Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete értelmében közzéteendő adatok:

Felettes szerv: Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Törvényességi ellenőrzésre jogosult: Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal


Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján közzéteendő adatok:

Adatvédelmi tisztviselő


2014. évi XLI. évi törvény az egyes közszolgáltatási törvény módosításáról 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításának 1§ alapján közzéteendő adatok:

  1. а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége;
  2. а közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése;
  3. az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai;
  4. а közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, a közszolgáltatási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeletek településenkénti bontásban;
  5. а panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk;
  6. а feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervekbékéltető testületek és а fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei
  7. az ügyfélszolgálat elérhetőségei és működésére vonatkozó informaciók;
  8. az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltetelek.