díjszabások

Magyarországon a víziközművek az állam és az önkormányzatok tulajdonában vannak, a DRV Zrt. pedig különböző szerződések keretében működteti őket. Az állami tulajdonban lévő közművek üzemeltetését hosszú távú vagyonkezelési szerződések alapján látja el a társaság, míg az önkormányzati tulajdonú víziközműveket koncessziós vagy bérleti-üzemeltetési szerződésekben foglaltak szerint üzemelteti.

A víziközmű-szolgáltatás hatósági díjairól a 2011. évi CCIX. számú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezik. A törvény a 65. §-a alapján az ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a jövőben a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszter díjakra vonatkozó – a törvény 74. §-ában foglalt – rendeletalkotási jogának életbe lépéséig a díjmegállapítás az alábbiak szerint történik:

A víziközmű-szolgáltatási díjakat a 47/1999. (XII. 28.) KHVM-rendelet szabályozza.

A lakossági felhasználók által fizetendő díjak mértékét befolyásolhatja az állami díjtámogatási rendszer.

A víz- és csatornadíjak megállapítása általában 1 évre vonatkozik, bár a költségösszetevők egy éven belül többször is változhatnak.

Egytényezős ÉS Kéttényezős díjrendszer

A DRV Zrt. működési területén a számlázás során ún. egytényezős, illetve kéttényezős díjrendszert alkalmazunk.

Az egytényezős díjrendszer esetében a köbméterarányos felhasználás alapján számlázott víz-, illetve csatornadíj tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét.

A kéttényezős díjrendszer lényege, hogy a számlán szereplő fizetendő összeg a felhasználástól független, fixösszegű havi rendelkezésre állási alapdíjakból, és a felhasználással arányos köbméterenkénti vízfogyasztási és csatornahasználati változó díjakból tevődik össze.

A korábban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó víz- és csatornaszolgáltató részvénytársaságok – így a DRV Zrt. is – a szakminiszter döntése alapján az állami tulajdonú víziközművel rendelkező települések esetében 2005. január 1-től tértek át a kéttényezős díjrendszer alkalmazására.

A DRV Zrt. az ivóvízellátási és szennyvízelvezetési tevékenységeivel olyan szolgáltatást biztosít felhasználóinak, mely az év bármely napján, bármikor igénybe vehető. Ezen szolgáltatások rendelkezésre állásának költsége az egytényezős díjrendszerben az elfogyasztott víz köbméterenként fizetendő vízdíjába van beépítve.

A rendelkezésre állásnak jelentős költségei vannak akkor is, ha egy adott felhasználó több hónapon keresztül nem fogyaszt vizet. Az egytényezős díjrendszer sajátossága miatt a szolgáltatást időszakosan igénybe vevő felhasználók kisebb mértékben járulnak hozzá a rendelkezésre állás – fogyasztási helyenként felmerülő – azonos mértékű állandó költségeihez.

A társadalmilag arányosabb teherviselés érdekében működési területünkön számos önkormányzat, illetve országos szinten a nem állami szolgáltatók közül jó néhányan már korábban áttértek a kéttényezős díjak alkalmazására.

A kéttényezős díjrendszer esetén minden felhasználónak fizetnie kell az alapdíjat, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást az adott időszakban igénybe vette-e. Az alapdíj azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók arányosabban vegyék ki a részüket a víziközművek fenntartási költségeiből. A számla másik összetevője a változó díj, melyet az igénybe vett szolgáltatás mennyisége után kell fizetni.

A környezetterhelési/vízterhelési díj

A víziközmű-szolgáltatók – a kezelésükre bízott szennyvízelvezető és -tisztító művek szakszerű üzemeltetésével – csökkentik élővizeink terhelését, megóvják vízkincsünk vízminőségét, védik vízbázisainkat. Ezáltal az egyik legfontosabb környezetvédelmi feladatot látják el az országban.

Mivel a teljes körű szennyvíztisztítás egyelőre nem megoldott az országban, így továbbra is környezetterhelő anyagok kerülnek az élővizekbe. A folyamat megállítása érdekében az állam megvizsgálta a terhelések további csökkentését célzó beruházások megvalósíthatóságának lehetőségét, és a környezetterhelési díjak – köztük a vízterhelési díj – fokozatos bevezetéséről döntött. Ez a természetes környezet megóvását szorgalmazó intézkedés a „szennyező fizet" elv alapján arányos teherviselést jelent az állam és a környezethasználók között.

A DRV Zrt. számlájában szereplő vízterhelési díj nem a szolgáltatási díj része.

A csatornaszolgáltatásba vont településeken a 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a DRV Zrt. szedi be a felhasználóktól és fizeti be az állami költségvetésbe a vízdíjszámlában külön tételként megjelenő köbméterarányos vízterhelési díjat.

A víziközmű-szolgáltatók által beszedett vízterhelési díj az állami költségvetésbe kerül befizetésre. Ezt az összeget az állam környezetvédelmi beruházásokra, technológiai fejlesztésekre fordítja, melyek hosszabb távon javítják környezetünk minőségét.

Azoknak a felhasználóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, talajterhelési díjat kell fizetniük. Ennek beszedéséről az illetékes önkormányzat gondoskodik.

Mire fordítjuk a díjat?

A vízellátás és csatornázás azok közé a szolgáltatások közé tartozik, amelyekért utólag fizetünk.

A víz kitermeléséhez, kezeléséhez, házhoz szállításához, valamint a szennyvíz elvezetéséhez, ártalmatlanításához vízműveket, csőhálózatokat, tisztítótelepeket kell üzemeltetnünk.

A gépek, berendezések működéséhez számítógépes üzemirányító rendszerek és jól felkészült szakemberek összehangolt munkája szükséges.

A rendszerek folyamatos működéséhez jelentős mennyiségű energiát (elektromos áram, gáz, olaj stb.) kell biztosítanunk.

Az építményeket karban kell tartani, és meghatározott időnként fel kell újítani, mely szakembereket, korszerű gépeket és anyagokat igényel.

Folyamatosan ellenőrizni kell a víz minőségét, hogy megfeleljen a szigorú előírásoknak.

A működtetés során keletkező hibákat (pl. csőtörés) a lehető leggyorsabban ki kell javítani, amihez 24 órás diszpécser- és hibaelhárító szolgálatot kell fenntartani.

Pontosan kell mérni az elfogyasztott víz mennyiségét. A bekötési vízmérőket nyolcévente hitelesíteni kell. A mérés alapján számlát kell küldeni a felhasználónak.

Az ügyfélszolgálatainkon gondoskodnunk kell a gyors, pontos ügyintézésről (szerződéskötés, mérőátírás, reklamációk kezelése stb.).

Egy jól működő víziközmű-társaságnak a technikai fejlődéssel is lépést kell tartania, ezért a kutatás-fejlesztés költségeit is bele kell kalkulálnia a díjba.

A szolgáltatás költségei

Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés során számos olyan költség merül fel, melyek függetlenek a felhasználástól, így ezeket a kiadásokat akkor is fedeznie kell a szolgáltatónak, amennyiben egy csepp vizet sem fogyasztunk. Ezeket értjük összefoglaló néven állandó költségeknek. Ilyen például a biztonságos üzemeltetés érdekében végzett fenntartási, karbantartási munkák költsége, az ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése, a vízmérők nyolcévenkénti hitelesítésének költségei, vagy például a 24 órás diszpécserszolgálaton dolgozók munkabérei és járulékai.

A víziközmű-szolgáltatás során felmerülnek olyan költségek is, melyek nagyságát a kitermelt és hálózatba juttatott ivóvíz-, illetve az elvezetett és megtisztított szennyvízmennyiség befolyásolja. A felhasználás mennyiségétől függnek a változó költségek. Ilyen például a vizet szállító szivattyúk energiaköltsége, az ivóvíz- és szennyvíztisztításnál használt vegyszerek anyagköltsége vagy a kitermelt vízmennyiség után az államnak fizetendő ún. vízkészletjárulék.

A víziközmű-szolgáltatás esetében a teljes ráfordításnak mintegy 70%-át teszik ki az állandó költségek, és 30% az a rész, melyre a felhasználás kihatással bír. Ez az arány a DRV Zrt. szolgáltatásaira is jellemző.

Előzetes Havi Lakossági Díjkalkulátor

Az előzetes havi lakossági díjkalkulátor az egy hónapra megadott vízfelhasználási mennyiségre számítja ki az adott településen jelen pillanatban fizetendő ivóvíz- és/vagy szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatásért fizetendő, tájékoztató jellegű lakossági bruttó díjakat.

A kalkulációban szerepel a fizetendő vízterhelési díj, azonban egyéb kedvezmények nincsenek figyelembe véve, melyek a díjakat esetleg tovább csökkenthetik. Kéttényezős díjtarifa esetén csak 1 havi alapdíjat veszünk figyelembe a kalkulációban.

Az egységárak pontossága és a kerekítési szabályok eltérése, valamint a figyelembe nem vett egyéb kedvezmények miatt az előzetes havi lakossági díjkalkulátor eredményei tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a szolgáltató által kibocsátott számlákon szereplő értékektől.

Bármilyen kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat (+36 80 240 240).

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása az alábbi internetes honlapon található: www.maviz.hu