Az alábbiakban a Keszthelyi szennyvíztisztító-telepen megvalósuló korszerűsítésről,kapacitásbővítésről és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építéséről olvashatnak.

        

A támogatás forrása

A környezeti fejlesztéseket biztosító pályázati lehetőségek alapdokumentuma az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), amely stratégiai szinten fogalmazza meg hazánk társadalmi-gazdasági felzárkózásához, illetve a vállalt feladatok betartásához szükséges lépéseket. Az elméleti, hosszú távú stratégiai dokumentum a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) van részletesen kifejtve, tartalmazza hazánk környezeti állapotának helyzetértékelését, a fejlesztés konkrét irányait, a beruházások szükségességének elemzését és az Európai Unió támogatáspolitikájával kapcsolatos összhangot. A KEOP hét évre szól, megvalósítására 2007 és 2013 között kerül sor.

A KEOP célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése, az egyes környezeti, természetvédelmi és vízügyi feladatok megoldása, a természeti erőforrások hatékonyabb, takarékos használata. A megfogalmazott fejlesztési irányvonalak követésével a tervek szerint mindenki számára biztosítottá válik így a tiszta, egészséges környezet.

 Az elnyert támogatás

A KEOP keretében a fejlesztésekre kétfordulós pályázati rendszerben lehet támogatást igényelni. Az első pályázati fordulóban a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. mint a projekt gazdája egy Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt készített el, amit a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 2008. június 27-én támogatásra érdemesnek talált. Ezzel lehetővé vált a fejlesztés részleteinek kidolgozása, a szükséges tervezői munka elvégzése, amihez a projektgazda több mint 78 millió forint támogatásban részesül.

A projekt megvalósításának költségei várhatóan elérik majd a kétmilliárd forintot. Az építkezés megkezdésére – a sikeres második pályázati fordulót követően – előreláthatólag 2011-ben kerülhet sor.

 A projekt céljai

A keszthelyi agglomeráció csatornázottsága már most is eléri a 95%-ot, további terhelés a jelenleg 74%-os rákötési arányok növekedése miatt várható a szennyvíztelepen. Mivel az érintett települések mindegyike a Balaton kiemelt üdülőkörzetébe tartozik, és az agglomeráció a 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint érzékeny vizek vízgyűjtőjén fekszik, ezért a jogszabályi kötelezettség alapján biztosítani kell a beérkező szennyvizek határértékeknek megfelelő tisztítását. A projekt fő célkitűzése a telep korszerűsítése és kapacitásának bővítése a Balaton, mint a tisztított szennyvíz végső befogadó védelme érdekében.

A fejlesztés eredményeként megvalósul:

• a felszíni vizek, távlati vízbázisok (Balaton) terhelésének csökkentése, a tó vízminőségének javítása,

• a humán egészség és az élővilág védelme,

• a korszerű szennyvízkezelési rendszerekkel ellátott népesség számának növelése,

• az európai uniós követelményeket kielégítő, környezetbarát és fenntartható szennyvíziszap-kezelés megvalósítása,

• a szennyvíztisztító-telep üzemeltetési költségeinek csökkentése (a gazdasági hatékonyság növelése), az EU energiapolitikájával összhangban a szennyvíziszap energetikai hasznosítása, anaerob rothasztása révén,

• a jogszabályi és hatósági kötelezéseknek való megfelelés a telep műszaki fejlesztésével.

Kik részesülnek a projekt  eredményeiből?

• A projektjavaslat közvetlen célcsoportjai az agglomeráció településének állandó lakossága (mintegy 45 000 fő), ezen felül pedig a térségbe az üdülőszezonban érkező nagyszámú turista.

• A Balaton közvetlen közelében lévő, a turizmussal összefüggő szolgáltatást végző vállalkozások.

• A szennyvíztisztító-telep környékén és a befogadó természeti területein található ökoszisztémák, élőhelyek, azaz vízi élővilág és a befogadó Balaton partjától távolabb elhelyezkedő, de a vízminőségétől függő szárazföldi élővilág.

• A tó területén gazdálkodó szervezetek, melyek tevékenységének gazdasági eredményessége szorosan összefügg a tó vízminőségével.

• A szennyvíztisztító-telep üzemeltetését végző DRV Zrt.

A tervezett fejlesztés

Az előkészített változatok közül a támogatott műszaki megoldás szerint a szennyvíztisztító-telep korszerűsítése, kapacitásbővítése és a kapcsolódó iszapkezelési létesítmény építése jelent megoldást a megfogalmazott célok elérésére. Ez a következőkből áll: eleveniszapos szennyvíztisztítás kaszkádos kialakítású párhuzamosan működő tisztítási sorokkal, előülepítéssel, biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással, kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatással, és a keletkező fölös iszap rothasztásával és komposztálásával.

Mérhető eredmények

A tervezett tisztítási technológia során elfolyó szennyvíz minősége téli és nyári időszakban egyaránt megfelelne a kibocsátási határértékeknek.