Csatornaillemtan

 

Tulajdonosváltozás, átírás

A felhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új felhasználó köteles a vízmérőállás megjelölésével a birtokátruházástól számított 15 napon belül – kivéve a felhasználó elhalálozásának esetét – a víziközmű-szolgáltató felé bejelenteni.

A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a régi és az új felhasználó egyetemlegesen felel.

Tulajdonosváltozást az e célra rendszeresített űrlapon, vagy az ügyfél által írt nyilatkozaton írásban, Adatváltozás Kezelési Szolgáltatáson (AVSZ) keresztül vagy személyesen kezdeményezhet ügyfélszolgálatunknál. Mindkét esetben szükséges az elhatároló mérőállás közlése, illetve a felhasználó személyében beállt változást, tulajdonjogot vagy egyéb használati jogot igazoló okirat,

 • adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, vagy
 • bérleti szerződés, vagy
 • hagyatékátadó végzés, vagy
 • a változást tartalmazó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy
 • bírósági végzés, vagy
 • cégbírósági végzés, vagy
 • árverésen, csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolási eljárásban szerzett tulajdonjog esetén a tulajdonjog megszerzését bizonyító dokumentum, vagy
 • egyéb tulajdonjogot igazoló hivatalos dokumentum

másolatának csatolása. Kizárólag halotti anyakönyvi kivonat alapján az átírás nem végezhető el.

A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, a szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl. vételár az adásvételi szerződésben stb.).

Javasoljuk az elhatároló mérőállásokat a szerződésben rögzíteni.

A felhasználó személyében történő változás esetén a víziközmű-szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül a felhasználóval egyeztetett időpontban helyszíni ellenőrzést tart, és jegyzőkönyvben rögzíti

 • a fogyasztásmérő berendezés állását;
 • a mérőberendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát;
 • minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot.

A jegyzőkönyvnek a jelenlévők által aláírt egy példányát a víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére átadja, másik példányát megőrizi, és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatja.

Az új felhasználóval történő szerződéskötéshez az alábbi adatokra van szükségünk:

Amennyiben nem a társaság által rendszeresített formanyomtatványt használja a tulajdonosváltozás bejelentésére, akkor a felhasználó(k) által írt nyilatkozatban az alábbi adatokat kell feltüntetni.


I. A felhasználó azonosításához TERMÉSZETES SZEMÉLY felhasználó esetén:

1. a korábbi felhasználó

a) neve,

b) lakcíme,

c) anyja neve,

d) születésének helye,

e) születésének időpontja,

f) új lakcíme és a

g) víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználóazonosító száma,

h) nyilatkozat a közszolgáltatási szerződés felmondásáról,

i) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,


2. az új felhasználó

a) neve,

b) lakcíme,

c) anyja neve,

d) születésének helye,

e) születésének időpontja,

f) a bejelentés kelte és

g) a korábbi felhasználó, valamint az új felhasználó aláírása,


3. a felhasználási helyre vonatkozóan

a) a felhasználási hely címe és a felhasználóazonosító száma,

b) a fogyasztásmérő berendezés gyári száma,

c) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,

d) a felhasználási hely helyrajzi száma.

 

II. A felhasználó azonosításához NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY felhasználó esetén szükséges:

1. a korábbi felhasználó

a) elnevezése,

b) székhelye,

c) adószáma,

d) cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma),

e) új székhelye,

f) a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználóazonosító száma,

g) nyilatkozat a közszolgáltatási szerződés felmondásáról,

h) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,


2. az új felhasználó

a) elnevezése,

b) székhelye,

c) adószáma,

d) cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma),

e) a bejelentés kelte és

f) a korábbi felhasználó, valamint az új felhasználó cégszerű aláírása,


3. a felhasználási helyre vonatkozóan

a) a felhasználási hely címe és felhasználóazonosító száma,

b) a fogyasztásmérő berendezés gyári száma,

c) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,

d) a felhasználási hely helyrajzi száma.
 

Amennyiben az átíráshoz szükséges dokumentumok bármelyike hiányos, vagy nem egyértelmű, akkor a DRV Zrt. adatpótlást kér a bejelentést tevő személytől.

A tulajdonosváltozás bejelentését a régi és az új felhasználó együttes megjelenéssel személyesen is kezdeményezheti ügyfélszolgálatunknál.

A felhasználási hely átírása minden esetben új szolgáltatási szerződés megkötését igényli.

Adatváltozás-bejelentő

 

Az átírás speciális esetei:

1. Lakossági felhasználói körben történő átírás

Ebben az esetben kizárólag lakossági felhasználóról lakossági felhasználóra történő átírásról beszélünk, melynek legjellemzőbb típusai az alábbiak:

1.1 Az ingatlan eladása

Rendszerint adásvételi szerződés alapján történik, mivel abban szerepelnek a régi és az új felhasználó adatai, valamint a felhasználási hely pontos címe. Fontos adat a régi és az új felhasználó által közösen leolvasott vízmérőállás, melyet aláírásukkal igazolnak. (A vételár kitakarható a felek részéről a szerződésben.)

Elfogadható az átíráshoz a bejelentés időpontjában 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap is. Az elhatároló vízmérőállás megjelölése ennél a dokumentumnál is elengedhetetlen.

1.2 Öröklés

Az elhunyt túlélő házastársa általában tulajdonos is, és haszonélvező is lesz. Az ő nevére az átírás elvégezhető a szükséges dokumentumok alapján.

Fontos, hogy ebben az esetben nem elég csak a halotti anyakönyvi kivonat! Kizárólag hagyatékátadó végzés, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap alapján lehet az átírást elvégezni.

Egyre gyakoribb tapasztalat, hogy az örökös (leszármazott, ő is tulajdonos) nevére kérik az átírást a haszonélvező helyett. Ebben az esetben mindenképpen szükséges a haszonélvező beleegyező nyilatkozata, természetesen az aláírásával.

Ha nincs túlélő házastárs, az örökös nevére is csak hagyatékátadó végzés, bírósági végzés, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat alapján lehet átírni a felhasználási helyet. Abban az esetben, ha több örökös van, az örököstársak aláírásával nyilatkozat szükséges, hogy kinek a nevére történjen az átírás.

A hagyatékátadó végzés beérkezéséig és a tényleges átírás lebonyolításáig a bejelentőt (majdani felhasználót) a DRV Zrt. mint eltérő számlafogadót rögzíti a nyilvántartásban, hogy az időközben kibocsátott számlákat ne az elhunyt nevére és címére küldje.

1.3 Ajándékozás

Kizárólag ügyvéd vagy közjegyző által készített és hitelesített ajándékozási szerződés, illetve 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap alapján lehet átírni a fogyasztási helyet, az ajándékozó és a megajándékozott által közösen bejelentett és aláírásukkal ellátott vízmérőállással.

1.4 Válás

Kizárólag bírósági végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap alapján írható át a felhasználási hely a volt házastársra. Természetesen a vízmérőállás megadása itt is szükséges.

1.5 Bérlő részére átadott ingatlan

A módosítás bejelentéséhez a mindkét fél által aláírt bérleti szerződés szükséges, a vízmérőállás megjelölésével. Ez azért fontos, hogy a tulajdonos és bérlő közötti elszámolási viták esetén a DRV Zrt. egyértelműen tudjon állást foglalni az esetleges díjtartozás behajtására.

1.6 Névváltozás

Ebben az esetben - természetes személyről lévén szó - tulajdonosváltozás nem történik. Ennek megfelelően új felhasználóazonosító felvétele, átírás, új szolgáltatási szerződés kötése nem szükséges.

A névváltozás rögzítéséhez azonban a változást igazoló dokumentum másolata mindenképpen szükséges. Ez a dokumentum lehet a személyi igazolvány, házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló okiratok, bírósági végzés stb.

1.7 Közös képviselő személyének megváltozása

A  közösképviselő-változás átvezetéséhez a lakóközösség által készített jegyzőkönyv szükséges.

1.8 Ingatlan-tartósbérlet /lízing/

Az ingatlan tulajdonosa ebben az esetben a lízingszerződés által meghatározott ideig a szerződést kötő bank. A felhasználási hely átírását minden esetben csak a lízingszerződés másolata és a fentiekben leírt dokumentumok átadása vagy megküldése esetén lehet elvégezni.

Ilyenkor azonban nem a bank nevére történik az átírás, hanem a bankkal szerződő fél lesz a felhasználó. 

1.9 Új építésű társasházi fogyasztási hely építőről lakóközösségre történő átírása

A társasház építésének megkezdésekor az építő nem lakossági felhasználóként kerül nyilvántartásba, az ő nevére számlázza a DRV Zrt. a bekötési vízmérőn mért vízfogyasztást, nem lakossági egységáron.

Az építkezés befejezését és a lakások eladását követően az építő feladata gondoskodni arról, hogy a bekötési vízmérő átírásra kerüljön a lakóközösség/lakók részére. Ehhez átadás-átvételi jegyzőkönyv és adásvételi szerződés szükséges. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vízmérő állását, és az építő aláírása mellett a lakók vagy az általuk megbízott személy aláírását is.

A lakóközösség részére történő átíráshoz kérni kell társasházi alapító okiratot és lakóközösség által készített jegyzőkönyvet a közös képviselő kijelöléséről, vagy a számlafogadóról.

2. Lakossági felhasználóról közületi felhasználóra/Közületi felhasználóról lakossági felhasználóra történő átírás

2.1 Lakossági felhasználóról nem lakossági felhasználóra történő átírás

Minden esetben szükséges az adásvételt igazoló dokumentummásolatok, illetve az elhatároló mérőállás megjelölése.

Amennyiben a magánszemély a saját tulajdonában lévő ingatlant a szintén saját tulajdonában lévő gazdasági társaság nevére kívánja átíratni, szükséges a cégbírósági bejegyzés másolati példánya, illetve az elhatároló mérőállás.

Nem lakossági tulajdonos (vállalkozás, gazdálkodó egység, jogi személy) esetén nem lakossági díjszabással számlázunk akkor is, ha a családi házban vagy nyaralóban nem folytatnak gazdasági tevékenységet. Településtől függően víziközmű-fejlesztési hozzájárulást is kell fizetnie a közületi tulajdonosnak.

Kizárólag magánszemély (természetes személy) részére számlázhatunk lakossági díjszabással, mégpedig azért, mivel a lakossági díjszabás állami támogatást tartalmaz, amely támogatás gazdálkodó egységeket nem illet meg.

2.2 Lakossági felhasználóról nem lakossági bérlőre történő átírás

Kizárólag mindkét fél által aláírt bérleti szerződés és elhatároló mérőállás alapján végzi el az átírást a DRV Zrt., és háromoldalú szolgáltatási szerződést köt a felekkel. Ebben az esetben közműfejlesztési hozzájárulás kivetése is felmerülhet településtől függően.

2.3 Nem lakossági felhasználóról lakossági felhasználóra történő átírás

Amennyiben a felhasználási helyen megszűnik a gazdasági tevékenység, annak bejelentését csak írásban fogadja el a szolgáltató. Ehhez csatolni kell a területileg illetékes önkormányzat igazolását, hogy a felhasználási helyen gazdasági tevékenységet nem folytatnak. Természetesen ez csak abban az esetben elégséges, ha az ingatlan besorolása lakóház, lakóépület. Amennyiben az ingatlan besorolása pl. üzlet, szükséges a lakóépületté minősítés is.

3. Nem lakossági felhasználói körben történő átírás

A nem lakossági felhasználók is írásban, vagy a személyes ügyfélszolgálati irodákban kezdeményezhetik a felhasználási hely átírását. Ugyanazok a dokumentumok szükségesek az átírás elvégzéséhez, mint a lakossági felhasználók esetében, kiegészítve a cégbírósági végzéssel.

Ebben az esetben közműfejlesztési hozzájárulás kivetése, illetve a kontingens módosításának igénye is felmerülhet településtől függően.

A nem lakossági felhasználói körben kezdeményezett átírások legjellemzőbb típusai az alábbiak:

3.1 A nem lakossági felhasználóról nem lakossági felhasználóra történő átírás

Ebben az esetben a felhasználási hely eladásáról, tehát tulajdonosváltozásról van szó.

Az átírást kizárólag a fentebb megjelölt dokumentumok alapján végezhetjük el. Fontos adat a régi és az új felhasználó által közösen leolvasott elhatároló vízmérőállás, melyet aláírásukkal igazolnak.

Közműfejlesztési hozzájárulás kivetése, illetve a kontingens módosításának igénye is felmerülhet településtől függően.

3.2 Nem lakossági felhasználási hely bérlőre történő átírása

Ilyenkor a tulajdonos egy bérlő részére adja ki a tulajdonát képező felhasználási helyet. Ebben az esetben szükséges a tulajdonos és a bérlő között létrejött bérleti szerződés, amely tartalmazza a felhasználási hely pontos címét, a tulajdonos és a bérlő adatait, valamint az elhatároló mérőállást.

Társaságunk háromoldalú szolgáltatási szerződést készít, melyet a tulajdonosnak küld meg, aki köteles gondoskodni a bérlő által történő aláírásáról, és a szerződés visszaküldéséről is.

3.3 Nem lakossági felhasználási hely tulajdonosra történő visszaírása, bérlet megszűnése miatt

A társaság az átírást csak a bérleti szerződés megszűnéséről készült dokumentum alapján végzi el, amely tartalmazza a felhasználási hely pontos címét, a tulajdonos és a volt bérlő adatait, és az elhatároló mérőállást.

3.4 Cég átalakulása

A szükséges dokumentum a cégbírósági végzés. Egy cégnél bármely változás (pl. cégforma-, névváltozás, fizetőcím-változás, székhelyváltozás) bejelentési kötelezettséggel jár a cégbíróság felé, melyről elfogadás esetén végzést bocsát ki. 

3.5 Felszámolás vagy végelszámolás alatt álló cég

Kizárólag a felszámolást vagy végelszámolást végző megbízott jelentheti be, cégbírósági végzés és megbízás megküldésével együtt.

A végelszámolót vagy felszámolót (ez lehet cég és jogi személy is) a nyilvántartásba eltérő számlafogadóként veszi fel a szolgáltató.

A felszámolás vagy végelszámolás alatt levő cég tulajdonában levő felhasználási hely eladásra esetén annak bejelentése a kijelölt felszámoló vagy végelszámoló kötelezettsége, tehát csak az ő általa tett bejelentés fogadható el. 

Egyéb adatváltozások

 • Levelezési cím változása
 • E-mail-cím, telefonszám, mobiltelefonszám változása
 • Fizetési mód változása
 • Bankszámlaszám változása