Adatkezelési tájékoztató

a víziközmű-szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.; cégjegyzékszám: 14-10-300050;  továbbiakban: „Adatkezelő”) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

1. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

 

Az Adatkezelő adatai

Neve:  Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:             8600 Siófok, Tanácsház út 7.

Postacím:             8600 Siófok, Tanácsház út 7.

E-mail:                 drv.zrt@drv.hu

Telefon:               0684/501-000

Honlap:                www.drv.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő adatai

Neve:                   dr. Szabó Viktória

Postacíme:            8600 Siófok, Tanácsház u.7.

Telefon:               0684//501-000

E-mail:                 drv.zrt@drv.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

-    GDPR (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN);

-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504).

 

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

3. Az adatkezelésre vonatkozó adatok

 

3.1 A kezelt személyes adatok

 

kezelésének célja:

az 1. számú mellékletben található

az adatkezelés jogalapja:

az 1. számú mellékletben található

tárolásának időtartama:

az 1. számú mellékletben található

felsorolása illetőleg kategóriái:

az 1. számú mellékletben található

forrása:

az 1. számú mellékletben található

 

A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, jogszabályon alapuló, szerződés teljesítésével kapcsolatos, valamint hozzájáruláson és jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozik.

 

Az adatkezelési célok, a kezelt adatok, az adatkezelés jogcíme, a címzettek, részletesen az 1. számú mellékletben találhatóak.

 

Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltató jogos érdekből kezel személyes adatokat az alábbi célokból (a kezelt adatok részletesen az 1. számú mellékletben olvashatóak)

 • Közszolgáltatási jogviszony fennállásának megállapítása miatt, szennyvíziszap/komposzt mezőgazdasági felhasználása céljából, felhasználói panaszok kezelése érdekében, víziközmű fejlesztéshez és engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdoni lapok ellenőrzése érdekében az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése
 • Felhasználók korlátozásával, ellenőrzéssel kapcsolatos adatlapok és adatok kezelése.
 • Felhasználó ivóvíz fogyasztási adatainak a kezelése, továbbítása a szennyvízszolgáltatás számlázási tevékenységhez kapcsolódóan.
 • Havária valamint a vízminőséget veszélyeztető rendkívüli eseményekhez kapcsolódó adatok rögzítése, felhasználása, tárolása.
 • Polgári jogi jogviszonyból eredő igények érvényesítése, igénnyel szembeni védekezés érdekében az elévülési időn belül az adatok, nyilatkozatok, tárolása, felhasználása, törlése (teljes körű adat és dokumentum megőrzés).
 • A Társaság informatikai rendszereinek üzemetetése, fejlesztése céljából történő adatkezelés
 • A közszolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok hatékony, költségtakarékos elvégzése (pl: szennyvíz-rákötés, költségtakarékos fizetési módra áttérés előmozdítása, mellékmérő-csere, plombálás ütemezése, stb.) érdekében felhasználói kedvezmények, más előnyök biztosítása céljából az adatok lekérdezése, rendszerezése, felhasználása, rögzítése, tárolása.
 • Víziközmű-szolgáltatás jogszerű feltételeinek megteremtése céljából adatok kezelése számlázási tevékenységhez kapcsolódóan, és adatok kezelése és továbbítása az Önkormányzatnak

 

Amennyiben személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, az Ön szabad döntésén múlik, hogy az adatkezeléshez hozzájárul-e. Hozzájárulása hiányában azonban nem tud az online ügyfélszolgálaton keresztül ügyet intézni, levelezési címére, email címére nem tudunk tájékoztatást adni közszolgáltatási jogviszonyával kapcsolatos ügyeiben, illetve telefonon sem tudjuk felhívni, hogy tájékoztassuk  közszolgáltatási ügyével kapcsolatban. Nevének, email címének, felhasználó azonosítójának, a mérő gyári számának és telefonszámának megadása nélkül pedig nem tud regisztrálni az online ügyfélszolgálatra. Amennyiben a mellékletben foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett a fenti esetekben köteles a személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

- adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása.

- adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása

- adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása

- adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja,a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására javasoljuk a www.drv.hu/Jogi nyilatkozat menüpontban található dokumentum használatát.

Ön honlapon az „Online ügyfélszolgálatra” kattintással kezdeményezett online ügyintézés esetén, a felugró checkbox bepipálásával, a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul a fent megjelölt (1.sz. mellékletben részletezett) adatkezelési célok érdekében személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához).

 

3.2 Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban

 

Alkalmaz ilyet az Adatkezelő?                                              Nem alkalmaz.

Az alkalmazott logikára vonatkozó információk:       nem releváns

Mi a jelentősége és következménye az érintettre nézve:        nem releváns

 

3.3 Ha van Címzett

 

A „Címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Címzettek megnevezése:         az 1. számú mellékletben található

Közlés célja:                           az 1. számú mellékletben található

 

 

3.4  Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

 

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg, feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében vagy az Adatkezelő Ügyfélszolgálaton lévő munkatársai megismerik az érintett személyes adatait. Az 1.számú mellékletben írt esetekben, erre irányuló hatósági, bírósági, önkormányzati megkeresés esetén, az érintett hatóság/bíróság/önkormányzat ismerheti meg, a mellékletben felsorolt személyes adatát. 

 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

A GDPR értelmében „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek:

 • Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (székhely7030 Paks, Gagarin utca 1.; cégjegyzékszám: 17-10-001241)
 • Dr. Pongor Tamás ügyvéd 8600 Siófok, Sió u. 19.
 • Dr. Pavlek Tünde ügyvéd 8600 Siófok, Fő u. 174.
 • Fórizs-Schneider-Szép.Zaccomer Ügyvédi iroda 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. képviseletében eljáró Dr. Schneider Erzsébet ügyvéd
 • Fodorné dr. Máté Zsuzsa ügyvéd 8600 Siófok, Batthyány L. u. 19.
 • DATA ELEKTRONIK Kft. (székhely:8200 Veszprém, Damjanich u. 7/A.)

 

3.5  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése:                                     nem releváns

Az EU Bizottság megfelelőségi határozata, ennek hiányában garanciák megjelölése:           nem releváns

Kötelező erejű vállalati szabály:                                                                                nem releváns

Különös helyzetekre vonatkozó eltérések:                                                                nem releváns

 

3.6  Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a Címzetteknél (3.3 pont) megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

 

Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

4. Az Ön jogai

 

4.1 A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)  az adatkezelés céljai;

b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)  az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a jogszabály által előírt megfelelő garanciákról.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.2 A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni az alábbiak szerint:

 

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.3 A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)  az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)  a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

       Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az fent leírtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

       Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

4.4 A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

       Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fenti leírtak alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4.5 A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

       Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

       A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

4.6 A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

       Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

       Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.7 A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban a hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat kitöltésével vagy amennyiben az érintett ennél egyszerűbb módon kívánja visszavonni hozzájárulását akkor annak megfelelő alkalmazásával visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 

5. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:       +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410

honlap:       www.naih.hu

 

1. számú melléklet

 

 

Adatkezelés célja

 

 

 

Kezelt adatok kategóriái

 

 

Adatkezelés időtartama

 

 

Adatkezelés jogalapja

 

 

Adatok forrása

 

 

Címzett (ha van)

 

 

 

Közlés célja (ha van)

 

 

 

Közszolgáltatási, mellékszolgáltatási valamint egyéb a víziközmű-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződések megkötése, módosítása érdekében az érintettek adatainak a rögzítése, felhasználása tárolása.

Személyes adatok:

természetes személy esetén annak neve, születési neve, lakcíme, levelezési/értesítési címe, anyja neve, születési helye és ideje, aláírása, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma, fogyasztásmérő gyári száma, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének és kapcsolattartójának neve és adatai (lakcíme, levelezési/értesítési címe,anyja neve telefonszáma, e-mail címe, aláírása).

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogi kötelezettség

(a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (III.27.) 56 § (1) bek.)

hozzájárulás

közvetlenül az érintett

hatóság, bíróság

megkeresések és jogszabályi kötelezettség teljesítése

Felhasználók által előterjesztett panaszok kezelése érdekében az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése és továbbítása,

Személyes adatok:

név, lakcím,  felhasználási hely címe, panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a Felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, felhasználó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

Jegyzőkönyv és válasz keletkezését követő 5 év.

jogi kötelezettség

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 89/C. § (5) bek.)

közvetlenül az érintett

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, bíróság, hatóság

 

jogszabályi kötelezettség és megkeresések teljesítése

 

Felhasználó panaszbejelentés és hibajelentés rögzítése során a felhasználó azonosítása, jogosultságkezelés, a tevékenység naplózása.

Személyes adatok:

név, cím, telefonszám.

Hanganyag keletkezését követő 5 év.

jogi kötelezettség

(a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 17/B. § (3) bek.)

közvetlenül az érintett

jogi képviselő, hatóság, bíróság

igényérvényesítés, ügyintézés, szerződés teljesítése

A víziközműhálózatba történő bekötésre irányuló igénybejelentéssel kapcsolatosan az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése.

Személyes adatok:

A tervet benyújtó tervező, valamint kivitelező vállalkozás esetében a tevékenységet személyesen ellátó munkavállaló és a személyesen közreműködő tag neve, székhelye, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, értesítési címe, telefonszáma, email címe, képesítése,egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, valamint a) felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét,

b) nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, annak minőségi jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre,

c) a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint - ha az nem azonos a bejelentővel - az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilatkozata alapján az ingatlanhasználat jogcímét és

d) a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.

Igénybejelentés elfogadása esetén a szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év), az igénybejelentés elutasítása esetén pedig az elutasítás közlésétől számított elévülési ideig (5 év)

jogi kötelezettség

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 55. § (1) bek.)

közvetlenül az érintett, más adatkezelő

-

-

Felhasználókkal megkötött/létrejött szerződésekhez kapcsolódóan a számlázási tevékenység támogatása céljából történő - így különösen méréshez, leolvasáshoz kapcsolódó - adatok rögzítése, felhasználása tárolása.

Személyes adatok:

méréshez, leolvasáshoz, számlázáshoz szükséges adatok: felhasználási hely szerinti fogyasztási adatok, felhasználó azonosító száma, felhasználó neve, értesítési címe

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

szerződés teljesítése

közvetlenül az érintett illetve a társaság által  az ellenőrzés, mérés, leolvasás során

NÜSZ Zrt.

adatfeldolgozás

Közszolgáltatási, mellékszolgáltatási valamint egyéb a víziközmű-szolgáltatás nyújtásának vonatkozásában megkötött szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás céljából az érintett adatainak rögzítése, felhasználása és tárolása.

 

Személyes adatok:

Név, lakcím. levelezési/értesítési címe, telefonszáma, mobiltelefonszáma, e-mail címe, ,

Szerződést megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

szerződés teljesítése, hozzájárulás

közvetlenül az érintett

hatóság, bíróság

megkeresések és jogszabályi kötelezettség teljesítése

Védendő felhasználókat megillető kedvezmény biztosítása érdekében a védendő felhasználókról nyilvántartás vezetése céljából az érintett adatainak a rögzítése, felhasználása és tárolása.

Személyes adatok:

védendő felhasználó neve, születési neve, lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje, felhasználási hely azonosító, felhasználási hely címe.

 

Különleges adatok:

egészségügyi adatok és azzal kapcsolatos orvosi igazolások (fogyatékosság).

 

Gyermekek adatai:

neve, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje.

Jogosultság megszűnését követő 5 év.

jogi kötelezettség  (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/A. §)

közvetlenül az érintett

hatóság, bíróság

megkeresések és jogszabályi kötelezettség teljesítése

Védendő felhasználói státusz igazolására átadott iratok, és azon szereplő adatok megőrzése, felhasználása és tárolása.

Személyes adatok:

védendő felhasználó neve, születési neve, lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje, felhasználási hely azonosítója, felhasználási hely címe, igazgatási szerv által kitöltött igazolás.

 

Különleges adatok:

egészségügyi adatok és azzal kapcsolatos orvosi igazolások (fogyatékosság).

 

Gyermekek adatai:

neve, anyja neve, lakcíme.

Jogosultság megszűnését követő 5 év.

jogi kötelezettség

(58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 88/B. § (4) bek.)

közvetlenül az érintett

hatóság, bíróság

megkeresések teljesítése, ügyintézés

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerinti talajterhelési díjmegállításához  érdekében az adatok megőrzése, felhasználása és továbbítása

Személyes adatok:

név, anyja neve, cím, felhasználási hely. vízfogyasztás mennyisége

Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő.

jogi kötelezettség (a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (3) bek.)

közvetlenül az érintett

önkormányzat, egyéb hatóságok

 

jogszabályi kötelezettség és megkeresések teljesítése

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos adatok rögzítése, felhasználása, tárolása (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. (2) g) pont, az illetékes önkormányzat rendelete valamint 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint).

Személyes adatok:

név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége.

Közszolgáltatási szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogi kötelezettség (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. (2) g) pont, az illetékes önkormányzat rendelete valamint 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint).

közvetlenül az érintett, más adatkelő (önkormányzat)

önkormányzat, hatóság

 

jogszabályi kötelezettség és megkeresések teljesítése

 

Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezéséhez szükséges hozzájárulások és adatok rögzítése, továbbítása a hatóság felé.

Személyes adatok:

név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

 

Gyermekek adatai:

név, anyja neve, lakcím.

Az engedély érvényességi idejéig.

jogi kötelezettség

(a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés valamint 5. §)

közvetlenül az érintett, más adatkezelő (földhasználó)

önkormányzat, hatóság

 

jogszabályi kötelezettség és megkeresések teljesítése

 

Közszolgáltatási jogviszony fennállásának megállapítása miatt, szennyvíziszap/komposzt mezőgazdasági felhasználása céljából, felhasználói panaszok kezelése érdekében, víziközmű fejlesztéshez és engedélyezési eljárásokhoz szükséges tulajdoni lapok ellenőrzése érdekében az érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése

Személyes adatok:

név, lakcím, születési év, anyja neve.

Alapszerződés megszűnését követő (alapesetben) 5 év.

jogi kötelezettség

(a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, és annak végrehajtási rendelete),

jogos érdek

közvetlenül az érintett

hatóság, önkormányzat, külső szakértő

ügyintézés

 

Felhasználók terv engedélyeztetéséhez kapcsolódó adatkezelés.

Személyes adatok:név, lakcím, levelezési/értesítési címe, anyja neve, születési helye és ideje, telefonszám, e-mail cím.

Tervek megőrzési ideig.

jogi kötelezettség ((58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 5. sz. melléklet), hozzájárulás

közvetlenül az érintett

bíróság, hatóság

 

megkeresések teljesítése

 

Felhasználók korlátozásával, ellenőrzéssel kapcsolatos adatlapok és adatok kezelése.

Személyes adatok:

név, felhasználási hely, felhasználó azonosító száma.

Szerződést megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogos érdek

 

közvetlenül az érintett

hatóság, külső programfejlesztő 

 

megkeresések teljesítése, rendszerfejlesztése

Felhasználói víz-mérőóra cseréjének teljesítése érdekében az érintett személyes adatainak felhasználása, tárolása, továbbítása.

Személyes adatok:

név, lakcím, anyja neve, felhasználási hely, felhasználó azonosító szám, fogyasztásmérő gyári száma

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogi kötelezettség

(a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. §), hozzájárulás

közvetlenül az érintett

-

-

Felhasználó ivóvíz fogyasztási adatainak a kezelése, továbbítása a szennyvízszolgáltatás számlázási tevékenységhez kapcsolódóan.

Személyes adatok:

felhasználó személyes adatai (természetes személy esetén annak neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve)) és fogyasztási adatai.

 

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év).

jogos érdek

közvetlenül az érintett

más víziközmű-szolgáltató társaság

 

megkeresések teljesítése

 

Havária valamint a vízminőséget veszélyeztető rendkívüli eseményekhez kapcsolódó adatok rögzítése, felhasználása, tárolása.

Személyes adatok:

név, cím.

Polgári jogi felelősség elévüléséig (esemény bekövetkeztétől számított 5 év).

jogos érdek

közvetlenül az érintett

hatóság, hivatal, illetékékes népegészségügyi szerv

 

megkeresések teljesítése

 

Polgári jogi jogviszonyból eredő igények érvényesítése, igénnyel szembeni védekezés érdekében az elévülési időn belül az adatok, nyilatkozatok, tárolása, felhasználása, törlése (teljes körű adat és dokumentum megőrzés).

Személyes adatok:

természetes személy esetén annak neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, felhasznált víz mennyisége, számlák összege, felhasználási helye, hangfelvétel jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve)felhasználói azonosítószáma, felhasznált víz mennyisége, számlák összege, felhasználási helye, hangfelvétel

szerződésből eredő igények elévülési idejéig

jogos érdek

közvetlenül az érintett, más adatkezelő (cégjegyzék)

szükség esetén közjegyző, bíróság, bírósági végrehajtó,   biztosító, jogi képviselő, követeléskezelő társaság, ügyvédek(Dr. Pongor Tamás ügyvéd, Dr. Pavlek Tünde ügyvéd, Dr. Schneider Erzsébet ügyvéd, Fodorné dr. Máté Zsuzsa ügyvéd)

 

igényérvényesítés

A Társaság informatikai rendszereinek üzemeltetése, fejlesztése céljából történő adatkezelés

Személyes adatok:Szoftver által kezelt felhasználói adatok

jogviszony megszűnéséig

jogos érdek

közvetlenül az érintett

DATA ELEKTRONIK Kft. 8200 Veszprém, Damjanich u. 7/A.)

Rendszerfejlesztés

Nyereményjáték szervezése, bonyolítása, sorsolás, a nyeremények eljuttatása a nyerteshez és ebből a célból az adatok rögzítése, tárolása.

Személyes adatok:Nyereményjátékra jelentkező, részvételi kiírásban foglaltaknak megfelelő természetes személy fogyasztásmérőjének gyári száma, ugyanezen személy és kapcsolattartójának neve, lakcíme. telefonszáma, email címe

nyereményjáték lezárását követő egy évig

hozzájárulás

közvetlenül az érintett

-

-

A közszolgáltatási jogviszonyhoz kapcsolódó feladatok hatékony, költségtakarékos elvégzése (pl: szennyvíz-rákötés, költségtakarékos fizetési módra áttérés előmozdítása, mellékmérő-csere, plombálás ütemezése, stb.) érdekében felhasználói kedvezmények, más előnyök biztosítása céljából az adatok lekérdezése, rendszerezése, felhasználása, rögzítése, tárolása.

Személyes adatok: Felhasználó neve, lakcíme, levelezési/értesítési címe, telefonszáma, email címe, felhasználási hely címe, fogyasztásmérő gyári száma, ivóvíz fogyasztási adatok

Szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év)

jogos érdek

közvetlenül az érintett

nincs

nincs

Víziközmű-szolgáltatás jogszerű feltételeinek megteremtése céljából adatok kezelése számlázási tevékenységhez kapcsolódóan, és adatok kezelése és továbbítása az Önkormányzatnak

 

 

Személyes adatok: Felhasználó neve, lakcíme, levelezési/értesítési címe, felhasználási hely címe

a víziközmű-szolgáltatás feltételeinek jogszerűvé válásától számított elévülési ideig

jogos érdek

közvetlenül az érintett/másik víziközmű-szolgáltató

Érintett Önkor-mányzat

megkeresés teljesítése abból a célból,hogy a víziközmű-szolgáltatás jogszerűvé tételéhez szükséges feltételek megteremthetőek legyenek

 

 

 

 

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és megértettem.

 

Az adatkezelési tájékoztatóban felsorolt személyes adataim kezeléséhez, a tájékoztatóban írt célból hozzájárulok.