DRV Zrt. díjszabások

Magyarországon a víziközművek az állam és az önkormányzatok tulajdonában vannak, a DRV Zrt. pedig különböző szerződések keretében működteti őket. Az állami tulajdonban lévő közművek üzemeltetését hosszú távú vagyonkezelési szerződések alapján látja el a társaság, míg az önkormányzati tulajdonú víziközműveket koncessziós- vagy Bérleti-üzemeltetési szerződésekben foglaltak szerint üzemelteti a DRV Zrt.

A víziközmű-szolgáltatás hatósági díjairól a 2011. évi CCIX. számú, víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelkezik. A törvény a 65.§-a alapján az ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a jövőben a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszter díjakra vonatkozó - a törvény 74.§-ában foglalt - rendeletalkotási jogának életbe lépéséig a díjmegállapítás az alábbiak szerint történik:

A víziközmű-szolgáltatási díjakat a vidékfejlesztési miniszter 144/2011. (XII.23.) VM rendelete szabályozza.

A lakossági Felhasználók által fizetendő díjak mértékét befolyásolhatja az állami díjtámogatási rendszer.

A víz- és csatornadíjak megállapítása általában 1 évre vonatkozik, bár a költségösszetevők egy éven belül többször is változhatnak.

Egytényezős – Kéttényezős díjrendszer

A DRV Zrt. működési területén a számlázás során ún. egytényezős, illetve ún. kéttényezős díjrendszert alkalmazunk.

Az egytényezős díjrendszer esetében a köbméterarányos fogyasztás alapján számlázott víz-, illetve csatornadíj tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét.

A kéttényezős díjrendszer lényege, hogy a számlán szereplő fizetendő összeg a fogyasztástól független, fix összegű havi rendelkezésre állási alapdíjakból, és a fogyasztással arányos köbméterenkénti vízfogyasztási és csatornahasználati változó díjakból tevődik össze.

A korábban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó víz- és csatornaszolgáltató részvénytársaságok - így a DRV Zrt. is - a szakminiszter döntése alapján az állami tulajdonú víziközművel rendelkező települések esetében, 2005. január 1-től tértek át a kéttényezős díjrendszer alkalmazására.

A DRV Zrt. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tevékenységeivel olyan szolgáltatást biztosít Felhasználóinak, mely az év bármely napján, bármikor igénybe vehető. Ezen szolgáltatások rendelkezésre állásának költsége az egytényezős díjrendszerben az elfogyasztott, köbméterenként fizetendő vízdíjba van beépítve.

A rendelkezésre állásnak jelentős költségei vannak akkor is, ha egy adott Felhasználó több hónapon keresztül nem fogyaszt vizet. Az egytényezős díjrendszer sajátossága miatt, a szolgáltatást időszakosan igénybe vevő Felhasználók kisebb mértékben járulnak hozzá a rendelkezésre állás - fogyasztási helyenként felmerülő - azonos mértékű állandó költségeihez.

A társadalmilag arányosabb teherviselés érdekében működési területünkön számos önkormányzat, illetve országos szinten a nem állami szolgáltatók közül jó néhányan már korábban áttértek a kéttényezős díjak alkalmazására.

A kéttényezős díjrendszer esetén minden Felhasználónak fizetnie kell az alapdíjat függetlenül attól, hogy a szolgáltatást az adott időszakban igénybe vette-e. Az alapdíj azt a célt szolgálja, hogy valamennyi Felhasználó arányosabban vegye ki a részét a víziközművek fenntartási költségeiből. A számla másik összetevője a változó díj, melyet az igénybevett szolgáltatás mennyisége után kell fizetni.

Az állami díjtámogatási rendszer működése

Az állam az önkormányzatok által benyújtott igények alapján a lakossági Felhasználóknak díjtámogatást nyújt azokon a településeken, ahol a víziközmű szolgáltatás költségei egy meghatározott küszöbértéknél magasabbak. Az éves költségvetésről szóló törvény minden évben meghatározza az országos szinten e célra fordítható összeg nagyságát, amely ugyan csökkenő tendenciát mutat, mégis mérsékeli a lakosság által fizetendő díjakat.

A támogatási küszöb értékét a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján miniszteri rendelet állapítja meg a támogatási igények és a rendelkezésre álló támogatási összeg ismeretében.

A díjtámogatásban részesülő településeken a díjrendelet a víz- és csatornaszolgáltatásért felszámítható legmagasabb díjakat rögzíti. A lakossági Felhasználók valójában a rendeletben meghatározott díjaknál kevesebbet fizetnek. A fizetendő lakossági díjat ez esetben úgy kapjuk meg, hogy a rendeleti díjból kivonjuk a díjtámogatás mértékét.

A díjtámogatás elosztásáról szóló döntés meghozataláig a DRV Zrt. a támogatott településeken, a tervezett díjtámogatás mértékével csökkentett előzetes díjakon állítja ki számláit. Ennek célja az, hogy az év későbbi részében megismert és megkapott díjtámogatás összegét ne kelljen időlegesen Felhasználóinkra hárítani. Amennyiben a díjtámogatás mértéke nem a tervezettnek megfelelően alakul, a fogyasztási díj ennek függvényében módosulhat.

Az állami támogatás elosztását követően díjkülönbözeti számlát bocsátunk ki a véglegesített lakossági fogyasztási díjak ismeretében.

A környezetterhelési / vízterhelési díj

A víziközmű szolgáltatók a - kezelésükre bízott szennyvízelvezető- és tisztító művek szakszerű üzemeltetésével – csökkentik élővizeink terhelését, megóvják vízkincsünk vízminőségét, védik vízbázisainkat. Ezáltal az egyik legfontosabb környezetvédelmi feladatot látják el az országban.

Élővizeinkbe a teljes körű szennyvíztisztítás megoldatlansága miatt továbbra is terhelő anyagok kerülnek. A folyamat megállítása érdekében az állam megvizsgálta a terhelések további csökkentését célzó beruházások megvalósíthatóságának lehetőségét, és a környezetterhelési díjak - köztük a vízterhelési díj - fokozatos bevezetéséről döntött. Ez a természetes környezet megóvását szorgalmazó intézkedés a „szennyező fizet" elv alapján arányos teherviselést jelent az állam és a környezethasználók között.

A DRV Zrt. számlájában szereplő vízterhelési díj nem a szolgáltatási díj része.

A csatornaszolgáltatásba vont településeken a 2003. évi LXXXIX. törvény alapján, a DRV Zrt. szedi be a Felhasználóktól és fizeti be az állami költségvetésbe a vízdíjszámlában külön tételként megjelenő köbméter-arányos vízterhelési díjat.

A víziközmű szolgáltatók által beszedett vízterhelési díj az állami költségvetésbe kerül befizetésre. Ezt az összeget az állam környezetvédelmi beruházásokra, technológiai fejlesztésekre fordítja, melyek hosszabb távon javítják környezetünk minőségét.

Azoknak a Felhasználóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá, talajterhelési díjat kell fizetniük. Ennek beszedéséről az illetékes önkormányzat gondoskodik.

Mire fordítjuk a díjat?

A vízellátás és csatornázás azok közé a szolgáltatások közé tartozik, amelyért utólag fizetünk.

A víz kitermeléséhez, kezeléséhez, házhozszállításához, valamint a szennyvíz elvezetéséhez, ártalmatlanításához vízműveket, csőhálózatokat, tisztítótelepeket kell üzemeltetnünk.

A gépek, berendezések működéséhez számítógépes üzemirányító rendszerek és jól felkészült szakemberek összehangolt munkája szükséges.

A rendszerek folyamatos működéséhez jelentős mennyiségű energiát (elektromos áram, gáz, olaj, stb..) kell biztosítanunk.

Az építményeket karban kell tartani, és meghatározott időnként fel kell újítani, mely szakembereket, korszerű gépeket és anyagokat igényel.

Folyamatosan ellenőrizni kell a víz minőségét, hogy megfeleljen a szigorú előírásoknak.

A működtetés során keletkező hibákat (pl. csőtörés) a lehető leggyorsabban ki kell javítani, amihez 24 órás diszpécser és hibaelhárító szolgálatot kell fenntartani.

Pontosan kell mérni az elfogyasztott víz mennyiségét. A bekötési vízmérőket négyévente hitelesíteni kell. A mérés alapján számlát kell küldeni a Felhasználónak.

Az ügyfélszolgálatainkon gondoskodnunk kell a gyors, pontos ügyintézésről (szerződéskötés, mérőátírás, reklamációk kezelése stb.).

Egy jól működő víziközmű társaságnak a technikai fejlődéssel is lépést kell tartania, ezért a kutatás-fejlesztés költségeit is bele kell kalkulálnia a díjba.

A szolgáltatás költségei

Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés során számos olyan költség merül fel, melyek függetlenek a fogyasztástól, így ezeket a kiadásokat akkor is fedeznie kell a szolgáltatónak, amennyiben egy csepp vizet sem fogyasztunk. Ezeket értjük összefoglaló néven állandó költségeknek. Ilyen például a biztonságos üzemeltetés érdekében végzett fenntartási, karbantartási munkák költsége, az ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése, a vízmérők négyévenkénti hitelesítésének költségei, vagy például a 24 órás diszpécserszolgálaton dolgozók munkabérei és járulékai.

A víziközmű szolgáltatás során felmerülnek olyan költségek is, melyek nagyságát a kitermelt és hálózatba juttatott ivóvíz-, illetve az elvezetett és megtisztított szennyvízmennyiség befolyásolja. A fogyasztás mennyiségétől függnek a változó költségek. Ilyen például a vizet szállító szivattyúk energiaköltsége, az ivóvíz- és szennyvíztisztításnál használt vegyszerek anyagköltsége vagy a kitermelt vízmennyiség után az államnak fizetendő ún. vízkészlet járulék.

A víziközmű szolgáltatás esetében a teljes ráfordításnak mintegy 70%-át teszik ki az állandó költségek, és 30% az a rész, melyre a fogyasztás kihatással bír. Ez az arány a DRV Zrt. szolgáltatásaira is jellemző.

Előzetes Havi Lakossági Díjkalkulátor

Az Előzetes Havi Lakossági Díjkalkulátor az egy hónapra megadott vízfogyasztási mennyiségre számítja ki az adott településen jelen pillanatban fizetendő ivóvíz-szolgáltatásért és/vagy szennyvízelvezetés és -tisztítási szolgáltatásért fizetendő, tájékoztató jellegű lakossági bruttó díjakat.

A kalkulációban szerepel a fizetendő vízterhelési díj, azonban egyéb kedvezmények nincsenek figyelembe véve, melyek a díjakat esetleg tovább csökkenthetik. Kéttényezős díjtarifa esetén csak 1 darab havi alapdíj kerül figyelembe vételre a kalkulációban.

Az egységárak pontossága és a kerekítési szabályok eltérése, valamint a figyelembe nem vett egyéb kedvezmények miatt az Előzetes Havi Lakossági Díjkalkulátor eredményei tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a szolgáltató által kibocsátott számlákon szereplő értékektől.

Bármilyen kérdés esetén hívja Ügyfélszolgálatunkat (+36 80 240 240).

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.maviz.org