Határidőre történő fizetés kötelezettségE

A víziközművek biztonságos üzemeltetése megköveteli, hogy az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet a kiszámlázott szolgáltatási díjak befizetése révén a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére álljon. Ezért fontos, hogy felhasználók a számláikat az azokon feltüntetett fizetési határidőn belül rendezzék.

A víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő felhasználónak a számlán feltüntetett határidőn belül meg kell fizetnie a szolgáltatás díját, ellenkező esetben szerződésszegést követ el.

Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.

A vízdíjszámlák határidőre történő kiegyenlítése érdekében javasoljuk a csoportos beszedés fizetési mód választását, melynek előnye, hogy amellett, hogy kényelmes, a fizetési határidő is tartható általa.

Tájékoztatás díjhátralékról

Minden kiküldött számla 3. oldalán „A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor" kezdetű mondat végén szereplő összeg az aktuális számla értékén felül az esetleges további tartozásokat is tartalmazza. 

Folyószámla-egyenlegéről a kibocsátott számlák mellett a DRV-infovonalon (+36 80 240 240), a 3-as menüpontban, a www.vizcenter.hu oldalon, valamint személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban is tájékozódhat.

Késedelmi kamat

A számlák késedelmes (határidőn túli) kiegyenlítése esetén – a hatályos jogszabályok alapján – késedelmi kamatot számítunk fel.

A késedelmikamat-fizetési kötelezettség a számlában feltüntetett fizetési határidőt követő első naptól a tartozás kiegyenlítésének napjáig tart. Az így meghatározott időtartamra a késedelmi kamatot a Polgári Törvénykönyv 6:48 illetve 6:155 paragrafusaiban foglaltak alapján számítjuk ki.

A késedelmi kamat összege a befizetést követően képződik, és a soron következő számlában jelenik meg fizetendőként a számlarészletező táblázat „Késedelmi kamat" rovatában.

 

fizetési felszólítási eljárásrend

Ha a felhasználó vagy az elkülönített vízhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a víziközmű-szolgáltató – a Vksztv. 58. §-ban meghatározott következményekre való figyelemfelhívás mellett – legalább kétszer írásban felszólítja a felhasználót vagy az elkülönített vízhasználót fizetési kötelezettsége teljesítésére.

A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét és címét, a felhasználási hely címét, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő gyári számát, a szerződésszámot, a bizonylatszámot, az esedékességet, a lejárt határidejű tartozás összegét, valamint annak eredeti fizetési határidéjét. 

Fizetési késedelembe esett felhasználókra vonatkozó eljárás

Első fizetési felszólításként a víziközmű-szolgáltató felszólító levelet küld a késedelembe esett felhasználónak ajánlott postai levélként, vagy – a felhasználó elektronikus úton történő kapcsolattartásra is kiterjedő előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – elektronikus úton, amelyben felszólítja a fennálló tartozásának haladéktalan rendezésére, és kilátásba helyezi a további szankciókat. 

Az első felszólítás ellenére továbbra is fizetési késedelemben lévő felhasználó részére a víziközmű-szolgáltató második fizetési felszólítást küld tértivevényes levél formájában. 

A második fizetési felszólításban a víziközmű-szolgáltató: 

  • ismételten felszólítja a felhasználót a fennálló tartozásának haladéktalan rendezésére,
  • amennyiben a felhasználási hely korlátozható vagy kizárható a szolgáltatásból, akkor meghatározza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani, valamint 
  • kilátásba helyezi a további szankciókat. 

A második fizetési felszólítás kézbesítése után a Vksztv. 58. §-ban meghatározottak alapján a felszólítás és a tervezett közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésének vagy korlátozásának alkalmazása között legalább 15 napnak el kell telnie.

A víziközmű-szolgáltató a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználók esetében a második fizetési felszólításban biztosíja, hogy ha a védendő felhasználók nyilvántartásában nem szereplő lakossági felhasználó díjtartozásával 45 napot meghaladó késedelembe esett, akkor írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatja a szociálisan rászoruló felhasználókat megillető kedvezményekről, a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint csatoltan megküldi részére a jelenleg hatályos üzletszabályzat 19. számú melléklete szerinti adatlapot.  

Amennyiben a felhasználó a fentiek ellenére, a második fizetési felszólításban megadott ivóvíz-szolgáltatás-felfüggesztési vagy -korlátozási időszak kezdetéig sem fizeti meg a tartozását, akkor a víziközmű-szolgáltató a „VII/10. A víziközmű-szolgáltatás korlátozása vagy felfüggesztése” c. fejezetben rögzítettek szerint jár el az ivóvíz-szolgáltatás korlátozása vagy felfüggesztése, illetve a nem lakossági felhasználók esetében az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás felfüggesztése tekintetében (a 15 napos értesítési határidő, valamint a védendő felhasználókra való kitételek figyelembevételével).

Amennyiben a tartozás a második fizetési felszólításban megadott határidőig sem kerül rendezésre, abban az esetben a víziközmű-szolgáltató – függetlenül a szolgáltatás korlátozásától vagy felfüggesztésétől – fizetési meghagyást bocsáttathat ki az adóssal szemben. 

 

FIZETÉSI KÉSEDELEMBE ESETT elkülönített vízHASZNÁLÓkra VONATKOZÓ ELJÁRÁS

Első fizetési felszólításként a víziközmű-szolgáltató felszólító levelet küld a késedelembe esett elkülönített vízhasználónak tértivevényes postai levélként vagy – a felhasználó elektronikus úton történő kapcsolattartásra is kiterjedő előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – elektronikus úton, amelyben felszólítja a fennálló tartozásának haladéktalan rendezésére, és kilátásba helyezi a további szankciókat. 

A víziközmű-szolgáltató ebben a fizetési felszólításban biztosíja, hogy ha a védendő felhasználók nyilvántartásában nem szereplő lakossági elkülönített vízhasználó díjtartozásával késedelembe esett, akkor írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatja a szociálisan rászoruló felhasználókat megillető kedvezményekről, a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint csatoltan megküldi részére a jelenleg hatályos üzletszabályzat 19. számú melléklete szerinti adatlapot.

Ebben a felszólításban a víziközmű-szolgáltató kilátásba helyezi a követelés jogi úton (fizetési meghagyás kibocsátásával) történő érvényesítését, amelynek költségeit az elkülönített vízhasználóval szemben érvényesíti.

Amennyiben a tartozás a fizetési felszólításban megadott határidőig sem kerül rendezésre, abban az esetben a víziközmű-szolgáltató fizetési meghagyást bocsáttathat ki az adóssal szemben, és a fizetési meghagyás kibocsátásának jogerőre emelkedését követő 15 napos határidővel a mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja. A víziközmű-szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés felmondásával egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót. 

Amennyiben a fizetési késedelembe esett elkülönített vízhasználó mellékszolgáltatási szerződése a Vksztv. 52. § (2a) bekezdése szerinti mellékvízmérős elszámolás módú felhasználási hely közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódik – ahol az adott felhasználási helyen igénybe vett víziközmű-szolgáltatás mérése a mellékvízmérőkön mért fogyasztás alapulvételével történik –, akkor a hátralékkezelési eljárás folyamata a fizetési késedelembe esett felhasználó kezelésénél leírtak szerint történik. 

A víziközmű-szolgáltató jogosult a fentiekben leírtaktól eltérően több alkalommal is felszólítást küldeni a felhasználó vagy elkülönített vízhasználó részére, illetve személyes megkereséssel is megkísérelheti a felhasználó tájékoztatását, valamint a követelés beszedését. 

A víziközmű-szolgáltató jogosult a tartozás behajtásához közreműködőt igénybe venni, illetve a követelését harmadik személyre átruházni. Amennyiben a tartozás nem víz- és/vagy szennyvízdíjból tevődik össze, hanem egyéb díjtételekből (pl. bekötésszerelés díja, kiszállási  díj) a víziközmű-szolgáltató ebben az esetben is jogosult a tartozás behajtásához közreműködőt igénybe venni, illetve a követelését harmadik személyre átruházni. 

A víziközmű-szolgáltató jogosult minden, az adóssal szembeni, megalapozottnak bizonyuló követelésének érvényesítésével kapcsolatban felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt adóssal szemben érvényesíteni, a jogszabály szerint megállapított mértékű késedelmi kamaton és egyéb díjon felül. A fizetési késedelem rendezése kapcsán okozott többletköltségek összegeit a víziközmű-szolgáltató árnyilvántartása (mely megtekinthető a www.drv.hu weboldalon) tartalmazza. 

A fizetési késedelem rendezése kapcsán felmerülő többletköltségek összege a felhasználó vagy elkülönített vízhasználó folyószámláján és fizetési felszólításán mint kártérítési díj szerepel. A víziközmű-szolgáltató jogosult a települési önkormányzat számára – erre vonatkozó megállapodás alapján – tartozásrendezési vagy tartozásrendezést segítő célból az adott település felhasználóival vagy elkülönített vízhasználóival kapcsolatos fizetési tartozásokra vonatkozó információkat, adatokat átadni, amennyiben ahhoz a felhasználó vagy elkülönített vízhasználó írásban hozzájárult, vagy önkormányzati rendelet szabályozza ennek módját.