A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víz Világnap 2018 kvízjátékának hivatalos Játékszabályzata és Adatkezelési Szabályzata

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7., cg. 14-10-300050, továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos kvíz nyereményjátékot szervez (további megnevezés során: Játék), amelyben kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban írtaknak mindenben megfelelő Pályázatot nyújtja be (továbbiakban: Pályázat).

1. A Játékban való részvétel feltételei

A sorsoláson való részvételre jogosító sorsjegyként, a Játék során, a Játék honlapján (www.drv.hu) 2018. február 23. és március 22. között kitöltött és leadott tudás alapú vizes témájú 20 kvíz kérdésre adott helyes válaszok szolgálnak. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi, adatkezelési és játékszabályok  elfogadását jelenti. A játékból ki vannak zárva a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek is. (pl: 18 év alattiak).

2. A Játék időtartama

2018. február 23. és március 22. Az ezen időtartam előtti vagy utáni időpontbeli

Regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

3. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

3.1. Érvényes regisztráció

A Játékosnak, a Játékot követő Regisztráció során, a kért mezők kitöltésével –

egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a következő adatokat:

  • név
  • telefonszám
  • E-mail cím

Minden rovat kitöltését követően lehet elküldeni az űrlapot, mely egy általunk megadott e-mail címre (vizvilagnap@drv.hu) érkezik meg, a kitöltött információkkal. Az elküldés után a rendszer kiírja, hogy az elküldés sikeres volt.

A Regisztráció egyben a Játékszabály elfogadását, és az Adatkezeléshez való hozzájárulást is jelenti.

A megadott adatok valódiságáért, és teljességéért a Játékos felel. A Regisztrációt csak abban az esetben fogadja el a Szervező, ha minden kötelezően megadandó adatot megad a Játékos, követve az internetes oldalon található útmutatókat.

A Játékban való részvétel feltétele a teljes, valósághű és sikeres Regisztráció, valamint az, hogy a Játékos elfogadja jelen hivatalos játékszabályzatot. A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó regisztráló, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás Regisztrációkért. Az előírttól eltérő formátumú Regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

A Játék során, ugyanazon Játékos kizárólag egy alkalommal regisztrálhat. Adott Játékos kizárólag saját nevében vehet részt a Játékban. A kvíz 20 kérdést tartalmaz. Az elküldés után az adott kvíz kitöltésének lehetősége lezárul, onnantól további módosítás, kiegészítés nem lehetséges. Érvényes a Pályázat, amennyiben a Játékos, a fenti feltételek mindegyikét elfogadja, illetve betartja. A Játékosok eredményeit a Szervező rögzíti és a Játék végén összesíti.

3.2. Sorsolás

Minden Érvényes beérkezett, regisztrált, helyes megfejtésű Pályázat részt vesz a sorsoláson. Szervező a Játékban részt vevő érvényes, helyes megfejtésű Pályázatok között a Játék végén az összes helyes megfejtésű, érvényes Pályázat között 3 díjat sorsol irodájában, a 8600 Siófok, Tanácsház utca 7. alatt, közjegyző jelenlétében, kézi húzással vagy gépi húzással.

A nyertesek kihirdetésére a  www.drv.hu honlapon kerül sor, valamint a Regisztráció során megadott elérhetőségeken, a sorsolástól számított legfeljebb15 napon belül.

3.3. Nyeremények

A sorsolás alkalmával az érvényes, beérkezett, regisztrált Pályázatok beküldői között, a következő nyereményeket sorsoljuk ki (továbbiakban: Kisorsolt Nyeremény):

  • 1 db 10.000 Ft értékű DRV ajándékcsomag
  • 1 db 5.000 Ft értékű DRV ajándékcsomag
  • 1 db 5.000 Ft értékű DRV ajándékcsomag

3.4. A nyeremény nem átruházható, semmilyen üzleti vagy promóciós célra nem felhasználható, és pénzre nem váltható.

3.5. Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok

Szervező a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti a nyerteseket. Nyereményeket a Szervező – előzetes értesítést követően – személyesen adja át, egy előre egyeztetett időpontban, illetve akadályoztatása esetén postai úton kézbesítésre kerül a Szervező által. A postai költségek a Szervezőt terhelik.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatóak. A Játék nyereményéhez tartozó SZJA és esetleges más közteher fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyeremény átadásának késedelméért a Szervező és a Szervező további megbízottai a nyertesek felé semmilyen felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak.

A nyertes/nyertesek, Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

4. A Játékkal kapcsolatos információk

A Játékról információk, a Játék időtartama alatt, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. honlapján, a www.drv.hu oldalon találhatóak, vagy a vizvilagnap@drv.hu e-mail címen kérhetőek.

5. Személyes adatai kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játékos, a Pályázat elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy:

i.      nyertessége esetén nevét és lakcímét kizárólag az irányítószám és a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza;

ii.      a nyeremények átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, legkésőbb 2018.május 20.napjáig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kezelje és felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező DRV Zrt., amely az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos bármikor visszavonhatja hozzájárulását írásban, a Szervező címére küldött levélben, illetve a vizvilagnap@drv.hu E-mail címre küldött elektronikus levélben. A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül eleget tesz. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, amennyiben azonban nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges a jelen Játékszabályzat 3.1 pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet

6. A Játékból mindvégig ki vannak zárva

A lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A játékból ki vannak zárva ovábbá a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személyek is. (pl: 18 év alattiak).

7. További információ

A Játékban beérkezett Pályázatokat a Szervező, a Játék lebonyolítását követően – 30 nap elteltével - megsemmisíti. Jelen Játék Adatkezelője és Adatfeldolgozója a Szervező.

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.

A Szervező a közjegyző által hitelesített sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 1. 2. és 6. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk! A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem Megbízott, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.