1. Új ivóvízbekötés létesítése, bekötés áthelyezése 

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését, ikresítését, mérősítését, áthelyezését vagy átépítését az Igénybejelentés víziközmű-hálózatba történő bekötéshez nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti Társaságunknál. Az igénybejelentés kézhezvételét követően a jogszabályban meghatározott határidőn belül a víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy az ivóvíz bekötés engedélyezéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie.  A tájékoztatóban leírtak figyelembe vételével tervet kell készíttetnie szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel, amit ezután engedélyeztetésre kell benyújtania Társasághoz.

 

Tervezők adatai
 

Tervengedélyezés megrendelése

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtania Ügyfélszolgálatunknak 3 példányban postai úton. Amennyiben az engedélyezési dokumentáció pdf. formátumban, elektronikusan is benyújtásra kerül az engedelyezes@drv.hu címre, úgy elegendő a tervet 2 nyomtatott példányban benyújtani.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját (amennyiben a Törvényi térítésmentesség nem vonatkozik az ivóvíz bekötésre) befizetheti csekken, vagy átutalhatja a Társaság bankszámla számára. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) csatolja a megrendelő formanyomtatványhoz.

Tervengedélyezés

Társaságunk a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül véleményezi és

  • Írásban megadja az engedélyét.
  • Az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti, ha a terv nem felel meg formai vagy műszaki okokból. Ez esetben a tervet visszaküldjük vagy hiánypótlást / kiegészítést kérünk.

Amennyiben a terv engedélyezésre került, be kell fizetnie a DRV Zrt. által a bekötés díjára vonatkozóan kalkulált összeget és ki kell alakíttatnia a vízmérőaknát. Ha mindezek megtörténtek, a befizetési igazolást vagy az átutalási bizonylatot küldje meg az ügyfélszolgálat elérhetőségére, ezt követően, hívja időpont egyeztetés céljából a DRV Zrt területileg illetékes üzemvezetőségét a bekötést jóváhagyó levelünkben megadott telefonszámon. A leegyeztetett időpontig meg kell kérnie a közterület tulajdonosától a közterület bontási engedélyt és meg kell küldenie a megrendelo@drv.hu címre, valamint el kell végeztetnie a bekötéshez szükséges földmunkát is. Az előre leegyeztetett időpontban munkatársaink az ingatlanon leellenőrzik, hogy a vízbekötés előkészítése és a vízmérőakna kiépítése a jóváhagyott tervnek és az előírásoknak megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben igen, elvégzik a vízbekötést.

A bekötés kiépítéséhez felhasznált anyagokról és az elvégzett munkákról munkatársaink munkalapot készítenek. A bizonylatot az adatok ellenőrzését követően a Felhasználónak vagy írásos meghatalmazottjának is alá kell írnia. Amennyiben megbízott van jelen az ivóvíz bekötés kiépítésénél, a meghatalmazást át kell adni munkatársunknak.

Ezt követően Ügyfélszolgálatunk rögzíti a bizonylaton szereplő ivóvíz bekötési adatokat a nyilvántartásban és megküldi a szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

A kézhezvételt követően aláírva vissza kell küldenie/le kell adnia Ügyfélszolgálatunknak a megküldött közszolgáltatási szerződést!

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokért és a DRV Zrt.-nél regisztrált tervezők listájáért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.  Igénybejelentés benyújtása
2.  Tervengedélyezés
3.  Ivóvízbekötés előkészítése
4.  Bekötés díjának befizetése, befizetési igazolás bemutatása, időpont-egyeztetés
5.  Bekötés kiépítése
6.  Ivóvíz bekötési adatok rögzítése a nyilvántartásban, szolgáltatásra vonatkozó
     közszolgáltatás szerződés megküldése
7.  Közszolgáltatási szerződés visszaküldése Ügyfélszolgálatunkra

 

2. Új szennyvízbekötés létesítése

A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep alkalmas. Tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású. A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni. A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését, áthelyezését vagy átépítését a felhasználó az  Igénybejelentés víziközmű-hálózatba történő bekötéshez nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti Társaságunknál a tervköteles szennyvíz bekötések esetén. Az igénybejelentés kézhezvételét követően a jogszabályban meghatározott határidőn belül a víziközmű-szolgáltató írásban tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy a szennyvízbekötés engedélyezéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie.  A tájékoztatóban leírtak figyelembe vételével tervet kell készíttetnie szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel, amit ezután engedélyeztetésre kell benyújtania a Társasághoz.

Amit a szennyvízbekötésről tudni kell

A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a hatályos jogszabályok szabályozzák részletesen. Ennek értelmében minden ingatlanhoz külön szennyvíz bekötővezetéket kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból lehetséges. Szomszéd telken keresztül a bekötés csak egyéb, műszakilag elfogadható megoldási lehetőség hiányában, szolgalmi jog bejegyzést követően végezhető el. Elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad. Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztott rendszerű szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára rákötés csak a Társaságunk jelenlétében szakfelügyelet keretében történhet.

A házi szennyvízhálózatot vízzáróan szükséges kialakítani/kialakíttatni!

A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében.

Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni.

Az építésügyi előírásokat, melyek az épület állékonyságát, a szomszédos telekhatártól való távolságot meghatározzák, be kell tartani.

A) Tervköteles szennyvízbekötés

Amennyiben ingatlanának bekötővezetéke nem a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült / a szennyvíz bekötővezeték az ingatlan telekhatáráig nem épült ki / ha a meglévő szennyvíz bekötővezetéket át akarja helyezni / ha át akarja építeni / ha Ön nem lakossági felhasználó, akkor szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetnie a bekötés kiépítéséről / áthelyezéséről / átépítéséről.

A tervköteles szennyvízbekötés ügyintézésének részletes menete a következő:

Új szennyvíz bekötés igényét az  Igénybejelentés víziközmű-hálózatba történő bekötéshez nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti Ügyfélszolgálatunknál.

Tervengedélyezés megrendelése

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtania Ügyfélszolgálatunknak 3 példányban postai úton. Amennyiben az engedélyezési dokumentáció pdf. formátumban, elektronikusan is benyújtásra kerül az engedelyezes@drv.hu címre, úgy elegendő a tervet 2 nyomtatott példányban benyújtani.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját (amennyiben a Törvényi térítésmentesség nem vonatkozik a szennyvíz bekötésre) befizetheti csekken, vagy átutalhatja a Társaság bankszámla számára. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) csatolja a megrendelő formanyomtatványhoz.

Tervengedélyezés

Társaságunk a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül véleményezi és

  • Írásban megadja az engedélyét.
  • Az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti, ha a terv nem felel meg formai vagy műszaki okokból. Ez esetben a tervet visszaküldjük vagy hiánypótlást/kiegészítést kérünk.

Amennyiben a terv engedélyezésre került, és a szennyvíz bekötést a DRV Zrt.-vel kívánja elvégeztetni be kell fizetnie a DRV Zrt. által a bekötés díjára vonatkozóan kalkulált összeget. Ha ez megtörtént, a befizetési igazolást, vagy az átutalási bizonylatot küldje meg az ügyfélszolgálat elérhetőségére, ezt követően, hívja időpont egyeztetés céljából a DRV Zrt területileg illetékes üzemvezetőségét a bekötést jóváhagyó levelünkben megadott telefonszámon. A leegyeztetett időpontig meg kell kérnie a közterület tulajdonosától a közterület bontási engedélyt és meg kell küldenie a megrendelo@drv.hu címre, valamint el kell végeztetnie a bekötéshez szükséges földmunkát is. A szennyvíz bekötés átvételéig a belső szennyvízcsatorna hálózatot nyitott munkaárokban kell tartani, ha annak átvétele korábban még nem történt meg. Az előre leegyeztetett időpontban munkatársaink az ingatlanon leellenőrzik, hogy a szennyvízbekötés előkészítése a jóváhagyott tervnek és az előírásoknak megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben igen, elvégzik a szennyvízbekötést.

A bekötés kiépítéséhez felhasznált anyagokról és az elvégzett munkákról munkatársaink munkalapot készítenek. A bizonylatot az adatok ellenőrzését követően a Felhasználónak vagy írásos meghatalmazottjának is alá kell írnia. Amennyiben megbízott van jelen a szennyvízbekötés kiépítésénél, a meghatalmazást át kell adni munkatársunknak.

Ezt követően Ügyfélszolgálatunk rögzíti a bizonylaton szereplő szennyvízbekötési adatokat a nyilvántartásban és megküldi a szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

A kézhezvételt követően aláírva vissza kell küldenie/le kell adnia Ügyfélszolgálatunknak a megküldött közszolgáltatási szerződést!

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokért és a DRV Zrt.-nél regisztrált tervezők listájáért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Szennyvízbekötés a Társaságunk szakfelügyelete mellett

Amennyiben a terv engedélyezésre került, és a szennyvíz bekötést a Műszaki Biztonsági Hatóság által nyilvántartott vízvezeték szerelővel kívánja elvégeztetni be kell fizetnie a DRV Zrt. szakfelügyeleti díját, valamint meg kell küldenie a kivitelező által kiállított kivitelezői nyilatkozatot. Ha ez megtörtént, a befizetési igazolást, vagy az átutalási bizonylatot küldje meg az ügyfélszolgálat elérhetőségére, ezt követően, hívja időpont egyeztetés céljából a DRV Zrt. területileg illetékes üzemvezetőségét a bekötést jóváhagyó levelünkben megadott telefonszámon. A leegyeztetett időpontig meg kell kérnie a közterület tulajdonosától a közterület bontási engedélyt és a vízvezeték szerelőnek elő kell készítenie a szennyvízbekötést. A szennyvíz bekötés átvételéig a belső szennyvízcsatorna hálózatot nyitott munkaárokban kell tartani, ha annak átvétele korábban még nem történt meg. Az előre leegyeztetett időpontban munkatársaink az ingatlanon leellenőrzik, hogy a szennyvízbekötés előkészítése a jóváhagyott tervnek és az előírásoknak megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben igen, a vízvezeték szerelő elvégezheti a szennyvízbekötést.

A Felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétében Társaságunk munkatársa rögzíti a vízmérő(k) állását, melytől a csatornaszolgáltatás ellenértékét fizetnie kell a Felhasználónak.

Adatok rögzítése Társaságunk nyilvántartásában

A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata rögzíti a szennyvízbekötés bizonylatán szereplő adatokat a nyilvántartásban és a továbbiakban a vízmérőn mért fogyasztás után csatornahasználati díjat és vízterhelési díjat is szerepeltetünk a számláinkban az igénybe vett csatornaszolgáltatás után.

B) Nem tervköteles szennyvízbekötés

Ha Ön lakossági felhasználó és az ingatlan szennyvíz bekötővezetéke a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki és csak a házi vezetékhálózattal való összekötése történik egy későbbi időpontban, akkor nem kell külön tervet készíttetnie a bekötésről.

A nem tervköteles szennyvízbekötés ügyintézésének részletes menete a következő:

Szennyvíz bekötés igényét az Megrendelő ivóvíz csatorna bekötés létesítésére nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti Ügyfélszolgálatunknál.

A helyi Önkormányzat, illetve víz- és csatornamű társulat nyilatkozatával ellátott megrendelőt küldje be Ügyfélszolgálatunknak postai úton vagy e-mailben valamint fizesse be a DRV Zrt. szennyvíz szakfelügyeleti díját. A megrendelőt és a befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást (vagy átutalhatja a felhasználó azonosító szám megadásával a Társaság bankszámla számára) Ügyfélszolgálati irodáinkban/Információs Pontjainkon is leadhatja/kérheti. A megkeresés során Ügyfélszolgálatunk tájékoztatja Önt a szakfelügyelet elvégzéséhez szükséges időpont egyeztetésről és megadja a területileg illetékes üzemvezetőség telefonszámát. A megadott elérhetőségen ezt követően szükséges a szennyvíz szakfelügyelet időpontját egyeztetni. Az időpont egyeztetésének kezdeményezése felhasználói kötelezettség.

Az Ön által megbízott vízvezeték-szerelőnek a szennyvízbekötést elő kell készítenie és a belső szennyvízcsatorna-hálózatot nyitott munkaárokban kell tartania. Az előre leegyeztetett időpontban az üzembe helyezés során munkatársaink az ingatlanán leellenőrzik, hogy a szennyvíz bekötés kiépítése az előírásoknak  megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben igen, a vízvezeték szerelő elvégezheti az üzembe helyezést. A Felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétében munkatársunk rögzíti a vízmérő(k) állását, melytől a csatornaszolgáltatás ellenértékét fizetnie kell a Felhasználónak.

Nem megfelelőség esetén viszont a szabálytalanságok javítása és új időpont egyeztetése szükséges, a szakfelügyelet díját pedig kiszámlázzuk Önnek. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem a szabványban előírt anyagból készítteti el (KG-PVC, KGEM), az üzemvezetőség szakemberének jelenlétében víztartási próbát szükséges a hálózatán elvégeztetnie.

Adatok rögzítése a Társaság nyilvántartásában

A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata rögzíti a szennyvízbekötés bizonylatán szereplő adatokat a nyilvántartásban és a továbbiakban a vízmérőn mért fogyasztás után csatornahasználati díjat és vízterhelési díjat is szerepeltetünk a számláinkban az igénybe vett csatornaszolgáltatás után.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokért és a DRV Zrt.-nél regisztrált tervezők listájáért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.  Igénybejelentés / szennyvíz bekötési idény benyújtása
2.  Tervengedélyezés
3.  Szennyvízbekötés / szakfelügyelet megrendelése, befizetési igazolás
     bemutatása, időpont-egyeztetés
4.  Szennyvízbekötés kiépítése / szakfelügyelet biztosítása
5.  Szennyvízbekötés üzembe helyezése
6.  Szennyvízbekötési adatok rögzítése a nyilvántartásban, szolgáltatásra vonatkozó
     közszolgáltatási szerződés megküldése
7.  Közszolgáltatási szerződés visszaküldése az Ügyfélszolgálatunkra
 

3. A mellékvízmérővel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A mellékvízmérő a bekötési vízmérővel rendelkező ingatlan (pl. társasház) elkülönített (egyedi) vízhasználatának mérésére és elszámolására szolgál.

A mellékvízmérő a szolgáltatási ponton túl, a házi ivóvízhálózaton kerül felszerelésre, és a Felhasználó tulajdonát képezi. Ezért valamennyi, a mellékvízmérővel kapcsolatosan felmerülő költség (pl. hitelesítés, csere, meghibásodás, stb.) a Felhasználót terheli.

A mellékvízmérő tulajdonosával az elkülönített vízhasználatra a Szolgáltató mellékszolgáltatási szerződést köt. A mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az ingatlan bekötési vízmérőjére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meg legyen kötve, és a mellékvízmérőknek a házi vízvezeték hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó (pl. közös képviselő) előzetes hozzájárulását adja.

A mellékvízmérőre vonatkozó vízdíjszámla kiállításának feltétele a mellékvízmérő hitelessége, melyet a Felhasználónak kell biztosítani. A bekötési vízmérő hitelességének biztosítása a Szolgáltató feladata.

Megállapodás hiányában teljes körű mellékmérősítés esetén is a bekötési mérőn (főmérőn) mért vízmennyiség ellenértékére jogosult a Szolgáltató.

A mellékmérősítés ügyintézése röviden

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtani Társaságunkhoz, 3 eredeti példányban, postai úton. Amennyiben az engedélyezési dokumentáció pdf. formátumban, elektronikusan is benyújtásra kerül az engedelyezes@drv.hu címre, úgy elegendő a tervet 2 nyomtatott példányban benyújtani.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával lehet kezdeményezni, az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját készpénz-átutalási megbízáson, vagy a Társaság bankszámla számára átutalással, a szükséges azonosítók feltüntetésével kérjük kiegyenlíteni. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) kérjük a megrendelő formanyomtatványhoz csatolni.

Társaságunk a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül véleményezi és

  • Írásban megadja az engedélyét. Az engedélyezett tervvel együtt megküldjük a mellékmérő(k) nyilvántartásba vételének díját tartalmazó készpénz- átutalási megbízásunkat.
  • Az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti, ha a terv nem felel meg formai vagy műszaki okokból. Ez esetben a tervet visszaküldjük vagy hiánypótlást/kiegészítést kérünk.

Amennyiben a terv engedélyezésre került, a belső ivóvíz hálózaton a mérőhely kiépíthető, a mellékmérő(k) felszerelésével. A mellékmérő(k) nyilvántartásba vételi díjának befizetését igazoló szelvényt kérjük Ügyfélszolgálatunknak, e-mailben megküldeni, vagy a Társaság kirendeltségeinek egyikében leadni. A tervengedélyezésről értesítő levelünkben megadott elérhetőségen ezt követően szükséges a mellékmérő plombálás időpontját egyeztetni. Az időpont egyeztetésének kezdeményezése felhasználói kötelezettség.

A Társaság munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a terv szerinti beépítést, a mellékmérő hitelességét (a hitelességre vonatkozó bizonylatot kérjük átadni), mérő állását és felhelyezi a zárógyűrűket. A mérő átvétele során az adatokat bizonylaton rögzítjük, amelyet kérünk ellenőrizni, illetőleg a felhasználó, vagy írásos meghatalmazással rendelkező, személy által is aláírni.

A bizonylaton szereplő adatok alapján a mérőhelyet nyilvántartásunkban felvezetjük, és a továbbiakban a mellékmérőn mért felhasználás alapján számlázzuk a felhasználás ellenértékét.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokért és a DRV Zrt.-nél regisztrált tervezők listájáért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.  Tervengedélyezés
2.  Befizetési igazolás bemutatása, időpont-egyeztetés
3.  Mellékvízmérő plombálása
4.  Mellékvízmérő adatok rögzítése a nyilvántartásban, szolgáltatásra vonatkozó
     mellékszolgáltatási szerződés megküldése
5.  Mellékszolgáltatási szerződés visszaküldése Ügyfélszolgálatunkra

4. Locsolási célú mellékvízmérő létesítése

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján a Felhasználóknak lehetőségük van a locsolási célú vízfelhasználás külön mérésére, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj nem számítható fel.

Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel. Az adott felhasználási helyre egy időben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe (vagy százalékos locsolási kedvezmény vagy locsolási célú vízmérő).

A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, a mellékvízmérő plombálásával és fenntartásával kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik. A locsolási kedvezmény meghatározott időszakra vonatkozó, a csatornahasználati díj elszámolásánál figyelembe vehető mennyiségi korrekció. Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott mennyiségre adható. Amennyiben a mennyiségi korrekció nyújtásának feltételei egyébként fennállnak a mennyiségi korrekció a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező Elkülönített Felhasználó részére is biztosítható.

Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka.

A Víziközmű-szolgáltató a benyújtott igényeket 30 napon belül bírálja el, és a Felhasználót értesíti az előírt feltételek teljesülése esetén a locsolási mennyiségi korrekció alapján érvényesíthető kedvezmény biztosításáról, vagy az előírt feltételek részbeni vagy nem teljesülése esetén az elutasításról. A Víziközmű-szolgáltató jogosult az adatok valódiságának helyszíni ellenőrzését elvégezni.

A locsolási mennyiségi korrekció alapján érvényesíthető kedvezményt igénybevevő Felhasználó a kedvezményezett időszakot kezdetét közvetlenül megelőző (április 20-30.) és a végét közvetlenül követő (október 1-10.) napokban bejelenthetik mérőállásukat, hogy a tényleges szezoni fogyasztás mértékére érvényesüljön a kedvezmény. Amennyiben a Felhasználó nem él mérőállás bejelentési lehetőségével, akkor a Víziközmű-szolgáltató az éves ivóvízfogyasztás alapján számolja ki a május 1. és szeptember 30. közötti időszakra időarányosan eső fogyasztást, és a 10%-os kedvezményt ebből biztosítja.

A locsolási célú mellékmérő létesítésének ügyintézési menete a következő

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtania Ügyfélszolgálatunknak 3 példányban postai úton. Amennyiben az engedélyezési dokumentáció pdf. formátumban, elektronikusan is benyújtásra kerül az engedelyezes@drv.hu címre, úgy elegendő a tervet 2 nyomtatott példányban benyújtani.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját befizetheti csekken, vagy átutalhatja a Társaság bankszámla számára. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) csatolja a megrendelő formanyomtatványhoz.

Társaságunk a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül véleményezi és

  • Írásban megadja az engedélyét. Az engedélyezett tervvel együtt megküldjük a locsolási célú mellékmérő nyilvántartásba vételének díját tartalmazó készpénz- átutalási megbízásunkat.
  • Az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti, ha a terv nem felel meg formai vagy műszaki okokból. Ez esetben a tervet visszaküldjük vagy hiánypótlást/kiegészítést kérünk.

Amennyiben a terv engedélyezésre került, a belső ivóvíz hálózaton építtesse ki a locsolóvíz mérőhelyet és szereltesse fel a mellékvízmérőt. Fizesse be a locsolási célú mellékmérő plombálási díját és a befizetés igazolást küldje meg ügyfélszolgálatunknak e-mailben, vagy mutassa be azt ügyfélszolgálati irodáink/Információs Pontjaink egyikében. A tervengedélyezésről értesítő levelünkben megadott elérhetőségen ezt követően szükséges a locsolási célú mellékmérő plombálás időpontját egyeztetni. Az időpont egyeztetésének kezdeményezése felhasználói kötelezettség.

Társaságunk munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a terv szerinti beépítést, a mellékmérő hitelességét (a hitelességre vonatkozó bizonylatot kérjük átadni), mérő állását és felhelyezi a leszerelést megakadályozó záró gyűrűt. A bizonylatot az adatok ellenőrzését követően a Felhasználónak vagy írásos meghatalmazottjának is alá kell írnia. Amennyiben megbízott van jelen a locsolási célú mellékmérő átvételénél, a meghatalmazást át kell adni munkatársunknak.

Ügyfélszolgálatunk rögzíti a bizonylaton szereplő adatokat a nyilvántartásban és a továbbiakban a locsolási célú mellékmérőn mért fogyasztás után a csatornahasználati díj és vízterhelési díj jóváírásra kerül a számlákban.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokért és a DRV Zrt.-nél regisztrált tervezők listájáért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.  Tervengedélyezés
2.  Befizetési igazolás bemutatása, időpont-egyeztetés
3.  Locsolási célú mellékvízmérő plombálása 
4.  Locsolási célú mellékmérő adatok rögzítése a nyilvántartásban és a
     megállapodás megküldése
5.  Locsolási célú mellékvízmérő megállapodás visszaküldése az
     Ügyfélszolgálatunkra

5. Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése

A szolgáltatás megszüntetése az ingatlan leválasztását jelenti a törzshálózatról a bekötővezeték közterületi szakaszán. A szüneteltetés a bekötővezeték vízmérőaknában való ledugózása.

A Felhasználó a Víziközmű-szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését, ha a felhasználási helyet átmenetileg nem használja. A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését – ha közműves ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és - tisztítás is fennáll a felhasználási helyen – a víziközmű-szolgáltatási ágazatokra együttesen is lehet kezdeményezni.

A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik. A Vízközmű-szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás ismételt megindítását a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkorábban annak érkeztetésétől számított tizenöt napon belül teljesíti.

Szüneteltetés legfeljebb egy éves időtartamra igényelhető.

Lakott ingatlanon a víziközmű szolgáltatás, nem szüneteltethető, valamint nem megszüntethető.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokért látogasson el Online Ügyfélszolgálatunkra!

Az ügyintézés menete:

1.  Megrendelés
2.  Befizetési igazolás bemutatása, időpont-egyeztetés
3.  Szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése

 

Szolgáltatói műszaki ajánlás

Az alábbi linkre kattintva megtekinthető szolgáltatói műszaki ajánlásunk:

Szolgáltatói műszaki ajánlás