Meghibásodás, hibabejelentés

Kérjük tisztelt felhasználóinkat, hogy amennyiben hibát észlelnek, haladéktalanul jelentsék be hibabejelentő diszpécserszolgálatunknál, a +36 80 240 240-es telefonszámon.

A szolgáltató felelőssége, illetve karbantartási és javítási kötelezettsége, valamint az esetlegesen bekövetkező károkért történő felelősségvállalási kötelezettsége az úgynevezett szolgáltatási pontig terjed.

Ez a határpont ivóvíz-szolgáltatás esetében – a közterület felől nézve – a bekötési mérőt (főmérőt) követő, még a vízmérési helyen (a vízmérő aknában) található első elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozási síkjában, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm hosszúságú vezetékszakasz végpontjában van. Ettől a ponttól kezdődően már magántulajdonban lévő házi ivóvízhálózatról beszélünk, így a javítási, karbantartási kötelezettség az ingatlantulajdonost, társasháznál a lakóközösséget terheli.

A szennyvízszolgáltatás esetében a szolgáltatási pont a szennyvízbekötő vezetéknek a felhasználó felőli végpontja.

Az általános szerződéses feltételek (ászf) alapján a felhasználó köteles az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen – havonta – ellenőrizni, a tulajdonában álló berendezések karbantartásáról gondoskodni, továbbá az észlelt rendellenességeket a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Ha a vízmérő működésének helyességét a felhasználó kétségbe vonja, a költségek megelőlegezésével kérheti a szolgáltatótól annak rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését. Ha a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a vízmérő hibája +/- 4%-os szolgáltatási hibahatáron belül van, akkor a vízmérő méréstechnikai szempontból nem kifogásolható.

A házi ivóvízhálózat havi ellenőrzésének legegyszerűbb módja, hogy miután az épületekben és kertben lévő minden csapot gondosan elzárt, megfigyeli a vízmérőt. Ha nincs meghibásodás a házi vezetékszakaszon, akkor a vízmérőn lévő csillagkerék és számlálókerekek nem mozoghatnak. A meghibásodások következményeként felmerülő kiugró számlák elkerülése érdekében ezt a néhány percet érdemes havonta az ellenőrzésre szánni!

Ellenőrzés hiányában gyakori eset, hogy a házi vízvezeték-hálózat meghibásodik, és az átlagfogyasztást meghaladó vízmennyiség a talajba szivárog el. Amennyiben a felhasználó szennyvízszolgáltatást is igénybe vesz, a szennyvízcsatorna-hálózatot nem terhelő, átlag feletti mennyiség után nem kell csatornahasználati és vízterhelési díjat fizetni.

A vízmérő fagytól és más károktól történő megóvásáról, a vízmérőakna, illetve a vízmérési hely hozzáférhetőségéről, tisztaságának biztosításáról, valamint a télen nem használt fogyasztási helyeken a víztelenítésről az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kell gondoskodni.

Az ügyintézés menete

1.  A házi vízvezeték- vagy szennyvízvezeték-hálózat meghibásodását a partnerazonosító szám, a fogyasztási hely címe és az ügyintézéshez használható telefonszám megadásával ügyfélszolgálatunk elérhetőségein jelentheti be.

2.  Ügyfélszolgálati munkatársaink ellenőrzik, hogy a felhasználási hely a nyilvántartásban milyen besorolással rendelkezik.

 • Amennyiben a felhasználási helyen csak ivóvíz-szolgáltatást biztosít társaságunk, a szolgáltatott vízmennyiség ellenértékét ki kell fizetni. Az átlagfogyasztást jelentősen meghaladó számla esetében természetesen részletfizetési kedvezmény igényelhető, melyet a rögzített feltételek alapján bírálunk el. A házi ivóvízhálózaton észlelhető hibák feltárása és szakemberrel történő kijavíttatása a felhasználó feladata. A hibaelhárítás után helyszíni kivizsgálás szükséges, hogy a mérőállást nyilvántartásunkba rögzíthessük, és a hibát dokumentálhassuk. Ezáltal a magasabb vízfelhasználás oka a későbbekben is visszanézhető.
 • Amennyiben az ingatlan szennyvízbekötéssel is rendelkezik, ügyfélszolgálati ügyintézőnk időpontot egyeztet Önnel helyszíni kivizsgálásra, melynek célja, hogy jegyzőkönyvben és fotókon rögzítsük, hogy az elfolyt, átlag feletti vízmennyiség a szennyvízhálózatot nem terhelte.

3.  Kivizsgáló csoportunk fényképes igazolvánnyal rendelkező munkatársa az egyeztetett időpontban elvégzi a helyszíni kivizsgálást a felhasználó vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottja jelenlétében.

Munkatársunk elkészíti a jegyzőkönyvet és a fotókat. Fontos, hogy a kivizsgálás során munkatársunknak meg kell tudnia győződni arról, hogy a meghibásodás valóban bekövetkezett, annak elhárítása megtörtént, és a hiba fennállása során elfolyt vízmennyiség a szennyvízelvezető hálózatot nem terhelte. Ez azt jelenti, hogy a javítás helye a kivizsgálás időpontjában nem lehet eltakarva.

4. A jegyzőkönyv és fotók alapján az ügyfélszolgálat munkatársai szükség szerint módosítják az elszámolást. Erre akkor kerül sor, ha az elfolyt vízmennyiség a csatornahálózatot nem terhelte, és az ingatlan csatornabekötéssel, valamint csatornadíj-elszámolással rendelkezik. Ha ezek a feltételek teljesülnek, és kimutatható a megelőző időszak átlagfogyasztása feletti fogyasztás (mennyiség), akkor a meghibásodást megelőző időszak átlagfogyasztása feletti csatornahasználati és vízterhelési díjat töröljük, jóváírjuk.  

Az átlagfogyasztás felett jóváírandó mennyiséget a következőképpen számítjuk ki:

 • Először meghatározzuk a meghibásodás időszakára eső napok számát. A meghibásodás időszakának az utolsó, korábbi vízmérő-leolvasástól a hibaelhárításig (általában a jegyzőkönyv felvételének időpontja és az ekkor rögzített vízmérőállás) eltelt időszakot tekintjük. A kezdő és a záró dátum segítségével meghatározzuk a meghibásodás időszakára eső napok számát.
 • A fentiekben meghatározott időszakot megelőző 1 év fogyasztásából napi átlagfogyasztást számítunk (1 évi fogyasztása/365 nap).
 • Ezt követően a meghibásodás időszakára eső napok számát megszorozzuk a napi átlagfogyasztással, és így megkapjuk a meghibásodás időszakára eső átlagfogyasztást. Amennyiben a ténylegesen mért vízfogyasztás meghaladja ezt, akkor az átlag feletti mennyiség után felszámított csatornahasználati és vízterhelési díjat jóváírjuk.

5.  Fentiekről a felhasználót minden esetben írásban értesítjük, és az elszámolás módosítása esetén a válaszlevéllel együtt megküldjük a jóváíró számlát is.

A Kivizsgálási Csoport feladata a felhasználói ügyintézéshez szükséges helyszíni kivizsgálások lefolytatása, valamint szolgáltatásaink illegális igénybevételének tervszerű felderítése.

Kivizsgálás

Milyen ügyek esetében lehet szükség helyszíni kivizsgálás lefolytatására?

Többek között az alábbi felhasználói megkeresések érdemi ügyintézéséhez keresik fel kivizsgálóink a fogyasztási helyet, például:

 • ellenőrző mérőleolvasás számlareklamációhoz,
 • belső hálózati meghibásodásból adódó csatornakedvezmény-igény kivizsgálása,
 • százalékos locsolási kedvezmény elbírálásához helyszíni szemle,
 • átalánydíjas felhasználók éves felülvizsgálata (a társaság kezdeményezi).

Hogyan egyeztethet időpontot helyszíni kivizsgálásra?

Az időpont-egyeztetéshez tárcsázza munkaidőben (7.30–15.30) a DRV-infovonalat (+36 80 240 240), és válassza a 5-ös menüpontot. Munkatársunk egyezteti Önnel a kivizsgálás időpontját.

Ki és milyen feltételekkel vehet részt a helyszíni kivizsgáláson?

Az egyeztetett időpontban végrehajtott helyszíni kivizsgáláson a szolgáltatási szerződésben megadott felhasználó vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottja vehet részt, akinek a kivizsgálási jegyzőkönyvet alá kell írnia.

Mi történik, ha az előzetesen egyeztetett időpontban a Felhasználó vagy meghatalmazottja nem tartózkodik a fogyasztási helyen?

A felhasználó a helyszíni kivizsgálás előzetesen egyeztetett időpontját a kivizsgálást megelőző munkanapon módosíthatja, mondhatja le. Amennyiben a felhasználó az egyeztetett időpontban nem teszi lehetővé a helyszíni kivizsgálás lefolytatását a fogyasztási helyen személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízott útján, a társaság jogosult az árnyilvántartásában meghatározott mértékű kiszállási díj felhasználónak történő kiszámlázására.

Milyen információkat rögzít a kivizsgáló a helyszíni kivizsgálási jegyzőkönyvBEN?

 • a bejárás időpontját,
 • a fogyasztási hely, valamint a felhasználó azonosító adatait,
 • a kivizsgálás tárgyát,
 • a vízmérő adatait,
 • a vízmérőakna állapotát,
 • a bejárás időpontjában észlelhető meghibásodásokat, rendellenességeket,
 • korábbi meghibásodás még tapasztalható nyomait,
 • a meghibásodás pontos helyét (szolgáltatási pont előtt/után),
 • a meghibásodás jellegét (pl. csőtörés, szerelvénymeghibásodás, tömítési rendellenesség, elfagyás stb.),
 • csatornás bekötés esetén azt a tényt, hogy az elfolyt vízmennyiség terhelte-e a szennyvízelvezető hálózatot,
 • egyéb, az ügy kimenetele szempontjából fontos körülményeket,
 • ezenkívül a jegyzőkönyvben a felhasználó is rögzítheti saját észrevételeit.

A teljesség igénye nélkül milyen szabálytalanságokat (illegális közműhasználat) derít fel a Kivizsgálási csoport?

Illegális ivóvíz- és csatornabekötések feltárása

Az ingatlan ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötésének a társaság nyilvántartásában szerepelnie kell, az igénybevett szolgáltatás ellenértékét a felhasználónak ki kell fizetnie. 

Csapadékvíz illegális bevezetése a csatornahálózatba

A DRV Zrt. által üzemeltetett szennyvízelvezető rendszerbe csapadékvíz bevezetése tilos, mivel az megnöveli a tisztítandó szennyvízmennyiséget, ami többletköltséget okoz, illetve esetenként szennyvízkiöntéshez vezethet.

Manipulált mérők felkutatása, plombák, jogi zárak sérülései

A vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felelős. A megrongálódott vagy elveszett vízmérő cseréjének, pótlásának költségeit a felhasználó köteles megtéríteni.

Lakossági felhasználónként bejelentett, de közületi tevékenységet folytató fogyasztási helyek feltérképezése

Lakossági fogyasztási helyen folytatott közületi tevékenység esetében a felhasznált vízmennyiséget elkülönített mérővel mérni kell, különben a teljes fogyasztás közületi díjon kerül számlázásra.

Fúrt kút összekötése a közműhálózattal, az így vételezett víz bevezetése a csatornahálózatba

A közműhálózatba bekapcsolt fogyasztási hely házi ivóvízhálózatát egyedi vízbeszerzéshez (pl. fúrt kút) kapcsolt vezetékkel összekötni szigorúan tilos. Mindez súlyos egészségügyi következményekkel járhat!

A szennyvízelvezető hálózatba bebocsátott vízmennyiséget – alternatív vízbeszerzés esetén is – mérni kell, az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét meg kell téríteni a társaság számára.

További ellenőrzések:

 • A fogyasztás mértékének hirtelen változásával kapcsolatos ellenőrzések.
 • Locsolási mérő illegális használata, jogtalanul igénybe vett százalékos locsolási kedvezmény.
 • Visszajött számlák és felszólítók esetén helyszíni bejárás, ellenőrzés.
 • Több éve nem olvasott ingatlanok ellenőrzése.
 • Korábban illegálisan eljáró felhasználók újraellenőrzése.

Kivizsgálóink

A társaság ellátási területén számos alkalommal próbáltak már bejutni a felhasználókhoz magukat a DRV Zrt. munkatársainak kiadó személyek. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy helyszíni kivizsgálást és illegális szolgáltatás-igénybevétel felderítését végző munkatársaink arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, DRV-s munkaruhát viselnek, és minden esetben céges gépjárművel érkeznek a helyszínre.