KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Késedelmes fizetés következményei

Ebben a rovatban a késedelmes fizetés következményeiről olvashat. Részletesen bemutatjuk a fizetési határidők elmulasztása esetén alkalmazott, Általános Szerződéses Feltételekben (Üzletszabályzat) is rögzített eljárásrendet.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határidőre fizetniHatáridőre történő fizetési kötelezettség

A víziközművek biztonságos üzemeltetése megköveteli, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezet, a kiszámlázott szolgáltatási díjak befizetése révén, az üzemeltető rendelkezésére álljon.

Ezért fontos, hogy Felhasználóink a számláikat a fizetési határidőn belül rendezzék.

A víziközmű-szolgáltatást igénybevevő Felhasználónak a számlán feltüntetett határidőn belül meg kell fizetnie a szolgáltatás díját.

A számlával kapcsolatos kifogásnak a fizetési kötelezettség teljesítésére nincs halasztó hatálya.

A vízdíjszámlák határidőre történő kiegyenlítése érdekében javasoljuk a csoportos beszedés fizetési mód választását, mely amellett hogy kényelmes, a fizetési határidőt is betartja.

A késedelmes fizetés esetén alkalmazott eljárásmódról azért tájékoztatjuk az alábbiakban, hogy a fizetési határidők betartásával a további költségterheket elkerülhesse.

 

 

Késedelmi kamat

A számlák késedelmes (határidőn túli) kiegyenlítése esetén, a hatályos jogszabályok alapján, a DRV Zrt. késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat a kiküldésre kerülő számlákban – a „Határidőn túli befizetések késedelmi kamata - áfa hatályán kívüli” rovatban – jelenik meg, az adott számlázási időszakban késedelmesen befizetett tételek után.

A késedelmi kamatfizetési kötelezettség a számlában feltüntetett fizetési határidőt követő első naptól a tartozás kiegyenlítésének napjáig tart. Az így meghatározott időtartamra a késedelmi kamat összege a jogi szabályozás szerint rögzített kamatláb alapján kerül kiszámításra.

Lakossági ügyfélkörre a késedelmi kamat mértéke félévenként változik, a jegybank alapkamatváltozását követve. Ennek  alapján 2016.07.01-től   -  2016.12.31-ig a kamat mértéke: 0,90 %.

Közületi ügyfélkörre a késedelmi kamat mértéke félévenként változik, a jegybank alapkamatváltozását követve. Ennek  alapján 2016.07.01-től   -  2016.12.31-ig a kamat mértéke: 8,90 %.

 

Tájékoztatás díjhátralékról

Minden kiküldött számlán „a nyilvántartásunk szerint lejárt határidejű tartozása” rovatban tájékoztatásként feltüntetjük az esetleges tartozást is. A számla ez esetben fizetési felszólításul is szolgál a díjhátralékra.

Ügyfélszolgálati ügyintézőink készséggel adnak felvilágosítást Felhasználóink esetleges díjtartozásáról munkanapokon 7.30 - 15.30 óra között a DRV INFO Vonalon (06 40 240 240).

 

 

FIZETÉS FELSZÓLÍTÁSI ELJÁRÁSREND LAKOSSÁGI FelhasználóKNÁL

 

 

Fizetési felszólítók magyarázata kiadvány

1. Fizetési emlékeztető

A számlákon szereplő fizetési határidőhöz képest minimum 10 napos késedelemben lévő, 3000,- Ft-ot meghaladó tartozás esetén külön fizetési emlékeztetőt küldünk.  

Amennyiben a tartozását a fizetési emlékeztetőnk kibocsátásának dátumát megelőzően rendezte, úgy levelünket kérjük, tekintse tárgytalannak.

A fizetési emlékeztető mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

2. Fizetési felszólítás

Amennyiben a Felhasználó (eltérő számlafogadó) díjfizetési kötelezettségének a fizetési emlékeztető ellenére sem tesz eleget, tértivevényes fizetési felszólítót küldünk a Felhasználónak, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítjuk a Felhasználót, hogy tartozását a fizetési felszólító kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg.

A  felszólításkor az árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díj (700,- Ft -áfamentes) kerül előírásra a Felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült többletköltség miatt.

Eltérő számlafogadó esetén az ingatlan tulajdonosának tájékoztató levelet küldünk az eltérő számlafogadó (pl. bérlő) díjtartozásáról.

A  fizetési felszólítás kiküldésével egyidejűleg, a hatályos jogszabályok alapján, a DRV Zrt. értesíti a területileg illetékes Egészségügyi Hatóságot a fogyasztási helyen esetlegesen bevezetendő ivóvíz-korlátozásról.

 

A fizetési felszólítás mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

A fizetési felszólításról készített tulajdonosi tájékoztató mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.


3. Korlátozási értesítő / Ismételt fizetési felszólítás

Korlátozási értesítő

Amennyiben a Felhasználó (eltérő számlafogadó) a díjfizetési kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, tértivevényes Korlátozási értesítőt küldünk a Felhasználónak, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett ismételten felszólítjuk a Felhasználót, hogy tartozását a korlátozási értesítő kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg.

A tértivevényes korlátozási értesítő kiküldésekor az árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díj (700,- Ft -áfamentes) kerül előírásra a Felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült többletköltség miatt.

Eltérő számlafogadó (pl. bérlő) esetén az ingatlan tulajdonosának tájékoztató levelet küldünk a postázott korlátozási értesítőről.

A korlátozási értesítő mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

A korlátozási értesítőről készített tulajdonosi tájékoztató mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

Az eredménytelen fizetési felszólítást követően és az illetékes Egészségügyi Hatóság (ÁNTSZ) ellentétes állásfoglalása hiányában a DRV Zrt. korlátozza az ivóvíz-szolgáltatást.

Amennyiben a Felhasználót az ingatlannál találjuk, akkor az aknában korlátozzuk a vízvételezést.

Ha a Felhasználó nem tartózkodik az ingatlannál, a jóval magasabb díjú közterületi korlátozásra kerül sor. Minderről a korlátozási értesítőben természetesen előzetesen tájékoztatást adunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatás korlátozásának és visszaállításának költsége a Felhasználót terheli, és ezek a költségek a következők lakossági Felhasználók esetében:

Az ivóvíz-szolgáltatás visszaállításának csak a teljes lejárt határidejű tartozások rendezése, valamint a korlátozás és a szolgáltatás visszaállítási költségeinek megfizetése után, a befizetés igazolását követő 3 naptári napon belül kell megtörténnie.

Ismételt fizetési felszólítás mellékmérős Felhasználónak

A nem korlátozható mellékmérős Felhasználóknak ismételt tértivevényes fizetési felszólítást küldünk, melyben kilátásba helyezzük a mellékszolgáltatási szerződés felmondását.

Az ismételt  felszólításkor az árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díj (700,- Ft -áfamentes) kerül előírásra a Felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült többletköltség miatt.

Az ismételt fizetési felszólítás postázásával egyidejűleg a lakóközösség / társasház közös képviselőjének tájékoztató levelet küldünk.

Eltérő számlafogadó esetén az ingatlan tulajdonosának is küldünk tájékoztató levelet az eltérő számlafogadó (pl. bérlő) ismételt felszólításáról.

A mellékmérős Felhasználónak készített ismételt fizetési felszólítás mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

Az ismételt fizetési felszólításról közös képviselőnek készített tájékoztató levél mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

Az ismételt fizetési felszólításról készített tulajdonosi tájékoztató levél mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

 

4. Követeléskezelő vállalkozás (behajtó cég) igénybevétele

Amennyiben a Felhasználó díjfizetési kötelezettségének a korlátozás ellenére sem tesz eleget, vagy a fogyasztási hely nem korlátozható, úgy a DRV Zrt. jogosult a tartozás behajtásához közreműködőt igénybe venni, illetve a követelését harmadik személyre átruházni.

A közreműködőnek vagy harmadik személynek történő átadást, illetve átruházást megelőzően a DRV Zrt. előzetes felszólítót küld a Felhasználónak, melyben ismételten felszólítja, hogy tartozását a felszólító keltétől számított 10 naptári napon belül fizesse meg.

A felszólító kiküldésekor az árnyilvántartásban meghatározott összegű kártérítési díj (250,- Ft -áfamentes) kerül előírásra a Felhasználó folyószámláján és a fizetési felszólító levélen a lejárt határidejű tartozás ki nem egyenlítése kapcsán felmerült többletköltség miatt.

Eltérő számlafogadó esetén az ingatlan tulajdonosának is küldünk tájékoztató levelet a behajtó cég bevonásáról szóló, eltérő számlafogadónak postázott ismételt felszólításáról.

A behajtó cég bevonásáról szóló fizetési felszólító levél mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

A behajtó cég bevonásáról szóló tulajdonosi tájékoztató levél mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

Mellékszolgáltatási szerződés felmondása

A mellékmérős Felhasználókat a behajtó cég bevonása mellett arról is tájékoztatjuk, hogy amennyiben a felszólító keltétől számított 10 naptári napon belül nem történik meg a tartozás kiegyenlítése, akkor felmondjuk a mellékszolgáltatási szerződést. Erről a felszólítással egyidejűleg a lakóközösség / társasház közös képviselőjének tájékoztató levelet küldünk.

Eltérő számlafogadó esetén az ingatlan tulajdonosának is küldünk tájékoztató levelet a behajtó cég bevonásáról és a mellékmérős szerződés felmondásáról szóló ismételt felszólításáról.

A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról készített fizetési felszólítás mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról közös képviselőnek készített tájékoztató levél mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló tulajdonosi tájékoztató levél mintaképét a linkre kattintva tekintheti meg.

 

5. Jogi eljárás indítása

A tartozás eredménytelen behajtása esetén a Szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását, polgári per indítását, illetve a bíróság jogerős határozata alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be vagy végrehajtási eljárás megindítását kezdeményezi a Felhasználó ellen.

A Szolgáltató jogosult minden, az adóssal szembeni megalapozottnak bizonyuló követelésének érvényesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben érvényesíteni.

Az ötödik szintű felszólításkor (tartozás jogi útra terelése) az árnyilvántartásban meghatározott kártérítési díj kerül előírásra a Felhasználó folyószámlán, melynek mértéke: 3.100,- Ft (áfamentes).

 

 

 

Főmérős és mellékmérős tartozások felszólítása, a DRV Zrt. által alkalmazott szankciók

FIZETÉS FELSZÓLÍTÁSI ELJÁRÁSREND KÖZÜLETI FelhasználóKNÁL

Amennyiben közületi (állandó és idényes) Felhasználó határidőre nem tesz eleget a Kormányrendeletben és a jelen Szerződésben rögzített díjfizetési kötelezettségének Szolgáltató értesíti a Felhasználót tartozása fennállásáról.

Az első szinten a DRV Zrt. Fizetési emlékeztetőt küld a Felhasználónak, melyben értesíti a Felhasználót, hogy késedelembe esett, valamint felszólítja, hogy haladéktalanul rendezze fennálló tartozását.

Amennyiben a Felhasználó díjfizetési kötelezettségének ennek ellenére sem tesz eleget, a DRV Zrt. tértivevényes Fizetési felszólítót küld a Felhasználónak, melyben a jogkövetkezmények rögzítése mellett felszólítja a Felhasználót, hogy tartozását a Fizetési Felszólító kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg.

Ha a közületi Felhasználó díjfizetési kötelezettségének a fizetési emlékeztető és felszólító levél ellenére sem tesz eleget, a DRV Zrt. tértivevényes korlátozási értesítőt küld a közületi Felhasználónak. 

A DRV Zrt. a szolgáltatást a létfenntartáshoz, a közegészségügyi és tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez, valamint az egészségügyi és gyermekintézmények ellátásához szükséges ivóvízellátás, továbbá a szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatás kivételével, az illetékes Egészségügyi Hatóságnak (ÁNTSZ) az intézkedés bevezetését legalább nyolc nappal megelőző értesítése mellett, az Egészségügyi Hatóság ellentétes állásfoglalása hiányában időben és mennyiségben korlátozhatja. A Szolgáltató a bekötővezetéket elzárhatja.

A szolgáltatás korlátozásának és visszaállításának költsége a Felhasználót terheli, és ezek a költségek a következők közületi Felhasználók esetében:

Amennyiben a közületi Felhasználó díjfizetési kötelezettségének a kizárás ellenére sem tesz eleget, vagy a fogyasztási hely nem zárható ki, Szolgáltató fizetési meghagyás kibocsátását, polgári per indítását, illetve a bíróság jogerős határozata alapján végrehajtási eljárás, 500.000.,- Ft feletti tartozás esetén felszámolási eljárás megindítását kezdeményezi a Felhasználó ellen valamint jogosult a követelését harmadik személyre átruházni.

A DRV Zrt. jogosult minden, az adóssal szembeni megalapozottnak bizonyuló követelésének érvényesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt az adóssal szemben érvényesíteni.

A kiemelt közületi Felhasználók fizetési felszólítási eljárásrendje az Üzletszabályzatban olvasható.


A rovat további cikkei:


Készítette: Wildom.