Jogi nyilatkozat

A www.drv.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:

A DRV Zrt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a DRV Zrt. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a DRV Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A DRV Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.drv.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A DRV Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A DRV Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A DRV Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a DRV Zrt.-nek elfogadja, hogy a DRV Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a DRV Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme:

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a személyes adatok kezelését továbbra is a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, célhoz kötötten végzi. Ezen jogszabályok elsődlegesen:

- GDPR (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN);

-  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504).

Részletes adatkezelési tájékoztatóinkat a Dokumentumok menüpont alatt olvashatják, ugyaninnen tölthető le a hozzájárulás visszavonását lehetővé tévő nyilatkozat. Ez utóbbi nyilatkozatot az érintett postai úton ( 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.szám alatti címre), e-mailben: (drv.zrt@drv.hu), vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban nyújthatja be.

Dokumentumok:

Adatkezelési tájékoztatók és egyéb dokumentumok (hatályos):

- Adatkezelési tájékoztató közszolgáltatási jogviszony esetében 2020. 12. 14.

- Adatkezelési tájékoztató egyéb szerződésekben lévő személyes adatok kezeléséről 2018.09.18-tól hatályos

- Általános adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről

- Adatkezelési hozzájárulás visszavonása

- Adatkezelési tájékoztató laborvizsgálat megrendelése esetén

- Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatóhoz laborvizsgálat megrendelése esetén

- Adatkezelési tájékoztató tervengedélyezés és új bekötésre irányuló igénybejelentés 

- Adatkezelési tájékoztató közszolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok hatékony, költségtakarékos elvégzéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén 2018.10.18-tól hatályos

- Adatkezelési tájékoztató Nagyszokoly Község Önkormányzat által benyújtandó pályázat összeállításához szükséges adatok továbbítása 

- Adatkezelési tájékoztató Simontornya Önkormányzata részére történő adat továbbításról ( a Derékhegy vízvezeték-hálózat kiépítése kapcsán a derékhegyi fogyasztási helyek beazonosítása céljából)

Adatkezelési tájékoztató az e-számla számosságának növelése érdekében folytatott kampány, valamint az ezzel kapcsolatos regisztrációs eljárásban történő segédkezés során történő személyes adatkezelés vonatkozásában

- Adatkezelési tájékoztató adat továbbításról Böhönye település ingatlanjairól (szennyvíz-hálózatra történő rákötés céljából)

Adatkezelési tájékoztatók (korábbi verziók):

- Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

- Adatkezelési tájékoztató közszolgáltatási jogviszony esetében

- Adatkezelési tájékoztató egyéb szerződésekben lévő személyes adatok kezeléséről

Adatkezelési tájékoztató laborvizsgálat megrendelése esetén

Adatkezelési tájékoztató közszolgáltatási jogviszony esetében 2020.01.14.

A Társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések az alábbi elérhetőségeken tehetők:

Írásban:

1. Közvetlenül a megfelelési tanácsadó részére címezve.

    Csendes Consulting Zrt.

    Dr. Nagy Judit

    Schuszter András

    1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B. ép. IV. em.

2. A Társaság címén a megfelelési tanácsadónak címezve.

3. E-mailben a megfeleles@drv.hu címre.

 

Telefonon:

dr. Nagy Judit: +36 20 352 8488

Schuszter András: +36 70 319 0880

Szerzői jog

A DRV Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a DRV Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a DRV Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A DRV Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.