Adatkezelési tájékoztató

laboratóriumi vizsgálat megrendelése

vagy ilyen szolgáltatásra irányuló ajánlatkérés során kezelt személyes adatokról

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.; cégjegyzékszám: 14-10-300050;  továbbiakban: „Adatkezelő”) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

 

Az Adatkezelő adatai

Neve:  Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:             8600 Siófok, Tanácsház út 7.

Postacím:             8600 Siófok, Tanácsház út 7.

E-mail:                 drv.zrt@drv.hu

Telefon:               0684/501-000

Honlap:                www.drv.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő adatai

Neve:                   dr. Szabó Viktória

Postacíme:            8600 Siófok, Tanácsház u.7.

Telefon:               0684//501-000

E-mail:                 drv.zrt@drv.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

-    GDPR (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN);

-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504).

 

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

3. Az adatkezelésre vonatkozó adatok

 

3.1 A kezelt személyes adatok

 

kezelésének célja:

az 1. számú mellékletben található

az adatkezelés jogalapja:

az 1. számú mellékletben található

tárolásának időtartama:

az 1. számú mellékletben található

felsorolása illetőleg kategóriái:

az 1. számú mellékletben található

forrása:

az 1. számú mellékletben található

 

A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, laboratóriumi vizsgálat megrendelése vagy ilyen szolgáltatásra irányuló ajánlatkérés során, valamint a létrejött szerződések teljesítése és a kapcsolattartás során kezelt személyes adatokra vonatkozik. Az adatkezelési jogalapok ennek során : jogos érdek, illetve szerződés teljesítése (részletesen a mellékletben olvasható).

Tájékoztatjuk, hogy nevének, email címének, telefonszámának és a kapcsolattartó telefonszámának megadása nélkül nem tud a honlapon keresztül laboratóriumi vizsgálatot megrendelni, vagy ilyen szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot kérni.

Tájékoztatjuk, hogy a szerződéskötés/megrendelés előfeltétele további (az 1.számú mellékletben részletezett) személyes adatok megadása.

Ezek megadásának hiánya az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

szerződéskötés elmaradása, illetve a megrendelés teljesítésének és az ajánlatkérésre a válaszadásnak az elmaradása.

 

Ön honlapon a Laboratóriumi vizsgálatokra irányuló ajánlatkérés vagy megrendelés esetében a felugró checkbox bepipálásával kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatót elolvasta, megértette és az abban foglaltakat tudomásul veszi. A további checkbox bepipálásával személyes adatainak a Tájékoztató 1.sz mellékletében foglalt célból és jogalap szerinti kezelését is tudomásul veszi.

 

3.2 Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban

 

Alkalmaz ilyet az Adatkezelő?                                              Nem alkalmaz.

Az alkalmazott logikára vonatkozó információk:       nem releváns

Mi a jelentősége és következménye az érintettre nézve:        nem releváns

 

3.3 Ha van Címzett

 

A „Címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Címzettek megnevezése:         az 1. számú mellékletben található

Közlés célja:                           az 1. számú mellékletben található

 

 

3.4  Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

 

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében vagy az Adatkezelő Ügyfélszolgálaton lévő munkatársai, illetve a Vizsgálólaboratóriumok munkatársai ismerik meg az érintett személyes adatait.

 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

A GDPR értelmében „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek:

 • Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (székhely7030 Paks, Gagarin utca 1.; cégjegyzékszám: 17-10-001241)

 

3.5  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése:                                     nem releváns

Az EU Bizottság megfelelőségi határozata, ennek hiányában garanciák megjelölése:           nem releváns

Kötelező erejű vállalati szabály:                                                                                nem releváns

Különös helyzetekre vonatkozó eltérések:                                                                nem releváns

 

3.6  Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a Címzetteknél (3.3 pont) megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

4. Az Ön jogai

 

4.1 A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)  az adatkezelés céljai;

b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)  az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a jogszabály által előírt megfelelő garanciákról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.2 A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni az alábbiak szerint:

 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.3 A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)  az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)  a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

       Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az fent leírtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

       Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

4.4 A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

       Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fenti leírtak alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4.5 A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

       Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

       A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

4.6 A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

       Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

       Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.7 A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban a hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat kitöltésével vagy amennyiben érintett ennél egyszerűbb módon kívánja visszavonni hozzájárulását akkor annak megfelelő alkalmazásával visszavonni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

 

 

5. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

 

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

 

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:       +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410

honlap:       www.naih.hu

 

1. számú melléklet

 

 

Adatkezelés célja

 

 

 

Kezelt adatok kategóriái

 

 

Adatkezelés időtartama

 

 

Adatkezelés jogalapja

 

 

Adatok forrása

 

 

Címzett (ha van)

 

 

 

Közlés célja (ha van)

 

 

 

A szerződések előkészítése érdekében adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése.

Személyes adatok:

terrmészetes személy esetén annak neve, születési neve lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, személyazonosító száma, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének és/vagy a kapcsolattartójának neve és adatai (lakcíme, anyja neve telefonszáma, e-mail címe)

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

jogos érdek

Magánszemély beküldő esetén közvetlenül az érintett, nem magánszemély beküldő/címzett esetén más adatkezelő

 

 

Szerződéses kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás céljából történő adatkezelés.

Személyes adatok:

terrmészetes személy esetén annak neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének és kapcsolattartójának neve és adatai (lakcíme, anyja neve telefonszáma, e-mail címe)

kapcsolattartás esetében: név, beosztás, elérhetőség (e-mail cím, telefonszám)

elévülési idő (alapszerződés megszűnését követő ált. 5 év, adójogi elemek esetén az adóév végét követő 5 év)

szerződés teljesítése, jogos érdek

más adatkezelő, a szerződő fél, mint adatkezelő

vagy közvetlenül az érintett

NÜSZ Zrt.

 

számlázás, szerződés teljesítése és kapcsolattartás

 

Szerződések teljesítése során keletkező  dokumentumok nyilvántartása (jegyzőkönyvek, műszaki dokumentumok, hatósági engedélyezési dokumentumok, stb.) Rögzítés, tárolás, felhasználás, törlés.

Személyes adatok:

név, beosztás, elérhetőség (e-mail cím, telefonszám)

A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő..

jogos érdek

 

más adatkezelő, a szerződő fél, mint adatkezelő

vagy közvetlenül az érintett

-

 

 

Kijelentem, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

 

Személyes adataimnak a Tájékoztatóban írt célból és abban foglalt jogalap szerinti kezelését tudomásul veszem.

 

 

 

Tisztelt Megrendelőnk!

A DRV Zrt. akkreditált vizsgálólaboratóriumai fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokat végeznek. A laboratóriumok tevékenységi körének részét képezik a külső megrendelésre végzett egyéni mintavételek és vízvizsgálatok.

Saját célú vízvizsgálat esetében (pl. saját kút, szennyvíz-rendszer stb.) az Ön által kért komponensek vizsgálatát végezzük el, ezzel kapcsolatos szakmai kérdésekben állunk rendelkezésére.

Amennyiben a területileg illetékes hatóság (pl. NÉBIH, NSZSZ stb.) kéri Öntől a vizsgálatot, úgy a vizsgálandó paramétereket a kérelmező hatósággal szükséges egyeztetni.

Megrendelés esetén a vizsgálat díja a vizsgálandó komponensek függvényében változik, ennek figyelembevételével kerül meghatározásra. Árajánlatot az oldal alján található űrlap kitöltésével tud kérni.

A hatóságok által kért, három leggyakoribb ivóvíz mikrobiológiai vizsgálat díja:

 • ellenőrző, 3 paraméteres bakteriológiai vizsgálat (coliformszám, Escherichia coli szám, telepszám 22oC-on): 10.846 Ft + Áfa.
 • 5 paraméteres bakteriológiai vizsgálat (coliformszám, Escherichia coli szám, telepszám 22oC-on, telepszám 37oC-on, Pseudomonas aeruginosa szám): 15.290 Ft + Áfa.
 • részletes, 7 paraméteres bakteriológiai vizsgálat (coliformszám, Escherichia coli szám, telepszám 22oC-on, telepszám 37oC-on, Enterococcusok száma, Pseudomonas aeruginosa szám, szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma): 20.461 Ft + Áfa.

A mikrobiológiai vizsgálatok ára tartalmazza az akkreditált mintavétel díját.

Ásott vagy fúrt kút vízminőségének elsődleges ellenőrzésére alap kémiai vizsgálat (nitrit, nitrát, ammónium, vas, mangán, összes keménység, pH, kémiai oxigénigény (permanganát index), fajlagos elektromos vezetőképesség, zavarosság) elvégzését javasoljuk. Az alap kémiai vizsgálat díja: 13.547 Ft + Áfa. (Az ár nem tartalmazza a mintavétel díját).

Egyéb felmerülő költségek:

Logisztikai költség: 4.100 Ft + Áfa 40 km-ig (nem minden esetben kerül felszámolásra, laboratóriummal egyeztetve).

Mintavételi díj: 3.918 Ft + Áfa (a laboratórium által végzett mintavétel esetében).

A Központi Vizsgálólaboratórium a jelenlegi leterheltsége miatt nem vállal szolgáltatási területen kívüli mintavételt.

 

Megrendelését/ajánlatkérését a lenti űrlap kitöltésével tudja számunkra eljuttatni.

A bakteriológiai vizsgálatok ideje a leoltástól számított 72 óra, míg a kémiai és fizikai vizsgálatoké kb. 48 óra. Ezt követően tudjuk kiállítani a vizsgálati jegyzőkönyvet.

A mintavételezés szempontjából bakteriológiai kockázatot jelenthetnek bizonyos tényezők (pl. belső csőhálózat megbontása, felújítása, tartósan használaton kívüli hálózat újraindítása, téli fagytalanítás stb.). Ilyen esetekben a mintavételt megelőzően ajánlott a hálózat előzetes hypos fertőtlenítése, a behatási időt követően a belső hálózat alapos átöblítésével.

Árajánlat kérés/vízvizsgálat megrendelése

A *-al jelölt aktív sorok kötelezően kitöltendők.

Kitöltési útmutató
Kitöltési útmutató
Árajánlat kérését, valamint a megrendeléssel kapcsolatos egyéb kérdéseit, észrevételeit az űrlap „Egyéb közlemények” rovatában tudja jelezni.

Az elvégzett vizsgálatról kiállított számlán, az űrlapon megadott név („Számlázási név”: cégnév stb.) és cím („Számlázási cím”) fog szerepelni kérjük, ezeket a mezőket pontosan töltse ki.

A „Kapcsolattartó személy telefonszámát” abban az esetben szükséges megadni, ha ez a személy nem azonos a megrendelővel. A kapcsolattartó személlyel egyeztetjük a mintavétel pontos idejét.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza a mintavételi hely megnevezését, kérjük, töltse ki az űrlap „Mintavételi hely pontos megnevezése” rovatát (pl. büfé, üzlethelyiség, panzió, szálloda stb.).

A „Vizsgálandó paraméterek” rovatban tudja részletesen megadni az Ön által kért vagy a hatóságok által megszabott vizsgálati komponenseket. Pl. 3 vagy 7 komponensű bakteriológiai vizsgálat, vas, mangán, nitrit-nitrát vizsgálat stb.

Fizetési mód”: A vizsgálatok díja két módon rendezhető, postai csekken történő befizetéssel vagy átutalással.

Csekkes befizetésnél, a befizetést igazoló szelvényt kell eljuttatni a labor részére, ezt követően tudjuk az eredeti vizsgálati jegyzőkönyvet kiadni. Átutalás esetén a vizsgálati jegyzőkönyv másolatát email-ben küldjük el a megrendelő részére. Az eredeti jegyzőkönyvet az átutalásos számlával együtt postázzuk kb. 2-3 héten belül.
 • --Válasszon--
 • Ajánlatkérés
 • Megrendelés
 • Ivóvíz
 • Kútvíz
 • Fürdővíz
 • Szennyvíz
 • Egyéb
 • 3 paraméteres bakteriológiai vizsgálat
 • 5 paraméteres bakteriológiai vizsgálat
 • 7 paraméteres bakteriológiai vizsgálat
 • Alap kémiai vizsgálat
 • Egyéb
 • Átutalás
 • Csekk