Új ivóvíz bekötés létesítése, bekötés áthelyezése részletesen

A víz az egyik legértékesebb természeti kincsünk, elsőszámú életelemünk. Mindennapos felhasználásának, fogyasztásának figyelemmel kísérése, a pontos vízmérés mind a szolgáltatónak, mind a Felhasználónak közös érdeke.

A DRV Zrt.-nél regisztrált tervezők adatai

Fogalom magyarázat

Ivóvízmérő:

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szerinti, az ivóvízhálózatba beépített – az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait.

Bekötési vízmérő:

Az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepítve.

Mellékvízmérő:

A bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére szolgál.

Törzshálózati vízmérő:

Közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre, többek között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített vízmérő.

Telki vízmérő:

A felhasználási helyről a szennyvíz törzshálózatba vezetett mindazon víz mennyiségének meghatározására szolgáló, a gyártó előírásai szerint beépített, hitelesített mérőeszköz - ide nem értve a bekötési vízmérőt, a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérőt és a locsolási vízmérőt - amely a saját célú ivóvízműből, saját célú kútból vagy más, a felhasználási helyen keletkező természetes vízforrásból származó víz térfogatát méri.

Szolgáltatási pont:

Az ivóvíz bekötővezeték Felhasználó felöli végpontja, mely a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény vízmérő felöli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed.

Az új ivóvíz bekötés létesítésének / bekötés áthelyezésének ügyintézési menete a következő:

Új ivóvíz bekötés igényét az Igénybejelentés víziközmű-hálózatba történő bekötéshez nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti Ügyfélszolgálatunknál.

Tervengedélyezés megrendelése

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtania Ügyfélszolgálatunknak 3 eredeti példányban személyesen vagy postai úton.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját befizetheti csekken, vagy átutalhatja a Társaság bankszámla számára. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) csatolja a megrendelő formanyomtatványhoz.

Tervengedélyezés

A Társaság a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül véleményezi és

 • írásban megadja az engedélyét. Az engedélyezett tervvel együtt megküldjük a szolgáltatási szerződést, melynek egyik példányát aláírva vissza kell küldeni Ügyfélszolgálatunknak;
 • az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti, ha a terv nem felel meg formai vagy műszaki okokból. Ez esetben a tervet visszaküldjük hiánypótlásra/kiegészítésre.

A terv engedélyezését követően az alábbiakról kell gondoskodnia:

 • Küldje vissza/adja le az aláírt szolgáltatási szerződést Ügyfélszolgálatunknak.
 • Az ivóvíz bekötés előkészítése: Az ivóvízbekötés kivitelezését csak a Szolgáltató végezheti el a vízmű törzshálózati rákötéstől a vízmérő felszerelését követő első elzáró szerelvényig. Az engedélyezett tervdokumentációnak megfelelően a Megrendelőnek kell elkészíttetnie vagy elkészítenie a bekötővezeték létesítéséhez a vízmérőaknát, és a bekötővezeték szereléséhez szükséges földmunkákat.
 • Fizesse be a bekötés kiépítés kalkulált díját és a befizetés igazolást küldje meg ügyfélszolgálatunknak faxon, levélben, e-mailben, vagy mutassa be azt ügyfélszolgálati irodáink/Információs Pontjaink egyikében.
 • Ezt követően egyeztessen időpontot a bekötés kiépítésére telefonon.

Az ivóvíz bekötés kiépítése a felhasználási helyen

Az előre leegyeztetett időpontban munkatársaink az ingatlanon leellenőrzik, hogy a vízbekötés előkészítése és a vízmérőakna kiépítése a jóváhagyott tervnek és az előírásoknak megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben igen, elvégzik a vízbekötést.

A bekötés kiépítéséhez felhasznált anyagokról és az elvégzett munkákról munkatársaink munkalapot készítenek. A mérőcsere bizonylatot az adatok ellenőrzését követően a Felhasználónak vagy írásos meghatalmazottjának is alá kell írnia. Amennyiben megbízott van jelen az ivóvíz bekötés kiépítésénél, a meghatalmazást át kell adni munkatársunknak.

Ügyfélszolgálatunk rögzíti a mérőcsere bizonylaton szereplő ivóvíz bekötési adatokat a nyilvántartásban.

Új mellékmérő felszerelése részletesen (mellékmérősítés)

A mellékmérősítés ügyintézése röviden:

1. Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtani a Társasághoz, 3 eredeti példányban, személyesen vagy postai úton.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával lehet kezdeményezni, az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját készpénz-átutalási megbízáson, vagy a Társaság bankszámla számára átutalással, a szükséges azonosítók feltüntetésével kérjük kiegyenlíteni. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) kérjük a megrendelő formanyomtatványhoz csatolni.

2. A Társaság a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül elbírálja, véleményezi.

Amennyiben a terv dokumentáció az előírásoknak megfelel:

 • Írásban megadjuk a mérőhely kiépítésére az engedélyt. Az engedélyezett tervvel együtt megküldjük a szolgáltatási szerződést, melynek egyik példányát aláírva kérjük visszaküldeni Ügyfélszolgálatunknak. Csatoljuk továbbá a mellékmérő nyilvántartásba vételének díját tartalmazó készpénz- átutalási megbízásunkat.

Amennyiben a terv dokumentáció formai vagy műszaki ok miatt nem felel meg az előírásoknak, vagy hiányos:

 • Az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötjük. Ez esetben a tervet visszaküldjük hiánypótlásra/kiegészítésre.

3. A terv engedélyezését értesítő levelünk kézhezvételét követően a teendők a következők:

 • Az engedélyezett tervnek megfelelően a belső ivóvíz hálózaton a mérőhely kiépíthető, a mellékmérő felszerelésével.
 • Az aláírt szerződés szolgáltatói példányát és a mellékmérő nyilvántartásba vételi díjának befizetését igazoló szelvényt kérjük Ügyfélszolgálatunknak faxon, e-mailben megküldeni, vagy a Társaság kirendeltségeinek egyikében leadni.
 • A tervengedélyezésről értesítő levelünkben megadott elérhetőségen ezt követően szükséges a mellékmérő átvételének időpontját egyeztetni. Az időpont egyeztetésének kezdeményezése felhasználói kötelezettség.

4. A Társaság munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a terv szerinti beépítést, a mellékmérő hitelességét, mérőállását és felhelyezi a zárógyűrűket. A mérő átvétele során az adatokat bizonylaton rögzítjük, amelyet kérünk ellenőrizni, illetőleg a felhasználó, vagy írásos meghatalmazással rendelkező, személy által is aláírni.

5. A bizonylaton szereplő adatok alapján a mérőhelyet nyilvántartásunkban felvezetjük, és a továbbiakban a mellékmérőn mért felhasználás alapján számlázzuk a felhasználás ellenértékét.

Locsolási célú mellékmérő felszerelése, létesítése

Az 58/2013. (II.27) sz. Kormányrendelet alapján a Felhasználóknak lehetőségük van a locsolási célú vízfelhasználás külön mérésére, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj nem számítható fel.

Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel. Az adott felhasználási helyre egyidőben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. (vagy százalékos locsolási kedvezmény vagy locsolási célú vízmérő)

A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, a mellékvízmérő átvételével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik.

A locsolási kedvezmény meghatározott időszakra vonatkozó, a csatornahasználati díj elszámolásánál figyelembe vehető mennyiségi korrekció. Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott mennyiségre adható. Az elkülönített mérőeszközökkel (mellékmérőkkel) mért vízmennyiségre korrekció nem adható.

A kedvezmény mértéke az állami tulajdonú víziközművek esetében 10% a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban. Az önkormányzati tulajdonú víziközmű esetén a kedvezmény mértékét, illetve a kedvezményes időszakot a képviselőtestület díjmegállapító rendelete tartalmazza.

Állami tulajdonú víziközművek esetében a 10 %-os locsolási kedvezmény igénybejelentésének határideje: legkésőbb tárgyév április 15. Önkormányzati tulajdonú víziközműveknél ez a határidő eltérhet, kérjük érdeklődjön illetékes Ügyfélszolgálati irodánknál.

A százalékos locsolási kedvezményt igénybevevő Felhasználók a kedvezményezett időszakot közvetlenül megelőző (április 20-30.) és azt követő napokban (október 1-10.) bejelenthetik a mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra vonatkozó tényleges fogyasztás mértékére érvényesüljön a kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves fogyasztás átlagának locsolási időszakra eső hányadára számítja ki a Társaság.

A locsolási célú mellékmérő létesítésének ügyintézési menete a következő

1. Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtania Ügyfélszolgálatunknak 3 eredeti példányban személyesen vagy postai úton.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját befizetheti csekken, vagy átutalhatja a Társaság bankszámla számára. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) csatolja a megrendelő formanyomtatványhoz.

2. A Társasághoz a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül véleményezzük és

 • írásban megadjuk az engedélyét. Az engedélyezett tervvel együtt megküldjük a szolgáltatási szerződést, melynek egyik példányát aláírva vissza kell küldeni Ügyfélszolgálatunknak;
 • az engedély megadását a terv kiegészítéséhez köthetjük, ha a terv nem felel meg formai vagy műszaki okokból. Ez esetben a tervet visszaküldjük hiánypótlásra/kiegészítésre.

3. A terv a Társaság általi engedélyezését követően az alábbiakról kell gondoskodnia:

 • Az engedélyezett tervnek megfelelően építtesse ki a locsolóvíz mérőhelyet és szereltesse fel a mellékvízmérőt. Írassa alá a mellékmérő kiépítésére vonatkozó kivitelezői nyilatkozatot.
 • Küldje vissza/adja le az aláírt szolgáltatási szerződést Ügyfélszolgálatunknak.
 • Fizesse be a locsolási célú mellékmérő átvételi díját és a befizetés igazolást küldje meg ügyfélszolgálatunknak faxon, e-mailben, vagy mutassa be azt ügyfélszolgálati irodáink/Információs Pontjaink egyikében. Kérjük továbbá megküldeni/leadni a mellékmérő kiépítésére vonatkozó kitöltött kivitelezői nyilatkozatot is.
 • Ezt követően egyeztessen időpontot a mellékmérő átvételére telefonon.

4. A Társaság munkatársa az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen ellenőrzi a terv szerinti beépítést, a mellékmérő hitelességét, mérőállását és felhelyezi a leszerelést megakadályozó záró gyűrűt. A mérőcsere bizonylatot az adatok ellenőrzését követően a Felhasználónak vagy írásos meghatalmazottjának is alá kell írnia. Amennyiben megbízott van jelen a mellékmérő átvételénél, a meghatalmazást át kell adni munkatársunknak.

5. Ügyfélszolgálatunk rögzíti a mérőcsere bizonylaton szereplő adatokat a nyilvántartásban és a továbbiakban a locsolási célú mellékmérőn mért fogyasztás után a csatornahasználati díj és vízterhelési díj jóváírásra kerül a számlákban.

Új szennyvízbekötés létesítése részletesen

Amit a szennyvízbekötésről tudni kell

A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a hatályos jogszabályok szabályozzák részletesen. Ennek értelmében minden ingatlanhoz külön szennyvíz bekötővezetéket kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból lehetséges. Szomszéd telken keresztül a bekötés csak egyéb, műszakilag és gazdaságilag elfogadható megoldási lehetőség hiányában, szolgalmi jog bejegyzést követően végezhető el. Az illetékes Járási Hivatal a szomszédos telek tulajdonosát - egyéb megoldási lehetőség hiányában - a szennyvízcsatorna elhelyezésének tűrésére kötelezheti.

Elválasztó rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad. Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztó rendszerű szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad. A bekötő szennyvízcsatorna méretét a Szolgáltató határozza meg.

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. A házi szenny­vízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára rákötés csak a Társaság jelenlétében történhet.

A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni.

A vezeték 90 °-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében.

Függőleges irány törés esetén 2 x 45 °-os iránytörés megengedett, a 90 °-os buktatást el kell kerülni.

Az építésügyi előírásokat, melyek az épület állékonyságát, a szomszédos telekhatártól való távolságot meg­ határozzák, be kell tartani.

Csatorna és egyéb közmű egymástól mért vízszintes védőtávolságait be kell tartani, melyek a következők:

 • ivóvízvezetéktől legalább 1,5 m
 • elektromos kábeltől legalább 1,0 m
 • telefonkábeltől legalább 1,0 m
 • gázvezetéktől legalább 1,0 m

A) Tervköteles szennyvízbekötés

Amennyiben ingatlanának bekötővezetéke nem a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki, akkor szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel tervet kell készíttetnie a bekötésről.

A tervköteles szennyvízbekötés ügyintézésének részletes menete a következő:

Új szennyvíz bekötés igényét az Igénybejelentés víziközmű-hálózatba történő bekötéshez nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti Ügyfélszolgálatunknál.

Tervengedélyezés megrendelése

Szaktervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített tervdokumentációt kell benyújtania Ügyfélszolgálatunknak 3 eredeti példányban személyesen vagy postai úton.

A tervengedélyezést a kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti az előírt dokumentummellékletek csatolásával. A tervengedélyezés díját befizetheti csekken, vagy átutalhatja a Társaság bankszámla számára. A befizetésről szóló igazolást (csekkmásolat, banki teljesítési igazolás másolat) csatolja a megrendelő formanyomtatványhoz.

Tervengedélyezés

A Társaság a benyújtott tervdokumentációt a jogszabályban meghatározott határidőn belül véleményezi és

 • írásban megadja az engedélyét. Az engedélyezett tervvel együtt megküldjük a szolgáltatási szerződést, melynek egyik példányát aláírva vissza kell küldeni Ügyfélszolgálatunknak.
 • az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti, ha a terv nem felel meg formai vagy műszaki okokból. Ez esetben a tervet visszaküldjük hiánypótlásra/kiegészítésre.

A terv Társaság általi engedélyezését követően az alábbiakról kell gondoskodnia:

 • Küldje vissza/adja le az aláírt szolgáltatási szerződést Ügyfélszolgálatunknak.
 • Fizesse be a szakfelügyeleti díjat és a befizetés igazolást küldje meg Ügyfélszolgálatunknak faxon, levélben, e-mailben, vagy mutassa be azt Ügyfélszolgálati irodáink/Információs Pontjaink egyikében. Kérjük továbbá megküldeni/leadni a szennyvíz bekötővezeték kiépítésére vonatkozó kitöltött kivitelezői nyilatkozatot is.
 • Ezt követően egyeztessen időpontot a szennyvízbekötés kiépítésére és a Társaság által biztosított szakfelügyeletre telefonon.

Szennyvízbekötés a Társaság szakfelügyelete mellett

Az Ön által megbízott külső vállalkozó elvégzi a bekötést a leegyeztetett időpontban a Társaság szakfelügyelete mellett. A Felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétében a Társaság munkatársa rögzíti a vízmérő(k) állását, melytől a csatornaszolgáltatás ellenértékét fizetnie kell a Felhasználónak.

Adatok rögzítése a Társaság nyilvántartásában

A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata rögzíti a szennyvízbekötés bizonylatán szereplő adatokat a nyilvántartásban és a továbbiakban a vízmérőn mért fogyasztás után csatornahasználati díjat és vízterhelési díjat is szerepeltetünk a számláinkban az igénybe vett csatornaszolgáltatás után.

B) Nem tervköteles szennyvízbekötés

Amennyiben az ingatlan szennyvíz bekötővezetéke a szennyvízelvezető törzshálózattal együtt épült ki és csak a házi vezetékhálózattal való összekötése történik egy későbbi időpontban, akkor nem kell külön tervet készíttetnie a bekötésről.

A nem tervköteles szennyvízbekötés ügyintézésének részletes menete a következő:

Megrendelés szennyvízbekötés létesítésére

A szennyvízbekötést az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell megrendelnie. A helyi Önkormányzat, illetve víz- és csatornamű társulat nyilatkozatával ellátott megrendelőt küldje be Ügyfélszolgálatunknak postai úton vagy e-mailben. A megrendelőt Ügyfélszolgálati irodáinkban/Információs Pontjainkon is leadhatja.

Megrendelés jóváhagyása a Társaság részéről, szolgáltatási szerződés megküldése

A Társaság postai úton megküldi Önnek a csatornaszolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződést, melynek 1 példányát kérjük jutassa vissza Ügyfélszolgálatunknak.

Szolgáltatási szerződés visszaküldése, szennyvízbekötés szakfelügyelet megrendelése, időpont-egyeztetés

 • Küldje vissza/adja le az aláírt szolgáltatási szerződést Ügyfélszolgálatunknak.
 • Fizesse be a szakfelügyeleti díjat és a befizetés igazolást küldje meg Ügyfélszolgálatunknak faxon, levélben, e-mailben, vagy mutassa be azt Ügyfélszolgálati irodáink/Információs Pontjaink egyikében. Kérjük továbbá megküldeni/leadni a házi szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozó kitöltött kivitelezői nyilatkozatot is.
 • Ezt követően egyeztessen időpontot a szennyvízbekötés kiépítésére és a Társaság által biztosított szakfelügyeletre telefonon.

Szennyvízbekötés üzembe helyezése a Társaság szakfelügyelete mellett

Az üzembe helyezés során munkatársaink az ingatlanán leellenőrzik, hogy a szennyvíz bekötés kiépítése az előírásoknak és a jóváhagyott terveknek  megfelelően lett-e elvégezve. Amennyiben igen, elvégzik az üzembe helyezést. A Felhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétében munkatársunk rögzíti a vízmérő(k) állását, melytől a csatornaszolgáltatás ellenértékét fizetnie kell a Felhasználónak.

Nem megfelelőség esetén viszont a szabálytalanságok javítása és új időpont egyeztetése szükséges, a kiszállás díját pedig kiszámlázzuk Önnek. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem a szabványban előírt anyagból készítteti el (KG-PVC, KGEM), az üzemvezetőség szakemberének jelenlétében víztartási próbát szükséges a hálózatán elvégeztetnie.

Adatok rögzítése a Társaság nyilvántartásában

Ügyfélszolgálatunk rögzíti a szennyvízbekötés bizonylatán szereplő adatokat a nyilvántartásban és a továbbiakban a vízmérőn mért fogyasztás után csatornahasználati díjat és vízterhelési díjat is szerepeltetünk a számláinkban az igénybe vett csatornaszolgáltatás után.