Cégbemutató leírás

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű szolgáltatójaként, a magyar állam és az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközműveket üzemelteti. Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben csaknem 400 település 850 000 lakosának ivóvízellátását, ipari és mezőgazdasági termelőüzemeinek vízellátását biztosítja a kezelésében lévő regionális kistérségi és helyi vízművek, ipari vízellátó rendszerek üzemeltetésével. Ezen kívül mintegy 200 településen, 570 000 lakos számára gondoskodik a keletkező szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről.

Az éves ivóvíztermelés 43 millió m3, a szennyvíztisztításé 33 millió m3. A vízvezeték hálózat hossza 6 735 km, míg a csatornahálózaté 4 475 km.

A DRV Zrt. társvállalatok felé is szolgáltat ivóvizet, a Fejérvíz Zrt., a Bakonykarszt Zrt., a Tettye Forrásház Zrt., a Mohácsvíz Kft. és a Mezőföldvíz Kft. részére, valamint szennyvízátvétel is történik a Bakonykarszt Zrt.-től, a Mezőföldvíz Kft.-től és a KAVÍZ Kft.-től.

A Társaság központja Siófokon található. Kiterjedt szolgáltatási területén a felhasználók ellátásáról üzemvezetőségek gondoskodnak. A DRV Zrt. mintegy 1 911 főt foglalkoztat, elsősorban mérnököket, vegyészeket, technológusokat, szakmunkásokat.

A DRV Zrt. a Felhasználó érdekében fejlődő, hatékony víziközmű-szolgáltató, ahol a hatékonyság minden munkánk alapelve.

A Társaság működését meghatározó értékek:

  • az ügyfél mindig a központban van
  • munkatársaink felé elkötelezettek vagyunk
  • eredményeinket versenyképességükkel mérjük
  • szakmai tudásunk magas színvonalú
  • gondosan kezeljük a közösségi vagyont
  • csapatban dolgozunk
  • óvjuk környezetünket
  • felelősen veszünk részt a helyi közösség életében

Cégtörténet

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. történetének kezdete a múlt század elejéhez kötődik. Az 1900-as évek első két évtizedében már több Balaton-parti település rendelkezett önálló vízművel – Siófokon például 1909-ben kezdték meg a vízmű építését - amelyek főleg néhány közintézmény ellátását szolgálták, a lakossági igényeket pedig közkifolyókon keresztül elégítették ki. 1953-ig a vízművek községi tulajdonban voltak, üzemeltetésüket a helyi községi közművállalatok végezték, melyek szűkös anyagi lehetőségei egyre inkább gátjai voltak a vízigények emelkedéséből adódó szükséges fejlődésnek.

A közművállalatok tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében, valamint, hogy elinduljanak az egyre sürgetőbbé váló fejlesztések, 1960 októberében egyesítették a Balaton déli partján működő vízműveket, mellyel megalakult a Dél-balatoni Víz- és Csatornamű Vállalat. Ezzel párhuzamosan a Balaton északi partján is létrehoztak egy új vállalatot, a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatot, amely elsőként az országban megyei szinten egyesítette a vízműveket. Mindkét vállalat irányítását Rózsavölgyi Imre végezte, így valójában már a 60-as évek elején egy kézben összpontosult a Balaton-part vízellátása és szennyvíztisztítása. 1967 júliusában, a két társaság eszközeinek koncentrálása érdekében a Dél-balatoni Víz- és Csatornamű Vállalatból és a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatból megalakult a Balatoni Vízművek, amely szélesebb körű feladatokkal és ellátási területtel regionális vállalatként működött tovább.

A vállalat a jelenlegi tevékenységi körben és működési területen 1970-ben jött létre Dunántúli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat (DRVV) néven, a Balatoni Vízművek jogutódjaként, majd 1980-ban Somogy megye kérésére fuzionált a korábban önálló vállalatként működő Somogy Megyei Víz- és Csatornaművekkel. 1986-tól a vállalat neve Dunántúli Regionális Vízművekre (DRV) módosult, funkciója, ellátási felelőssége igazodott a régió dinamikus fejlődéséhez. A Társaság 1993-tól már Dunántúli Regionális Vízmű Rt. néven, többségi állami tulajdonú (90%) részvénytársasági formában működött. 2000-ben dolgozói részvények kibocsátásával alaptőke emelésre került sor, majd 2003-ban a visszavásárolt dolgozói részvények újraértékesítése révén a működési területen található néhány helyi önkormányzat is az Rt. tulajdonosává vált.

A gazdasági társaságokról szóló törvény alapján 2006. március 13-tól kezdődően Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.) néven folytatja tevékenységét a Társaság, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A sok változás közepette a Társaság alaptevékenysége mit sem változott, küldetése az évek alatt bekövetkezett külső változások nyomán újrafogalmazásra került.