Határidőre történő fizetési kötelezettség

A víziközművek biztonságos üzemeltetése megköveteli, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezet a kiszámlázott szolgáltatási díjak befizetése révén a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére álljon.

Ezért fontos, hogy felhasználók a számláikat az azon feltüntetett fizetési határidőn belül rendezzék.

A víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő felhasználónak a számlán feltüntetett határidőn belül meg kell fizetnie a szolgáltatás díját, ellenkező esetben szerződésszegést követ el.

Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a víziközmű-szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.

A vízdíjszámlák határidőre történő kiegyenlítése érdekében javasoljuk a csoportos beszedés fizetési mód választását, melynek előnye, hogy amellett, hogy kényelmes, a fizetési határidő is tartható általa.

Tájékoztatás díjhátralékról

Minden kiküldött számla 3. oldalán „A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor" kezdetű mondat végén szereplő összeg az aktuális számla értékén felül az esetleges további tartozásokat is tartalmazza. A számla ez esetben fizetési felszólításul is szolgál a díjhátralékra.

Folyószámla-egyenlegéről a kibocsátott számlák mellett a DRV-infovonalon (+36 80 240 240), a 3-as menüpontban is tájékozódhat.

Késedelmi kamat

A számlák késedelmes (határidőn túli) kiegyenlítése esetén, a hatályos jogszabályok alapján, késedelmi kamat kerül felszámításra.

A késedelmikamat-fizetési kötelezettség a számlában feltüntetett fizetési határidőt követő első naptól a tartozás kiegyenlítésének napjáig tart. Az így meghatározott időtartamra a késedelmi kamat összegét a jogi szabályozás szerint rögzített kamatláb alapján számítjuk ki.

A késedelmi kamat összege a befizetést követően képződik, és a soron következő számlában jelenik meg fizetendőként a számlarészletező táblázat „Késedelmi kamat" rovatában.

Fizetés felszólítási eljárásrend

1. Fizetési felszólítás

Amennyiben a felhasználó díjfizetési kötelezettségének a számlán szereplő fizetési határidőre nem tesz eleget, fizetési felszólítót küldünk, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítjuk, hogy tartozását a fizetési felszólító kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg.

Amennyiben a felhasználási helyhez eltérő számlafogadó van bejelentve, a fizetési felszólításokat az eltérő számlafogadó kapja meg.

A felszólítás kibocsátásakor az árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díjat írunk elő a felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült szolgáltatói többletköltségek miatt.

2. Felfüggesztési/Korlátozási értesítő, ismételt felszólítás

Amennyiben a felhasználó a díjfizetési kötelezettségének az első felszólítás ellenére sem tesz eleget, tértivevényes felfüggesztési/korlátozási értesítőt küldünk, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett ismételten felszólítjuk, hogy tartozását a korlátozási értesítő kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg.

A fizetési felszólítás kiküldésével egyidejűleg, a hatályos jogszabályok alapján a DRV Zrt. értesíti a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet a felhasználási helyen esetlegesen bevezetendő ivóvíz-korlátozásról/-felfüggesztésről.

Amennyiben a felhasználási helyhez eltérő számlafogadó van bejelentve, a fizetési felszólításokat az eltérő számlafogadó kapja meg.

A tértivevényes felfüggesztési/korlátozási értesítő kiküldésekor az árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díjat írunk elő a felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült szolgáltatói többletköltségek miatt.

A felfüggesztési/korlátozási értesítő tartalmazza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánjuk hajtani.

Az eredménytelen fizetési felszólítást követően és az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv ellentétes állásfoglalása hiányában a DRV Zrt. korlátozza/felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást.

Amennyiben munkatársaink a felhasználó közreműködésével be tudnak jutni az ingatlanra, akkor a vízmérőaknában hajtják végre a korlátozást/felfüggesztést. Ha nem tudnak bejutni a vízmérőaknához, akkor a bekötővezeték közterületi szakaszán kell elvégezniük a korlátozást/felfüggesztést, a helyszíni adottságok függvényében zöldsávban vagy aszfaltozott övezetben.

Az ivóvíz-szolgáltatás visszaállításának csak a teljes lejárt határidejű tartozások rendezése, valamint a korlátozás/felfüggesztés és a szolgáltatás visszaállítási költségeinek megfizetése után, a befizetés igazolását követő 3 naptári napon belül kell megtörténnie.

Amennyiben a felhasználási helyen a korlátozást/felfüggesztést már egy korábbi időpontban elvégeztük, vagy a felhasználási helyen a vízszolgáltatás nem korlátozható, ismételten fizetési felszólítást küldünk.

3. Korlátozási értesítő, ismételt felszólítás

Lakossági felhasználó esetén az eredménytelen felszólításokat követően fizetési meghagyás kibocsátását, majd végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezzük, melynek következménye az ingatlan árverezése is lehet.

A szolgáltató jogosult minden, az adóssal szembeni, megalapozottnak bizonyuló követelésének érvényesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben érvényesíteni.

Mellékvízmérős felhasználó esetében, ha a felhasználó a második fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, akkor fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezzük, majd a fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel a mellékszolgáltatási szerződést felmondjuk.

Nem lakossági felhasználó esetében, ha a felhasználó a díjfizetési kötelezettségének a felszólítások ellenére sem tesz eleget, vagy a felhasználási helyen a vízszolgáltatás nem zárható ki, a szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását, polgári per indítását, illetve a bíróság jogerős határozata alapján végrehajtási eljárást kezdeményezhet. 500.000 Ft feletti tartozás esetén társaságunk felszámolási eljárás megindítását kezdeményezheti a felhasználó ellen.