közműnyilatkozat, közmű- és tervegyeztetés

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet 2017. július elsejével megváltoztatta az építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyek, valamint a közmű- és tervegyeztetések kiadásához szükséges közműnyilatkozatok és közműállásfoglalások intézésének folyamatát. A kérelmezők már csak online indíthatják el kérelmeiket. A lakosság és a tervezők az e-közmű-rendszerből, a közműnyilatkozatmodulból tölthetik le a közművezeték-üzemeltetőktől származó térképi, elláthatósági adatokat, a közműállásfoglalást és a közműnyilatkozatot.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2017. július elseje után a tulajdonosoknak/tervezőknek nem közművezeték-üzemeltetőnkként külön-külön, személyesen kell igényelniük a tervezéshez szükséges adatokat, hanem – ügyfélkapus bejelentkezést és regisztrációt követően – az egyablakos információs pontként működő www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon keresztül tehetik ezt meg.

Az e-közműben feltöltött közműállásfoglalás-kérelemnek (építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyek) az alábbiakat kell tartalmaznia:

- felhasználóazonosító szám (amennyiben rendelkezik vele)

- földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek
  lennie)

- műszaki dokumentáció, melynek kötelező részei:

- helyszínrajz, valamint műszaki leírás, melynek tartalmaznia kell a várható
  vízigény és a tervezett szennyvízkibocsátás nagyságát.

További információ az e-közmű-felületen, az e-epites.hu oldalon érhető el.

Víziközmű-törzshálózat bővítése

Amennyiben egy adott ingatlan víziközmű-ellátása (vízellátása és/vagy szennyvízelvezetése) csak az üzemelő törzshálózat/ok bővítését követően oldható meg, azt vízjogi létesítési engedély birtokában lehet kivitelezni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) alapján vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához (létesítési engedély), annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély), a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A vízjogi létesítési engedély kiadását a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnál kell kezdeményezni, szaktervezővel készíttetett hidraulikai számítással alátámasztott engedélyezési tervdokumentáció benyújtásával.

A  víziközmű-törzshálózat bővítésének a tervezéshez szükséges előzetes egyeztetése (tervezői közműegyeztetés) az engedelyezes@drv.hu e-mail-címre küldött helyszínrajz, rövid műszaki leírás és az árnyilvántartásunk szerinti egyeztetési díj beküldésével kezdeményezhető.

Ezt követően az előzetes egyeztetési jegyzőkönyvben leírtak figyelembevételével elkészült engedélyezési tervdokumentációt 4 példányban kérjük a DRV Zrt. Engedélyezési Osztálya (8601 Siófok, Pf. 59) részére megküldeni üzemeltetői jóváhagyás céljából. Amennyiben a tervet pdf-formátumban megküldi az engedelyezes@drv.hu e-mail-címre, úgy a tervet 2 példányban elegendő benyújtani.

A víziközmű-szolgáltatásról szó 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) szerint víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat.

Az ellátásért felelőssel víziközmű-üzemeltetési jogviszonyban nem álló beruházó a víziközmű létrehozására irányuló beruházást az ellátásért felelős előzetes jóváhagyásával valósíthat meg. A beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.