KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

 Nyomtatóbarát verzió  
Előírások beszállítók részére, vállalkozási szerződésekhez, megrendelésekhez

-


Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

8600.Siófok, Tanácsház u. 7.

 

Előírások beszállítók részére, vállalkozási szerződésekhez,

megrendelésekhez

Munkavédelem

1.        A Megrendelő területén tevékenykedő Vállalkozók munkavállalói, illetve annak alvállalkozói kötelesek betartani az érvényben, hatályban lévő jogszabályok, szabványok, és az egyéb hatályban lévő rendelkezések munka-, környezet-, vagyon- és tűzvédelmi előírásait, azok be nem tartásáért a teljes körű felelősséget viselni.

2.        A Vállalkozó a munkát csak a Megrendelővel kötött szerződésben meghatározott területen végezheti. A terület elhatárolása, elkészítése a Vállalkozó feladata a mindenkori jogi szabályozóknak megfelelően. A Vállalkozó dolgozói a szerződésben meghatározott munkaterületeken kívül más helyen nem tartózkodhatnak, a meghatározott munkaterületeken kívüli más területre nem léphetnek be, csak a Megrendelővel történt egyeztetést követően.

3.        Tervezhető fenntartási, valamint a nem tervezett hibaelhárítási munkák esetében, ahol pl. a földmunkát Vállalkozó, a szakmunkát a DRV Zrt. munkatársai végzik, a felek kötelesek a munkaterület átadásakor-átvételekor írásos jegyzőkönyvet felvenni. E jegyzőkönyvben óra perc szerint adják át a munkaterületet mindkét fél aláírásával. A jegyzőkönyvben kötelezően fel kell tüntetni, hogy a munkaterület milyen munkabiztonsági állapotban kerül átadás-átvételre. A munkaterületen csak az arra jogosult fél tartózkodhat. A munkaterület átadás-átvétele után kizárólag az a munkavállaló tartózkodhat a munkaterületen, aki arra a munkaterület átadás-átvételt rögzítő jegyzőkönyv vagy Építési napló szerint jogosult.

4.        Az építési engedélykötelezett munkák esetében a vállalkozónak Építési Naplót kötelező vezetni.

5.        A Vállalkozó köteles a munkavégzése során írásban kijelölni a munka irányításával és ellenőrzésével, a munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi szabályok betartásával megbízott felelős vezetőt. A kijelölt felelős vezető személyéről a Vállalkozó írásban tájékoztatni köteles a Megrendelőt.

6.        A Megrendelőnek kötelessége a Vállalkozó elé tárni az esetlegesen felmerülő veszélyeket, a veszélyeztetéseket.

7.        Amennyiben a munkavégzés helye szennyvízzel közvetlen érintkezik, vagy azzal bármiféle módon kapcsolatba kerülhet, úgy a Vállalkozónak kötelezően védőoltásban kell részesítenie a munkavállalóit, amennyiben a Vállalkozó ez elől elzárkózik, nem történhet munkavégzés.

8.        A Vállalkozó munkavállalóinak a vállalt munka veszélyeiről dokumentált munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi oktatást kell tartania. A helyi specifikációkról, körülményekről az adott munkaterület illetékes munkahelyi vezetője ad tájékoztatást a Vállalkozónak. Az oktatást igazoló Oktatási naplót a Vállalkozó a munkavégzés helyszínén kérésre bemutatja a Megrendelőnek.

9.        A Vállalkozó munkavállalói munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi oktatásairól készült napló egy másolati példányát a Megrendelőnek átadja. A munkavállalók szakmai illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a helyszínen tartja, Megrendelő kérésére bemutatja.

10.    A Vállalkozó dolgozóit ért sérüléseket, munkabaleseteket, úti baleseteket a Vállalkozó tartja nyilván, vizsgálja ki és jelenti be, illetve viseli azok teljes felelősségét.

11.    A Vállalkozó munkavállalóit ért munkabalesetek esetén a Vállalkozónak azonnal értesíteni kell a Megrendelő képviselőjét. Ez alól az úti baleset mentesül.

12.    A vonatkozó jogi szabályozók szerinti, az elsősegélynyújtáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről (megfelelő számú képzett elsősegélynyújtó és megfelelő számú és tartalmú mentődoboz) a munkaterület jellegének, veszélyeinek és a dolgozók létszámának megfelelően a Vállalkozó gondoskodik.

13.    A Vállalkozó, illetve annak alvállalkozóinak munkavállalóinál mindennemű tudatmódosító, befolyásoló szer fogyasztása, vagy annak hatása alatti munkavégzés a munka időtartama alatt tilos! Ennek biztosítása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó dolgozóit a helyszínen ellenőrizni, a Vállalkozó dolgozói kötelesek az alkoholszondás ellenőrzésnek, illetve orvosi felülvizsgálatnak alávetni magukat. Amennyiben akár a Vállalkozói, akár a Megrendelői alkoholszondás, illetve orvosi vizsgálati ellenőrzést a Vállalkozó munkavállalója megtagadja, úgy kell tekinteni, mintha az alkoholos, illetve gyógyszer-, vagy kábítószer miatti tállapot bizonyított lenne.

14.    Amennyiben az ittasság, gyógyszer- vagy kábítószer hatása alatt állása bizonyított, a dolgozó munkavégzését a Vállalkozónak azonnal fel kell függeszteni, a Megrendelő munkaterületéről el kell távolítani.

15.    A Vállalkozó energiavételezésére a Megrendelő képviselőjén keresztül írásos engedély alapján kerülhet sor, amelyben meg kell határozni az energiavételezés műszaki és biztonságtechnikai feltételeit. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor a Vállalkozó kötelessége a munkavégzés megkezdése előtt a biztonságos munkavégzés feltételeiről meggyőződni.

16.    A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, az anyagra, a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban és szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani, betartatni.

17.    A munkavégzéshez szükséges egyéni és kollektív védőeszközöket, a védőitalt, a szükséges munkaruházatot, a tisztálkodási eszközöket a Vállalkozó a saját dolgozói részére köteles biztosítani, illetve rendeltetésszerű használatukat megkövetelni.

18.    Azt a Vállalkozói dolgozót, aki az egyéni védőeszközt nem használja, illetve nem rendeltetésszerűen használja, a munkavégzéstől a Vállalkozónak el kell tiltani, a munkaterületről el kell távolítani.

19.    A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni és kollektív védőeszközöket írásban kell meghatároznia, dokumentáltan igazolható módon kell kiadnia, illetve a használatáról kioktatnia munkavállalóit.

20.    A Vállalkozó az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit illetőleg azok hiteles másolatait a helyszínen tárolni, a Megrendelő kérésére bemutatni köteles.

21.    A szociális ellátottság (öltöző, fürdő, étkezés, stb.), valamint a dohányzóhely biztosítása a Vállalkozó külön közös megállapodása szerint történik.

22.    Ha a Megrendelő felelős vezetője, vagy annak szakterületi képviselője (munka-, környezet-, vagyon- és tűzvédelem) munkabiztonsági, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, illetőleg környezetvédelmi mulasztásokat, hiányosságokat, észlel a Vállalkozó tevékenységi körén belül, és ezeket írásban jelzi a Vállalkozónak, ha a Vállalkozó 24 órán belül nem szünteti meg, illetve az ismételt helyszíni szemle során azok továbbra is fennállnak, úgy a Megrendelő a következő pontokat érvényesítheti:

a.    A Vállalkozó további tevékenységeit azonnal hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására irányuló tevékenységek kivételével. Ha a Megrendelőnek ez anyagi kárt okozott, akkor köteles a Vállalkozó azt a Megrendelőnek megtéríteni.

b.    A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszély- helyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni.

c.    Az ellenőrzés költségét a Megrendelő - alkalmanként 100 000 Ft-ot - a Vállalkozóra terheli, illetve jóváírja a teljesítés számlázási költségéből.

d.   A későbbi együttműködés lehetőségét felülvizsgálja.

e.    A Vállalkozót azonnal eltilthatja a további munkavégzéstől, a Megrendelőnek átadja a munkaterületet. A Megrendelő és a Vállalkozó közötti szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül, a Vállalkozónak az eddigi teljesítéséért díjazás nem fizethető ki, a Megrendelő fenn tartja a jogot, hogy másik Vállalkozót von be, amelynek költségét a munkavégzés alól felmentett Vállalkozó viseli.

23.    A Vállalkozó a kivitelezési helyszínen csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, amely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a berendezésen a munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. Ezen felül a Vállalkozónak biztosítani kell, hogy a szerződött tevékenységet megfelelő számú és szakképzettségű, kioktatott munkavállalók végezzék. A fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait köteles a helyszínen tárolni, a Megrendelő kérésére bemutatni.

24.    A Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon a súly és mérethatárok megtartásával szabad, az ebből eredeztethető károkért teljes anyagi felelősség terheli a Megrendelő felé.

25.    Abban az esetben, ha a Megrendelő veszélyes gépeket, beleértve emelőgépeket, vagy más eszközöket bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, a Vállalkozó felelőssége, hogy azokat ellenőrizze, és csak akkor vegye használatba, ha azok maradéktalanul megfelelnek a biztonsági előírásoknak. Az üzemeltetői jogokat és kötelezettségeket ebben az esetben a Vállalkozó gyakorolja, ezt írásban a gépek, berendezések, eszközök átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.

26.    A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy olyan teherkötöző eszközöket, függesztékeket, emelőgépeket, emelő berendezéseket, darukat, veszélyes gépeket használ, amelyek megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak, továbbá, hogy csak olyan személyek dolgoznak ezen eszközökkel, akik e munkavégzésre jogosító képzésben részt vettek és erről eredményes és érvényes vizsgával, illetve orvosi alkalmassággal rendelkeznek.

27.    A Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékokat (veszélyest is beleértve) és építési törmelékeket folyamatosan, vagy minden munkanap végén összetakarítani, a jogszabályoknak megfelelő módon gyűjteni és elszállíttatni, ártalmatlanítani.

28.    Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal, szakmai képesítésekkel, orvosi alkalmassági igazolással, a tevékenységre érvényes kockázatértékeléssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Amennyiben ezek hiánya, vagy csak egy is a Megrendelő tudomására jut, úgy az azonnali szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről. A fentiek elmulasztásából eredő mérhető kár esetén a Megrendelő fenn tartja a jogot, hogy a Vállalkozó felé követeléssel lép fel hitelrontás jogcímén.

29.    A Vállalkozónak átadott munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani.

30.    Amennyiben a Vállalkozónak átadott munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben az ellenőrzést végző hatóság(ok) bírságot szab(nak) ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan munkavégzéséből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ilyen módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a Vállalkozóval szemben bármilyen címen fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követelését beszámítani.

31.    Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló Vállalkozó vesz részt, ott a fő Vállalkozó munkavégzését köteles munka-biztonságilag úgy összehangolva szervezni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatáskörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Munkabiztonsági, környezetvédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírások be nem tartásából eredően, másoknak okozott kárért a fő Vállalkozót teljes-körű felelősség terheli.

32.    A Megrendelő ellenőrzését a Vállalkozó köteles eltűrni és annak eredményességéhez a maximális segítséget és lehetőséget biztosítani, a feltárt hiányosságok pótlásáról azonnal gondoskodni.

33.    Akár a Vállalkozó, akár a Megrendelő előzetes kérésére rendkívüli szemle összehívható, az esetleges későbbi viták elkerülése érdekében.

34.    A vállalkozási tevékenység alatt alvállalkozó a saját eszközeinek, általa beszerzett, vagy a Megrendelő által számára biztosított anyagok megóvásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. A munkaidő letelte után a helyszínen könnyen mozdítható kézi szerszámokat, eszközöket, megkezdett anyag rakatokat nem hagyhat. Ellenkező esetben, az esetlegesen bekövetkező kárért a Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik.

35.    Az elvégzett munka műszaki átadása előtt a Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán, a szennyeződéstől mentesítve, rendeltetésszerű állapotban átadni a Megrendelőnek, valamint a munkavégzéséhez tartozó hulladékot, csomagoló anyagot elszállítani.

TŰZVÉDELEM

36.    Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a szerződés tárgyát képező beruházási, építési, stb. tervek tartalmazzák a hatályos tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, szabványok, szabályzatok, utasítások alkalmazásának feltételeit, és azokat érvényre juttassák. Új technológiai eljárás tervezésénél és kivitelezésénél, technológiai utasításban kidolgozásra kerüljenek a vonatkozó tűzvédelmi előírások. A szükséges tűzvédelmi dokumentációk, rajzok elkészüljenek, a tűzvédelmi szakértői vagy egyéb tűzvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatok a tervhez csatolva legyenek.

37.    Köteles az engedélyezési, kivitelezési, átadási tervdokumentációk szakszerű és tűzvédelmi szempontból kifogástalan elkészítéséről gondoskodni, illetve arról, hogy a kivitelezés a jóváhagyott kiviteli terv szerint történjen, a szükségessé vált módosítások az építési naplóban bevezetésre, az átadási dokumentációban pedig átvezetésre kerüljenek.

38.    A Vállalkozónak a munka megkezdése előtt dolgozóit tűzvédelmi oktatásban kell részesítse a DRV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakról. Az oktatásokról nyilvántartást kell vezetni és a dokumentumok 1-1 példányát a munkaterületen kell tartani.

39.    Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételére a Munka- és Tűzvédelmi Csoport meghívni, továbbá tűrni és segíteni a munkavégzés ideje alatt a Munka- és Tűzvédelmi Csoport ellenőrzéseit, valamint köteles részt venni az munkaterületet érintő hatósági tűzvédelmi ellenőrzéseken.

40.    Közvetlenül tűz- vagy robbanásveszély, illetve veszélyeztetés esetén Megrendelő a munkavégzést a veszély elhárításáig jogosult leállítani.

41.    A Vállalkozó rendelkezésére bocsátott területet csak rendeltetésüknek megfelelően, a tűzvédelmi előírások betartásával használhatja.

42.    A Vállalkozó köteles írásban kijelölni azt a személyt, akit - az átadott területre vonatkozóan - a tűzvédelmi előírások betartásával, illetve betartatásával megbíz, erről köteles írásban tájékoztatni a Megrendelő képviselőjét is.

43.    A munkaterületen csak olyan gépet, berendezést használhat/üzemeltethet, mely a tűzvédelmi előírásoknak megfelel, tűzvédelmi honosítással, tűz vagy robbanás veszélyes környezetben tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.

44.    Az átadott munkaterületen kívül tűzveszélyes gépet, berendezést üzemeltetni, illetőleg bármilyen tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a Megrendelő hozzájárulásával szabad, a kérelem beszerzése a Vállalkozó kötelessége.

45.    Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa vagy megbízottja által végzett kivitelezési munkáknál a tűzvédelemi kötelezettségek és a felelősség kizárólag a vállalkozót terhelik.

46.    Köteles gondoskodni arról, hogy a tűzvédelmi szakképesítéshez kötött munkafeladatokat/tevékenységeket csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, továbbá az egyéb jogszabályban, rendeletben, szabványban meghatározott szakképesítéssel rendelkező munkavállalók végezzék.

47.    A Vállalkozó köteles betartani az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó szabályokat, köteles meghatározni az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés feltételeit és ellenőrizni a feltételek szerinti munkavégzést. Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés engedélyét Vállalkozó adja ki saját dolgozója részére Megrendelő hozzájárulását követően.

48.    Vállalkozó felelős a biztonságos munkavégzés, illetőleg a terület védelmét szolgáló tűzvédelmi eszközökről, tűzoltó készülékekről, tűzoltó felszerelésekről gondoskodni, az eszközök meglétét, épségét, üzemképes állapotát szavatolni, valamint a tűzvédelmi figyelmeztető, jelző, tiltó táblákat, illetve feliratokat elhelyezni.

49.    A vállalkozási szerződésben meghatározott munka befejezése után biztosítja, hogy a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezési eljárás kellő időben megtartásra kerüljön, a jogszabály által megkövetelt esetben erre az illetékes tűzvédelmi hatóság meghívást kapjon, a szükséges tűzvédelmi engedélyek beszerzésre kerüljenek.

50.    Köteles gondoskodni arról, hogy a villamos rendszerek, villámvédelmi berendezések, szellőzők, hő közlő berendezések, kazánok valamint tüzelő- és fűtőberendezések kéményei, tűzjelző berendezések, tűzcsapok szerelvényei, hegesztő berendezések, vészlétrák, stb. üzembe helyezésekor a vonatkozó jogszabályban, rendeletben, szabványban előírt ellenőrzés megvalósuljon, a felülvizsgálatokról készült szakvélemény, jegyzőkönyv az Megrendelőnek átadásra kerüljön.

51.    Elkészítteti a vonatkozó szabvány előírásai szerint a villamossági veszélyességi besorolást.

52.    Vállalkozó köteles a bekövetkezett tűzesetről - az eloltott, illetve magától megszűnt tüzet is ideértve - a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

53.    A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkával kapcsolatos vagyonbiztonságért a munka megkezdésétől a munka befejezéséig, ennek igazoló dokumentuma a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv.

54.    A Vállalkozó jelen szerződés aláírását követően - amennyiben a Megrendelő kéri - köteles egy általános, jelen szerződés tárgyára is kiterjedő, saját nevére szóló általános felelősségbiztosítást kötni. Az erről szóló felelősségbiztosítási kötvényt a Megrendelő részére az építési munkálatok megkezdése előtt, kérésre bemutatni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

55.    Vállalkozó a DRV Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

56.    Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

57.    Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

58.    Vállalkozónak a tevékenysége során keletkező hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos megállapodás esetén Vállalkozó a Megbízó szelektív hulladékgyűjtési előírásait betartva, kihelyezett munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, hulladékokat hulladék fajtánként a megfelelő gyűjtőedényekben elhelyezni.

59.    Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve saját költségén a hatályos jogszabályoknak megfelelően elszállíttatni. A veszélyes hulladékokat, a környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtő edényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni. Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles beszerezni és Megbízó Technológiai és Környezetvédelmi Osztálya részére másolatban eljuttatni.

60.    A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben vállalkozó olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében vállalkozó köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények 16 pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket.

61.    A Vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy szennyező anyag/ok csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába valamint a munkavégzés területén található aknákba, üzemelő és üzemen kívüli műtárgyakba, szennyvízcsatornába tisztított szennyvíz kivezetésébe ne kerüljön, továbbá egyéb a Megbízó által üzemeltetett technológiák során keletkező hulladékokkal nem keveredhet. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok a Megbízó tevékenysége során keletkező hulladékkal keveredik és ennek következtében megváltozik a hulladék minősítése (nem veszélyesből hulladékból veszélyes hulladék lesz) és ez a Vállalkozó gondatlan tevékenységére felróható, úgy Vállalkozó köteles a szennyezett anyag hatályos jogszabályoknak megfelelő módon történő ártalmatlanításáról gondoskodni.

62.    Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

63.    A Vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyező anyagok környezeti elemekbe való bejutását azok elszennyeződését megakadályozza. Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon, műtárgyakban, és épületekben kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt Vállalkozó köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit megtéríteni.

64.    Vállalkozónak a munka során az árvízi, belvízi adottságokat figyelembe kell venni.

65.    Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

66.    Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

67.    Technológiai vegyszerek beszállítása esetén a technológia vegyszerek tárolására szolgáló csomagoló anyagok (műanyag kannák, hordok, stb.) továbbá felhasznált anyagok melyek felhasználást követő maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek (elemek, akkumulátorok, fénycső, irodatechnikai anyagok, stb.), ezért elszállításuk és ártalmatlanításuk a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a veszélyes hulladék hatályos jogszabályoknak megfelelő módon történő ártalmatlanításáról gondoskodik. A nyilatkozat a beszállítói szerződés mellékletét képezi.

68.    Technológiai vegyszerek beszállítása esetén a technológia vegyszerek tárolására szolgáló csomagoló anyagok (műanyag kannák, hordok, stb.) melyek nem minősülnek veszélyes hulladéknak, de gyűjtésük, kezelésük külön elbánást igényel, ezért elszállításuk és ártalmatlanításuk a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nem veszélyes hulladék hatályos jogszabályoknak megfelelő módon történő ártalmatlanításáról gondoskodni. A nyilatkozat a beszállítói szerződés mellékletét képezi.

69.    Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a DRV Zrt. Technológiai és Környezetvédelmi Osztályát értesíteni Tel: 84/501-328, 84/501-146, 84/501-193 fax: 84/501-260). Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a DRV Zrt. Technológiai és Környezetvédelmi Osztályának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Kelt, Siófokon, 2012-09-26-án.

                                                                                  ……………………….…………

                                                                                              Winkler Tamás

                                                                                              Vezérigazgató s.k.A rovat további cikkei:Készítette: Wildom.