A közműnyilatkozat, közmű- és tervegyeztetés

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 2017. július 01-vel megváltoztatta az építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyek valamint a közmű- és tervegyeztetések kiadásához szükséges közmű nyilatkozatok és közmű állásfoglalások folyamatát. A kérelmezők már csak online indíthatják el kérelmeiket. A lakosság és a tervezők az e-közmű rendszerből, a közműnyilatkozat modulból tölthetik le a közművezeték-üzemeltetőktől származó térképi, elláthatósági adatokat, a közmű állásfoglalást és a közmű nyilatkozatot.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2017. július 1-je után a tulajdonosoknak/tervezőknek nem közművezeték-üzemeltetőnkként külön-külön, személyesen kell igényelniük a tervezéshez szükséges adatokat, hanem – ügyfélkapus bejelentkezést és regisztrációt követően – az egyablakos információs pontként működő www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon keresztül tehetik ezt meg.

Az e-közműben feltöltött közmű állásfoglalás kérelemnek (építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyek) az alábbiakat kell tartalmaznia:

- felhasználó azonosító szám (amennyiben rendelkezik vele)

- földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek
  lennie)

- műszaki dokumentáció, melynek kötelező részei:

- helyszínrajz valamint műszaki leírás, melynek tartalmaznia kell a várható
  vízigény és a tervezett szennyvíz kibocsátás nagyságát.

További információ az e-közmű felület az e-epites.hu oldalon érhető el.

Víziközmű törzshálózat bővítés

Amennyiben egy adott ingatlan víziközmű ellátása (vízellátása és/vagy szennyvízelvezetése) csak az üzemelő törzshálózat/ok bővítését követően oldható meg, azt vízjogi létesítési engedély birtokában lehet kivitelezni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 28/A. § (1) alapján vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához (létesítési engedély), annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély), a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A vízjogi létesítési engedély kiadását a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál kell kezdeményezni, szaktervezővel készíttetett hidraulikai számítással alátámasztott engedélyezési tervdokumentáció benyújtásával.

A tervezéshez szükséges víziközmű törzshálózat bővítésének előzetes egyeztetése (tervezői közműegyeztetés) az engedelyezes@drv.hu e-mail címre küldött helyszínrajz, rövid műszaki leírás és az Árnyilvántartásunk szerinti egyeztetési díj beküldésével kezdeményezhető.

Ezt követően az előzetes egyeztetési jegyzőkönyvben leírtak figyelembe vételével elkészült engedélyezési tervdokumentációt 4 példányban kérjük a DRV Zrt. Engedélyezési Osztály (8601 Siófok, Pf.: 59) címre megküldeni üzemeltetői jóváhagyás céljából. Amennyiben a terv pdf. formátumban megküldésre kerül az engedelyezes@drv.hu e-mail címre, úgy a tervet 2 példányban elegendő benyújtani.

A víziközmű szolgáltatásról szó 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) szerint víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.

Az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. A beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.