-os kedvezményt.

5.  Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése

Társasházi közösségek esetében a szolgáltatás szüneteltetésére csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben azt az összes Felhasználó egyöntetűen igénybe kívánja venni. A szüneteltetés ebben az esetben is a bekötővezeték vízmérőaknában való ledugózását jelenti, tehát a bekötési vízmérőt követő teljes saját hálózati szakaszon ezt követően a vízvételezés nem lehetséges.

A szüneteltetés időszakában a mellékmérővel felszerelt felhasználási helyek alapdíj fizetési kötelezettsége is szünetel.

A szolgáltatás szüneteltetéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat, letölthető nyomtatványokat idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Bekötés tájékoztató rovatunkban találja.

 Leolvasás, elszámolás, fizetés

A mérő leolvasási és elszámolási renddel kapcsolatos általános és részletes tudnivalókat honlapunk idevonatkozó ”lakossági és közületi felhasználók” részére készült Mérőállás, fizetés, továbbá a Részletfizetéssel kapcsolatos rovatunkban találja.

Kiegészítésként a következőkre hívjuk fel szíves figyelmét:

Késedelmes fizetés következményei

A bekötési főmérőre a bekötési mérő és a mellékmérők felhasználás különbözete alapján készülő számlák nem fizetése, a felhasználás időben és/vagy mennyiségben való korlátozását vonhatja maga után. A szolgáltatást ez esetben, a bekötési mérőt követő szakaszon korlátozzuk, amely azt követően az összes mellékmérővel elkülönített felhasználási helyet is érinti.

Amennyiben a közösségen belüli elkülönített felhasználási hely tulajdonosa díjhátralékot halmoz fel, úgy felszólítás eljárásunk során Önt, mint közös képviselőt is tájékoztatjuk erről, konkrét számadat megadása nélkül. Természetesen az elkülönített Felhasználó részére ezzel egyidejűleg szintén fizetési felszólító számla levelet küldünk, a tartozás rendezéséhez szükséges készpénz- átutalási megbízást csatolva.

Amennyiben a mellékmérős felhasználási helyen felhalmozott tartozás miatt a mellékszolgáltatás felmondásra kerül, úgy az adott felhasználó a felhasználás ellenértékét a közösség felé tartozik megfizetni. Természetesen a szerződés felmondásáról az érintett közös képviselőket minden esetben tájékoztatjuk.

Elszámolás

Társasházi közösségek érdekében a korrekt elszámolás, illetőleg felhasználás különbözet szempontjából nagy jelentőséggel bírnak a ténylegesen és teljes körűen leolvasott mérőállások. Kérjük tehát a képviselők szíves együttműködését annak érdekében, hogy a leolvasás előre értesített időpontjában minél nagyobb arányban tudja társaságunk leolvasni a mellékmérőket.
Amennyiben a mellékmérővel elkülönített felhasználási helyre leolvasás céljából bejutni nem tudunk, felhasználó az értesítésen megadott elérhetőségre az adott időpontig mérőállást nem jelent be, úgy az adott mellékmérőre nem számlázunk felhasználást becsült mérőállás alapján. Ez azt jelenti, hogy az aktuális időszakban az ilyen felhasználási helyek fogyasztását a bekötési vízmérőre készülő számlában, a mindenkori felhasználás különbözet részeként számoljuk el.

Részszámlázás

Társasházi közösségek esetében is lehetőség van már a lakossági állandó felhasználói körben biztosított havi részszámlák kibocsátására. Amennyiben tehát a közösség úgy dönt, hogy a várható felhasználás különbözet alapján készülő elszámoló számla költségeit csökkenteni kívánja, úgy arra lehetőség van a havi részszámlák beállításával. Ennek érdekében kérjük, hogy a konkrét mennyiség megjelölésével részszámla igényüket a Társaság felé jelezni szíveskedjenek.

Idényes felhasználók részére

Lakossági idényes társasházi közösségek esetében a korrekt elszámolás érdekében javasoljuk, hogy a szezon időszaka alatt kibocsátott második elszámoló számlát megelőzően, illetve a szezonzáró időszakban az aktuális mérőállásokat bejelenteni szíveskedjenek.

A bekötési vízmérő esetében ugyanis a megelőző év átlag fogyasztása alapján és időarányosan számított mennyiséget számlázunk ezekben a számlákban. Ezzel szemben a mellékmérők esetében bejelentett mérőállás hiányában nem számolunk el felhasználást. Ez az elszámolási mód pedig a bekötési vízmérő és a mellékmérők közötti jelentősebb felhasználás különbözet alapján készülő számlákat eredményezhet. A negyedéves számlákban így kialakult felhasználás különbözet kompenzálására pedig a soron következő, a Társaság által végrehajtott vízmérő leolvasást követően készülő számlában kerülhet majd sor. 

A+ A-