Határidőre történő fizetési kötelezettség

A víziközművek biztonságos üzemeltetése megköveteli, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezet, a kiszámlázott szolgáltatási díjak befizetése révén, az üzemeltető rendelkezésére álljon.

Ezért fontos, hogy Felhasználóink a számláikat a fizetési határidőn belül rendezzék.

A víziközmű-szolgáltatást igénybevevő Felhasználónak a számlán feltüntetett határidőn belül meg kell fizetnie a szolgáltatás díját, ellenkező esetben szerződésszegést követ el.

A Felhasználó a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kifogással élhet, melynek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincs halasztó hatálya, kivéve, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző 12 hónap átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja.

A vízdíjszámlák határidőre történő kiegyenlítése érdekében javasoljuk a csoportos beszedés fizetési mód választását, mely amellett hogy kényelmes, a fizetési határidőt is betartja.

A késedelmes fizetés esetén alkalmazott eljárásmódról azért tájékoztatjuk az alábbiakban, hogy a fizetési határidők betartásával a további költségterheket elkerülhesse.

Tájékoztatás díjhátralékról

Minden kiküldött számlán „a nyilvántartásunk szerint lejárt határidejű tartozása" rovatban tájékoztatásként feltüntetjük az esetleges tartozást is. A számla ez esetben fizetési felszólításul is szolgál a díjhátralékra.

Folyószámla egyenlegéről a DRV-infovonalon (+36 80 240 240) a 3-as menüpontban tájékozódhat.

Késedelmi kamat

A számlák késedelmes (határidőn túli) kiegyenlítése esetén, a hatályos jogszabályok alapján, a DRV Zrt. késedelmi kamatot számít fel.
A késedelmi kamatfizetési kötelezettség a számlában feltüntetett fizetési határidőt követő első naptól a tartozás kiegyenlítésének napjáig tart. Az így meghatározott időtartamra a késedelmi kamat összege a jogi szabályozás szerint rögzített kamatláb alapján kerül kiszámításra.

A késedelmi kamat mértékét, a befizetést követően kiállított számlában tünteti fel a Szolgáltató – a „Határidőn túli befizetések késedelmi kamata - áfa hatályán kívüli" rovatban.

Fizetés felszólítási eljárásrend

1. Fizetési emlékeztető

A számlákon szereplő fizetési határidőhöz képest minimum 10 napos késedelemben lévő tartozás esetén külön fizetési emlékeztetőt küldünk.
Amennyiben a felhasználási helyhez eltérő számlafogadó van bejelentve, a fizetési emlékeztetőt a számlafogadó kapja meg.

2. Fizetési felszólítás

Amennyiben a Felhasználó díjfizetési kötelezettségének a fizetési emlékeztető ellenére sem tesz eleget, tértivevényes fizetési felszólítót küldünk a Felhasználónak, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítjuk a Felhasználót, hogy tartozását a fizetési felszólító kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg.

Amennyiben a felhasználási helyhez eltérő számlafogadó van bejelentve, a fizetési felszólításokat a számlafogadó kapja meg, míg az ingatlan tulajdonosa tájékoztató levelet kap a tartozásról.

A  felszólításkor az árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díj kerül előírásra a Felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült többletköltség miatt.

A  fizetési felszólítás kiküldésével egyidejűleg, a hatályos jogszabályok alapján, a DRV Zrt. értesíti a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet a felhasználási helyen esetlegesen bevezetendő ivóvíz-korlátozásról/ felfüggesztésről.

3. Korlátozási értesítő, ismételt felszólítás

Amennyiben a Felhasználó a díjfizetési kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, tértivevényes "Korlátozási értesítőt" küldünk a Felhasználónak, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett ismételten felszólítjuk a Felhasználót, hogy tartozását a korlátozási értesítő kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg.

Amennyiben a felhasználási helyhez eltérő számlafogadó van bejelentve, a fizetési felszólításokat a számlafogadó kapja meg, míg az ingatlan tulajdonosa tájékoztató levelet kap a tartozásról.

A tértivevényes korlátozási értesítő kiküldésekor az Árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díj kerül előírásra a Felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült többletköltség miatt.

A korlátozási értesítő tartalmazza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánjuk hajtani.

Az eredménytelen fizetési felszólítást követően és az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv ellentétes állásfoglalása hiányában a DRV Zrt. korlátozza/ felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást.

Amennyiben munkatársaink a Felhasználó közreműködésével be tudnak jutni az ingatlanra, akkor a vízmérőaknában hajtják végre a korlátozást/felfüggesztést. Ha nem tudnak bejutni a vízmérőaknához akkor a bekötővezeték közterületi szakaszán kell elvégezniünk a korlátozást/ felfüggesztést, a helyszíni adottságok függvényében zöld vagy aszfaltozott övezetben.

Az ivóvíz-szolgáltatás visszaállításának csak a teljes lejárt határidejű tartozások rendezése, valamint a korlátozás/felfüggesztés és a szolgáltatás visszaállítási költségeinek megfizetése után, a befizetés igazolását követő 3 naptári napon belül kell megtörténnie.

Mellékvízmérős Felhasználó esetében, ha a fizetési felszólítást követően a díjfizetési kötelezettségnek továbbra sem tesz eleget, akkor ismételt tértivevényes fizetési felszólítást postázunk a mellékszolgáltatási szerződés felmondásának kilátásba helyezéséről.
A mellékmérős Felhasználónak küldött ismételt fizetési felszólítással egyidejűleg a közös képviselőt – az adatvédelmi törvényben foglaltakat betartva – tájékoztató levélben informáljuk a díjtartozás miatt kilátásba helyezett jogkövetkezményekről.

4. Követeléskezelő vállalkozás (behajtó cég) igénybevétele, fizetési meghagyás

Amennyiben a lakossági Felhasználó díjfizetési kötelezettségének a korlátozás ellenére sem tesz eleget, vagy a felhasználási hely nem korlátozható, úgy a Társaság jogosult a tartozás behajtásához közreműködőt igénybe venni, illetve a követelés behajtását harmadik személyre átruházni.

A követeléskezelő cégnek történő átadást, illetve átruházást megelőzően a Társaság előzetes felszólítót küld a lakossági Felhasználónak, melyben ismételten felszólítja, hogy tartozását a felszólító keltétől számított 10 naptári napon belül fizesse meg.

Eltérő számlafogadó esetén az ingatlan tulajdonosának is küldünk tájékoztató levelet a behajtó cég bevonásáról szóló, eltérő számlafogadónak postázott ismételt felszólításáról.

A felszólító kiküldésekor az Árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díj kerül előírásra a Felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült többletköltség miatt.

Nem lakossági Felhasználó esetében, ha a díjfizetési kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, vagy a felhasználási hely nem zárható ki, a Szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását, polgári per indítását, illetve a bíróság jogerős határozata alapján végrehajtási eljárás, 500.000.,- Ft feletti tartozás esetén felszámolási eljárás megindítását kezdeményezi a Felhasználó ellen, valamint jogosult a követelését harmadik személyre átruházni.

Azon nem lakossági tartozásokra, melyek esetében a fizetési meghagyás jogerős lett és nem vezetett eredményre, felszámolási- vagy végrehajtási eljárás kezdeményezése történik az illetékes hatóság irányába.

5. Jogi eljárás indítása

Lakossági felhasználónál a tartozás eredménytelen behajtása esetén a Szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását, polgári per indítását, illetve a bíróság jogerős határozata alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be vagy végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezi a lakossági Felhasználó ellen.

Az ötödik szintű felszólításkor (tartozás jogi útra terelése) az Árnyilvántartásban meghatározott kártérítési díj kerül előírásra a lakossági Felhasználó folyószámlán.

A Szolgáltató jogosult minden, az adóssal szembeni megalapozottnak bizonyuló követelésének érvényesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben érvényesíteni.