Vissza

Sajtóközlemény

Kiemelt figyelmet fordít a DRV Zrt. a felhasználói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére

Felmondja a szolgáltatási szerződést és megszűnteti a víz- és szennyvízszolgáltatást a DRV Zrt., ha a pontos elszámolás alapját biztosító bekötési vízmérő jogszabályban előírt, ingyenes cseréjét a Felhasználó közreműködésének hiányában, többszöri írásbeli felszólítást követően sem tudja elvégezni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bekötési vízmérő cseréjének lehetőségét a Felhasználóknak bizonyos időközönként biztosítaniuk kell a víziközmű-szolgáltató részére. A bekötési vízmérők hitelességi ideje 8 év, melynek letelte után a vízmérők alkalmatlanná válnak arra, hogy a fogyasztást a mért értékek alapján határozza meg a Szolgáltató.

Amennyiben a Felhasználók a fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagyis nem működnek együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, leolvasása során, a közszolgáltatási szerződést a víziközmű-szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja, és a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetheti. A szolgáltatás megszűntetésének költségei a Felhasználót terhelik.

A bekötések megszüntetését (a vízmérő berendezés kiszerelését, a szennyvíz-bekötővezeték elzárását és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetését) a DRV Zrt. kizárólag akkor nem hajtja végre, amennyiben a Felhasználó a megszűntetés időpontját megelőzően az utolsó levelében kiküldött csekke(ke)n befizeti a határidőn túli díjtartozását, valamint a mérőóra hitelesítési cseréjének megakadályozásával okozott többletköltségeket, és a befizetést igazoló csekkszelvényt a helyszínre kiérkező, a megszűntetést végző szakembereknek bemutatja. Ebben az esetben a lejárt mérőóra cseréjét végzik el a Társaság munkatársai, majd ezt követően a felmondott szerződés helyett új közszolgáltatási szerződést köt a Szolgáltató a Felhasználóval. Amennyiben ezen lehetőségével a Felhasználó nem él, úgy az ingatlanon az ivóvíz-szolgáltatást kizárólag az új bekötésekkel megegyező feltételek teljesítése esetén, a vonatkozó költségek teljes körű rendezését követően tudja biztosítani a DRV Zrt. a későbbiekben.

A Szolgáltató felhívja az érintett Felhasználók figyelmét arra, hogy a szennyvízbekötés megszüntetése miatt a házi szennyvízhálózat további használata közegészségügyi problémákat, illetve a környezet veszélyeztetését okozhatja, ezért javasolja, hogy a bekötés megszüntetését követően tartózkodjanak a házi szennyvízhálózat használatától!

Az érintett felhasználási helyek megszűntetése a többi, ugyanazon vezetéken lévő felhasználók zavartalan ellátása mellett történik.


A+ A-